RE­DAK­TIO­NENS BÄS­TA HÅR­TIPS

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / TREND -

Vi på Pla­za Kvin­nas re­dak­tions­team har ta­git fram vå­ra ab­so­lut bäs­ta hår­tips! För­u­tom hår­pro­duk­ter­na vi in­te kan le­va ut­an be­rät­tar vi hur man ska­par na­tur­li­ga vå­gor ut­an att an­vän­da plattång och det ul­ti­ma­ta sät­tet att tvät­ta hå­ret på. Kanske hit­tar du en ny fa­vo­rit­pro­dukt el­ler hårru­tin bland vå­ra per­son­li­ga knep!

spray för struk­tur Ke­vin Murp­hys hår­spray Bedroom Hair är pro­duk­ten för dig som med lät­ta me­del vill få till en na­tur­lig look med myc­ket vo­lym. Det är en fi­nishing spray som fo­ku­se­rar på stad­ga och struk­tur sam­ti­digt som den se­pa­re­rar strå­na för att ge fri­sy­ren en bu­sigt ruf­sig käns­la. När du tvät­tat och fö­nat hå­ret, vän­der du hu­vu­det upp och ned och ger sval­let en or­dent­lig dos spray. För ännu mer vo­lym kan du fo­ku­se­ra li­te ex­tra på röt­ter­na och tu­pe­ra dem lätt med en kam. På tre mi­nu­ter får du en fri­syr med at­ti­tyd som hål­ler he­la da­gen! Bedroom Hair, 269 kr/235 ml, Ke­vin Murp­hy. Mo­de­a­si­s­tent Kaj­sa Sven­son VÅ­GOR UT­AN LOC K TÅNG Det här tip­set är ga­let enkelt och hand­lar om att ska­pa na­tur­li­ga vå­gor ut­an att an­vän­da lock­tång el­ler vär­me­spo­lar. Börja med att tvät­ta hå­ret, ap­pli­ce­ra sedan vär­me­skydd och kanske även en sty­lingcre­me el­ler mous­se (för ett ex­tra håll­bart re­sul­tat). Fö­na där­ef­ter ut hå­ret, trix­et är att in­te fö­na det helt torrt ut­an låt det va­ra li­te fuk­tigt, fram­för allt i läng­der­na. Bors­ta sedan ige­nom det och böj hu­vu­det upp och ner (det är ex­tra bra om hå­ret fort­fa­ran­de är li­te varmt ef­ter fö­ning­en för att få mer håll­ba­ra vå­gor). Snur­ra sedan hå­ret he­la vägen ut till top­par­na, och fäst det i en top-knot. Vän­ta så länge som möj­ligt, men minst 15–20 min. Släpp sedan ut hå­ret och bors­ta ige­nom det – nu kan du njuta av vack­ra vå­gor! Skön­hets­re­dak­tör SU­sa­ne Bar­ne­kow KONS T EN AT T TVÄT TA HÅR E T Här kom­mer ett knep för att ba­ra be­hö­va tvät­ta hå­ret 1–2 gång­er i vec­kan, ut­an att det känns fett när det är tvätt­dags! Kons­ten är att an­vän­da ett vo­lym­scham­po, det tvät­tar rent på dju­pet och får bort al­la pro­dukt­res­ter. Tvät­ta all­tid hå­ret två gång­er – förs­ta gången för att få bort fett och smuts och and­ra gången för att gö­ra rent på dju­pet. En fem­kro­na är la­gom för ett me­del­långt hår. Fo­ku­se­ra på att mas­se­ra in scham­pot i hår­bot­ten. Av­slu­ta med bal­sam och mas­se­ra en­dast in i läng­der­na – skölj hå­ret med svalt vat­ten. Det tar ett tag in­nan hå­ret vän­jer sig vid den nya ru­ti­nen, men skam den som ger sig när re­sul­ta­tet är en bra hår­dag var­je dag. (TF) Mo­de­chef Je­ni­fer Winston

PROFFSVO­LYM I ETT NAFS En vär­man­de hår­bors­te ger bå­de här­lig vo­lym och glän­san­de fi­nish. Det bäs­ta av allt? Det tar ba­ra tre mi­nu­ter. Gör så här: An­vänd vär­me­skydd i läng­der­na och salt­vat­tenspray i bot­ten. Rul­la sedan upp hå­ret på tång­en. Lät­tas­te är att börja un­der­i­från, för att se­pa­re­ra över- och un­der­hår och rul­la från top­par­na upp mot hår­bot­ten. Håll kvar cir­ka 15 se­kun­der och släpp. När allt un­der­hår är klart ,av­slu­ta med över­hå­ret för att få ex­tra vo­lym. Ald­rig mer en då­lig hår­dag! Mark­nads­kor di­na t o r Han aL il je ha­mar DEN PER­FEK­TA FLÄ­TAN En per­fekt look som pas­sar li­ka bra för kon­to­ret som till fes­ten. In­ba­kad flä­ta är enklast att ska­pa om hå­ret är otvät­tat, då den krä­ver en del stad­ga. Börja flä­ta he­la hå­ret till en in­ba­kad flä­ta och fäst med en hårsnodd. Dra sedan för­sik­tigt i de små ög­lor­na på flä­tan för att få det att se mer fyl­ligt ut. Stop­pa in än­den av flä­tan un­der det in­ba­ka­de hå­ret i nac­ken och fäst med hår­nå­lar ge­nom hårsnod­den tills flä­tan sit­ter på plats. Om du vill ha mer vo­lym på top­pen kan man för­sik­tigt lyf­ta och dra lätt i ög­lor­na på flä­tan så att loo­ken blir mer luf­tig än stram. Av­slu­ta med att spraya he­la hå­ret med en fix­e­ran­de hår­spray, så sit­ter flä­tan på plats he­la da­gen! Art Director Ma­til­da Lindh RÄDD AR EN I NÖ­DE N Som många re­dan vet mår hå­ret bra av att vi­la mel­lan var­ven. Men vad gör man mel­lan hår­tvät­tar­na? Om du pre­cis som jag är ute ef­ter en pro­dukt som ska ge mest syn­bar ef­fekt så är torr­scham­po sva­ret. Den ul­ti­ma­ta go to-pro­duk­ten att ha i hand­väs­kan för att ge hå­ret ett ex­tra lyft (och doft!) när det be­hövs. Jag an­vän­der det även på ny­t­vät­tat hår för att boos­ta volymen och få stad­ga. En räd­da­re i nö­den, bå­de på job­bet och fest. Dry Sham­poo i dof­ten Sweet Blossom 100 kr/150 ml, Björn Ax­én. Re­dak­tions­chef Ca­ro­li­ne Thörn­hoLm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.