Afaf ALI sty­list

Plaza Kvinna - - MED­AR­BE­TA­RE -

Afaf Ali har all­tid äls­kat klä­ders för­må­ga att änd­ra hur man ser på sig själv. För näs­tan tio år sedan bör­ja­de hon ar­be­ta i en kläd­bu­tik, men det var in­te för­rän flyt­ten till Los Ang­e­les som kar­riä­ren drog in­gång på rik­tigt.

– Jag ha­de tu­ren att få job­ba med rik­tigt ta­lang­ful­la namn som Lucky Sto­ne. Han dri­ver School of Sty­le och låg bland an­nat bakom La­dy Gags mu­sik­vi­deo Po­ker Fa­ce. Han lär­de mig al­la knep i bran­schen och in­tro­du­ce­ra­de mig för sty­lis­ter som Bea Åkerlund och Mo­ni­ca Ro­se. När jag kom hem från Los Ang­e­les så viss­te jag att jag skul­le bli sty­list! I det här num­ret har du sty­lat mo­deplåt­ning­en på si­dan 66. Vad minns du mest från plåt­ning­en?

– Plat­sen vi plå­ta­de på! Det var så frid­fullt och in­spi­re­ran­de. Det påmin­de mig om att Nor­ge verk­li­gen är ett av de vack­ras­te län­der­na på jor­den. När man väx­er upp här så glöm­mer man lätt skön­he­ten som är runt om­kring en. Jag vär­de­sät­ter mil­jön så myc­ket mer nu. I det här job­bet bör­ja­de vi plå­ta ti­digt på mor­go­nen för att fånga mor­gon­so­len och kom sedan tillbaka till sol­ned­gång­en. Ljus­sätt­ning­en på­ver­kar re­sul­ta­tet av en mo­deplåt­ning enormt. Det kan an­ti­gen lyf­ta el­ler sän­ka ett jobb, men att ar­be­ta med ett team man kän­ner gör allt myc­ket lät­ta­re. Vil­ket är ditt bäs­ta stil­tips? – Ta re­do på vil­ka plagg som får dig att le när du har på dig dem och håll dig till dem. Själv­för­tro­en­de får dig all­tid att se bra ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.