It-mo­del­len Kaia Ger­ber gör het de­sign­de­but Karl La­ger­f­eld!

DET nya po­pund­ret

Plaza Kvinna - - LE­DA­RE -

Det svens­ka po­pund­ret fort­sät­ter. Nu kli­ver 18-åri­ga sing­er/song­wri­tern Svea fram som en av de mest in­tres­san­ta nya för­må­gor­na in­om pop och R&B. Svea Kå­ge­mark, som hon egent­li­gen he­ter, be­skri­ver sin mu­sik som pop­pig med in­flu­en­ser av soul och R&B. De­but­sing­eln Don’t mind me från ti­di­ga­re i som­mar är en poplåt med at­ti­tyd som hyl­lar det eg­na säll­ska­pet och att man ska äls­ka sig själv. Nu följs den upp med en li­ka per­son­lig EP som lyf­ter fram äm­nen som själv­käns­la, sen­su­a­li­tet och själv­stän­dig­het.

– Lå­tar­na är skriv­na ur mitt eget per­spek­tiv och mi­na käns­lor. Jag är en väl­digt själv­stän­dig och stark kvin­na och det är nå­got jag verk­li­gen har fått job­ba hårt för. Där­för hand­lar mi­na lå­tar myc­ket om att in­te va­ra be­ro­en­de av and­ra män­ni­skor och att äls­ka sig själv. Det är vik­tigt att all­tid stå upp för det man tyc­ker och tän­ker och där­för kom­mer min mu­sik ock­så att gö­ra det. Vad har du för för­hopp­ning­ar på EP:n?

– Det här är min dröm, så ba­ra att få le­va ut den är så stort för mig. Att få gö­ra och släp­pa mu­sik och få chan­sen att be­rö­ra and­ra med det jag har ska­pat. Då lå­tar­na är skri­va ut­i­från eg­na er­fa­ren­he­ter vill jag att EP:n ska vi­sa oli­ka si­dor av mig och att ing­en låt ska va­ra för lik de and­ra. Jag vill att den bå­de ska vi­sa den star­ka tje­jen jag är idag och den sva­ga­re tje­jen jag lyc­kats stär­ka. Se­dan hop­pas jag så klart att det kan le­da till att jag får spe­la myc­ket och åka på egen tur­né, då jag äls­kar att stå på scen. Hur går det till när du skri­ver mu­sik?

– Jag skrev min förs­ta låt för li­te mer än ett halv­år se­dan och har se­dan dess sut­tit i ses­sions minst en gång i vec­kan. Pro­ces­sen är fort­fa­ran­de väl­digt ny för mig, men jag har verk­li­gen fun­nit en stor pas­sion för låt­skri­van­de. Jag skri­ver bäst till­sam­mans med and­ra, då jag upp­le­ver att in­spi­ra­tio­nen är som störst då. Sam­ti­digt är det väl­digt vik­tigt för mig att all­tid stå upp för det jag tyc­ker och tän­ker, vil­ket åter­speglas myc­ket i te­ma och tex­ter. Jag är en ung kvin­na som ser, hör och kän­ner otro­ligt myc­ket. Tex­ter jag skri­ver in­spi­re­ras där­för myc­ket av mi­na eg­na er­fa­ren­he­ter och män­ni­skor om­kring mig. Un­der en låt­skri­varses­sion är det in­te ovan­ligt att nå­gon bör­jar spe­la upp ett be­at, le­ker runt med ac­kord, el­ler att jag kanske nyn­nar på en me­lo­di som vi se­dan bör­jar byg­ga på. Vi pra­tar om käns­lor och sin­nes­stäm­ning, vil­ket le­der till vad lå­ten ska hand­la om. Där­ef­ter är det ba­ra att fort­sät­ta skri­va och till­sam­mans ska­pa ma­gi! Du har pre­cis ta­git stu­den­ten från Ryt­mus. Hur ser pla­ner­na ut fram­ö­ver?

– Nu är det fullt fo­kus på mu­si­ken, lyx­igt nog. Jag har sagt upp mig från mitt ex­tra­jobb och fyl­ler mi­na da­gar med att sit­ta i stu­di­on och skri­va mu­sik, stå på scen när jag kan och pla­ne­ra för fram­ti­den med män­ni­skor­na i mitt team. Am­bi­tio­ner­na är sto­ra!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.