10 Skön­hetsny­he­ter

at t hål l a kol l på i S e p t emb e r

Plaza Kvinna - - SKÖN­HET / NYHETER -

01. SHI NE

Elie Saabs par­fym Girl of Now har nu fått en blomst­ran­de söt upp­föl­ja­re. Dof­ten in­leds med rostad pi­stage, pä­ron och äpp­le som se­dan följs upp av apel­sin­blom patchou­li, man­del och ylang. Kort och gott en un­der­bar ba­lans mel­lan det friskt blom­mi­ga och varmt nö­ti­ga. Girl of Now Shi­ne, 585 kr/ 30 ml, Elie Saab.

02. CRYS­TAL

Utö­ver att den här trans­pa­ren­ta läpp­du­on är fin att tit­ta på lan­dar den ovan­ligt lätt och mjukt på läp­pen. Man har näm­li­gen skip­pat vax­et och istäl­let an­vänt ko­kos-, sol­ros-, och ri­cin­ol­ja som åter­fuk­tar på dju­pet och främ­jar hu­dens egen pro­duk­tion av kol­la­gen och elastin. Crys­tal, 79 kr, EOS.

03. PRO­BIO­TI SK BOO STER

För­de­lar­na med pro­bi­o­tisk hud­vård är många och ska va­ra ett ef­fek­tivt red­skap för att ba­lan­se­ra och åter­stäl­la hud­häl­san på dju­pet. Eko­lyx­mär­ket Au­re­lia släp­per nu ett pro­bi­o­tiskt kon­centrat som ak­ti­ve­rar hu­dens egen för­må­ga att pro­du­ce­ra kol­la­gen, elastin och väl­må­en­de hud­cel­ler. En njut­bar häl­so­boost för hu­den! The Pro­bi­o­tic Con­centra­te, 525 kr, Au­re­lia.

04. SOUR­CE ES­SEN­TI­EL­LE

Tänk så för­trol­lan­de fint det kan va­ra med blom­mor. Fram­för allt när de dy­ker upp på ovän­ta­de plat­ser, som i L’Oréal Pro­fes­sion­nels na­tur­li­ga hår­vårds­pro­duk­ter. Sor­ti­men­tet be­står av scham­po, bal­sam, in­pack­ning och hår­ol­ja, som al­la dof­tar ljuv­ligt och är un­der­ba­ra att an­vän­da. Sour­ce Es­sen­ti­el­le, 243–369 kr, L’Oréal Pro­fes­sion­nel.

05. REST Y LIN G SPRAY

Hur­ra för allt som kan för­kor­ta och un­der­lät­ta skön­hetsru­ti­nen! Den här fin­för­de­la­de och väl­dof­tan­de spray­en åter­ak­ti­ve­rar går­da­gens sty­ling­pro­duk­ter sam­ti­digt som den åter­fuk­tar, vår­dar och ger hå­ret skydd mot bå­de vär­me­sty­ling och UV-strå­lar. Näs­tan li­te för bra för att va­ra sann! Mys­ti­fy Re­sty­ling Spray, 499 kr, Ori­be.

06. GLOW CA­KE

Vi mås­te er­kän­na att vi har kä­rat ner oss i Pix­is nya skim­ran­de pu­der. Den grad­vis skif­tan­de fär­gen gör att vå­ra val­möj­lig­he­ter blir många – vi an­vän­der den som high­ligh­ter el­ler för att ad­de­ra an­ting­en en sub­til el­ler mer in­ten­siv färgef­fekt till kin­der­na. Pix­ig­low ca­ke, 379 kr, Pix­iBy Pet­ra.

07. ROU­GE

Som i al­la Nar­ci­sos par­fy­mer är det mysk som ut­gör hjär­tat i dof­ten – i nya Rou­ge har man byggt på med bul­ga­ris­ka ro­sor och iris ihop med ele­gan­ta trä­i­ga no­ter av ve­ti­ver och ce­der­trä som top­pats av med ton­ka. En varm och in­bju­dan­de doft som gör sig li­ka bra på hu­den som på bad­rums­hyl­lan. Rou­ge, 595 kr/30 ml, Nar­ci­so.

08. EN BLIR TVÅ

Änt­li­gen har Bo­dy Shops po­pu­lä­ra mjällscham­po kom­plet­te­rats med ett ef­ter­läng­tat bal­sam! Även det är 100 % ve­ganskt och be­ri­kat med ing­e­färs­ol­ja och björk­bark­sextrakt samt eko­lo­gisk aloe ve­ra, vars egen­ska­per ska­par en frisk hår­bot­ten och ett glän­san­de hårsvall. Ging­er Scalp Ca­re Con­di­tio­ner, 135 kr, The Bo­dy Shop.

09. NYTT HÅR­VÅRDS­KON­CEPT

& Ot­her Sto­ri­es har till­sam­mans med LA-ba­se­ra­de hår­sty­lis­ten Ky­lee He­ath ta­git fram ett nytt hår­vårds­kon­cept. In­spi­ra­tio­nen är in­te ovän­tat häm­tad från Los Ang­e­les och den bre­da kol­lek­tio­nen be­står av allt från scham­po och bal­sam till se­rum och salt­vat­tenspray. Pri­ser från 120–150 kr, & Ot­her Sto­ri­es.

10. SE­RUMFA­VO­RIT

Vår nya se­rumälsk­ling sta­vas SubQ An­ti-Age! Tek­no­lo­gin be­står bland an­nat av avan­ce­ra­de pep­tid- och hy­a­lu­ronsy­re­kom­plex som ger in­ten­siv åter­fukt­ning och en star­ka­re och jäm­na­re hud­struk­tur. Vi är nu­me­ra be­ro­en­de av det här lät­ta, här­li­ga se­ru­met som har gjort vår hud så plum­pad och glowig. SubQ An­ti-Age, 459 kr, Hy­la­mi­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.