Det vack­ra och sinn­li­ga

Plaza Magazine - - Ledare - KON­RAD OLS­SON chefre­dak­tör kon­rad@pla­za­ma­ga­zi­ne.com

Det finns en scen i den se­nas­te Ja­mes Bond-fil­men Spect­re, där vår hjäl­te sti­ger på ett tåg till­sam­mans med fil­mens hjäl­tin­na, ge­stal­tad av den un­der­ba­ra frans­ka ak­tri­sen Léa Seydoux. Fär­den går ge­nom ett öde öken­land­skap och tåg­vag­nar­na är av gam­malt klas­siskt Ori­en­t­ex­pres­sen­snitt; med trä­pa­nels­kläd­da hyt­ter och en ele­gant re­stau­rang­vagn med vi­ta du­kar och vit­kläd­da ser­vi­tö­rer. Av hand­ling­en att dö­ma finns ing­et som an­ty­der att pa­ret, som ja­gas av en ond­ske­full hejduk, hun­nit pac­ka om in­för re­san. Än­då är det förs­ta Ja­mes Bond gör är att räc­ka över en vit smo­king till en av tå­gets be­tjän­ter och be om att få den pres­sad. När se­dan Agent 007 sit­ter in­stal­le­rad i re­stau­rang­vag­nen, med den Ca­ry Grant-vär­di­ga smo­king­en på krop­pen och en dry mar­ti­ni fram­för sig på bor­det, up­pen­ba­rar sig plöts­ligt Léa Seydoux i and­ra än­den av dres­si­nen, iklädd en glän­san­de vac­ker och full­kom­ligt skryn­kel­fri grå sa­tinklän­ning. Jag äls­kar den där sce­nen. Den re­pre­sen­te­rar ex­akt den dröm­värld man öns­kar att man själv lev­de i. En värld där man plöts­ligt ba­ra be­fin­ner sig i ex­o­tis­ka mil­jö­er, med sa­go­likt vack­ra klä­der på krop­pen. Där man man ald­rig be­hö­ver oroa sig över att ha be­las­tat fa­mil­je­spar­kon­tot för att få råd med flyg­bil­jet­ten, el­ler hin­na till kem­tvät­ten för att häm­ta ut fest­klä­der­na. En värld som är helt be­fri­ad från det prak­tis­ka och trå­ki­ga, och som ba­ra in­ne­hål­ler det vack­ra och sinn­li­ga.

Kanske är det års­ti­den som gör att jag har lät­ta­re för att dröm­ma mig bort. När de­cem­ber och ja­nu­a­ri ald­rig slår över till ett vac­kert vin­ter­land, ut­an stän­digt tycks upp­rätt­hål­la no­vem­bers kran­ka grå­het, ökar be­ho­vet av flärd och lyx.

Det vill vi ta fas­ta på i årets förs­ta num­mer av Pla­za Ma­ga­zi­ne. Vi bju­der på vack­ra res­mål och gnist­ran­de fest­mo­de, med sär­skilt fo­kus på just smo­king­en – den­na fest­plaggs­klas­si­ker som de se­nas­te åren kom­mit att bli en själv­klar bas­va­ra i in­te ba­ra mäns ut­an även kvin­nors gar­de­ro­ber.

Mis­sa in­te mo­de­chef Ro­bert Nord­bergs läck­ra om­slags­jobb på si­dor­na 74–89, fo­to­gra­fe­rat av Mat­ti­as Ed­wall. Mis­sa hel­ler in­te chan­sen att klä upp er li­te ext­ra i vin­ter. Det är ni vär­da ef­ter att ha sli­tit er ige­nom höst­ter­mi­nen. Och glöm in­te att en smo­king bör man äga, in­te hy­ra. Trev­lig läs­ning och gott nytt år!

”En värld be­fri­ad från det prak­tis­ka och trå­ki­ga.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.