Sa­gan om den ma­gis­ka DUX-käns­lan

Plaza Magazine - - Plaza Mingel -

Det var på Fair­fax ho­tel i USA 1926 som DUX grun­da­re, cho­klad­fab­ri­kö­ren Efraim Ljung, möt­te sitt mju­ka öde i en säll­synt skön säng. Av ny­fi­ken­het sprät­ta­de han upp madras­sen och upp­täck­te nå­got han ald­rig sett i en säng för­ut – fjä­der­stål i spi­ral! Till­ba­ka i Sve­ri­ge över­gav han sin kon­fek­tyr­kar­riär. Med upp­fin­nings­ri­ke­dom lyc­ka­des han istäl­let ska­pa en spi­ral av kall­pres­sat stål som väv­des ihop till en fjäd­ran­de mat­ta av ”ti­di­ga­re okänd mjuk­het”. DUX-spi­ra­len var född! Så kom­mer det sig att al­la DUX-säng­ar idag är fyll­da av tu­sen­tals val­sa­de stål­fjäd­rar från Garp­hyt­tan. For­ma­de i en egen­upp­fun­nen spi­ral­ma­skin un­der en me­ka­nisk, hem­lig pro­cess. För dröm­likt fjäd­ran­de sov­käns­la.

VI TAR SÖMN PÅ ALL­VAR, SÅ ATT DU KAN TA DEN FÖR GI­VEN

Hos DUX i Sös­da­la öpp­nar sig bå­de fram­tid och histo­ria. Fa­mil­je­fö­re­ta­get drivs av fjär­de ge­ne­ra­tio­nen Ljung, med sam­ma am­bi­tion att ska­pa värl­dens skö­nas­te säng­ar nu som då. Likt vår far­fars­far an­ser vi att god sömn byg­ger på avan­ce­rad tek­nik, ge­nu­int hant­verks­kun­nan­de, ihär­di­ga tes­ter och om­sorgs­fullt ut­val­da ma­te­ri­al.

När du so­ver i en DUX kän­ner du att din kropp vi­lar på re­sul­ta­tet av över 90 års forsk­ning och ut­veck­ling. Det är vad vi kal­lar kva­li­tet och äkt­het. Vårt uni­ka Pa­scal-sy­stem är en av vå­ra se­nas­te och vik­ti­gas­te in­no­va­tio­ner med flytt­ba­ra spi­ra­ler som ger dig möj­lig­het att ju­ste­ra säng­ens fast­het som du öns­kar. Sy­ste­met är ut­veck­lat ef­ter krop­pens tre kom­fort­zo­ner: ax­lar, höf­ter och ben. Var­je zon kan stäl­las i lä­ge­na mjuk, me­dium, fast och ext­ra fast ef­ter just di­na spe­ci­el­la för­ut­sätt­ning­ar.

TID­LÖS SITTDESIGN

Spi­ral­tek­ni­ken är, i dub­bel be­mär­kel­se, grundstom­men i vår verk­sam­het. Un­der 1950- och 60-ta­let nåd­de den nya höj­der. Då föd­des tan­ken att bör­ja till­ver­ka sof­for och få­töl­jer med sam­ma uni­ka spi­ral­sy­stem som i vå­ra världs­be­röm­da säng­ar.

Se­dan dess har vi, i nä­ra sam­ar­be­te med fle­ra fram­stå­en­de form­gi­va­re, ta­git fram en mängd möb­ler. Som form­full­än­dan­de Su­per­spi­der och Spi­der Chair, kä­ra Karin, Per­nil­la 69, sof­for­na Fred­rik, Ritzy och Jo­han. El­ler Jet­son, en ult­ra­mo­dern stol för rymd­ål­derns ungdomar, som Bru­no Mat­hs­son kal­la­de den. Al­la ut­märk­ta ex­em­pel på tid­lös sittdesign.

Med kon­cep­tet DUX De­sign Re­vi­val hyl­lar vi vå­ra klas­sis­ka mo­del­ler som, med sin evigt unga de­sign, åter är i en spän­nan­de små­ska­lig pro­duk­tion hos oss. Med en gi­ven plats i fram­ti­den.

Väl­jer du en säng el­ler en mö­bel från DUX vill vi på­stå att du får en äk­ta vän som står för stil, kva­li­tet och oe­mot­stånd­lig kom­fort. En in­ve­ste­ring för li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.