”Mo­de­värl­den krä­ver si­na iko­ner, oav­sett vad kre­a­tö­rer­na själ­va an­ser.”

Plaza Magazine - - Nu -

en del av en all­mänt in­ter­na­tio­nell, för­fö­risk livs­stil, ut­an tyd­lig av­sän­da­re. Av­sak­na­den av en de­sig­ner med tyd­lig kre­a­tiv vi­sion har dock vi­sat sig va­ra ett för­ödan­de val. Den se­nas­te ti­den har de sett svik­tan­de siff­ror, så till den grad att de ny­li­gen be­hövt stänga tju­go bu­ti­ker ba­ra i Ki­na, och yt­ter­li­ga­re tju­go till vän­tar på stäng­ning in­ter­na­tio­nellt. Ut­an be­rät­tel­sen om en stark konst­när­lig le­da­re har Hu­go Boss haft svårt att nå ge­nom det stän­digt öka­de di­gi­ta­la bru­set, vil­ket nu ock­så gett svå­ra eko­no­mis­ka ef­fek­ter.

Raf Si­mons var om­ta­lad chefs­de­sig­ner vid Christi­an Dior un­der åren 2012 till 2015. I in­ter­vju­er, fil­mer och re­por­tage od­la­des my­ten om Si­mons som den mot­vil­li­ga kän­dis­de­sig­nern. Me­die­bil­den grun­da­de sig på idén om att han tve­kan­de och ovil­ligt ac­cep­te­ra­de stjärn­rol­len som föl­jer med po­si­tio­nen som chefskre­a­tör in­om vårt sam­ti­da mo­de­sy­ste­met, men att han egent­li­gen helst ha­de stan­nat i atel­jén, böjd över si­na skis­ser och tyg­pro­ver, i stän­dig di­a­log med si­na med­ar­be­ta­re. Den­na stra­te­gi höj­de in­te ba­ra Si­mons sta­tus ut­an gjor­de ock­så att Christi­an Dior sågs som ett mer dy­na­miskt och spän­nan­de mo­de­hus.

Som­ma­ren 2016, ef­ter sitt av­hopp från Dior och ba­ra vec­kor in­nan Cal­vin Kle­in-tjäns­ten of­fent­lig­gjor­des, höll han en am­bi­tiös vis­ning av sitt själv­be­tit­la­de mo­de­mär­ke Raf Si­mons på mo­de­mäs­san Pit­ti Uo­mo i Flo­rens, där han var in­bju­den som he­ders­gäst. I en för­fal­len men fort­fa­ran­de im­po­sant gam­mal sta­tions­bygg­nad i ut­kan­ten av sta­den vi­sa­de Si­mons un­der mäs­sans sista kväll he­la 300 looks, bå­de från ti­di­ga­re kol­lek­tio­ner som från kom­man­de. Kväl­lens hu­vud­kol­lek­tion var vår­kol­lek­tio­nen 2017, ett re­sul­tat av ett sam­ar­be­te mel­lan Si­mons och Ro­bert Mapplet­hor­pe Founda­tion. Si­mons ha­de valt ut si­na fa­vo­rit­bil­der tag­na av fo­to­gra­fen och se­dan in­te­gre­rat dem i sin egen de­sign, vil­ket på ett in­tres­sant sätt un­der­mi­ne­ra­de be­rät­tel­sen om Si­mons som den en­da – hu­vud­sak­li­ga – kre­a­tö­ren bakom plag­gen.

Ges­ten kan lätt tol­kas som en sub­til blink­ning till ett mo­de­sy­stem som krä­ver si­na iko­ner, och som in­te är be­redd att gö­ra av­kall på si­na de­sign­stjär­nor, oav­sett vad kre­a­tö­rer­na själ­va an­ser. π

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.