” VI VILL SKA­PA CONVERSATION PIECES.”

Plaza Magazine - - Nu - Du­on bakom Bow La­bel vill ska­pa uni­sexsmyc­ken med fe­mi­nis­tisk an­spel­ning.

Be­rät­ta om histo­ri­en till att ni val­de nam­net Bow La­bel.

– Den främs­ta in­spi­ra­tions­käl­lan är stum­films­skå­de­spe­lers­kan Cla­ra Bow, som var en le­dan­de fi­gur i tju­go­ta­lest fri­gö­rel­se av kvin­nan. Vi äls­kar nam­net och det speg­lar verk­li­gen det vårt va­ru­mär­ke står för – det har en fe­mi­nis­tisk an­spel­ning, och or­det har många oli­ka be­ty­del­ser på eng­els­ka som att bu­ga sig, pil­bå­ge, ro­sett el­ler strå­ke. Det är upp till be­trak­ta­ren att de­fi­ni­e­ra vil­ken tolk­ning de gör.

Be­rät­ta om idén hur va­ru­mär­ket föd­des.

– Smyc­ken har för oss bå­da en sym­bo­lisk in­ne­börd och re­pre­sen­te­rar myc­ket vär­de­full histo­ria och kul­tur. Vi vil­le ska­pa en li­ten värld där man först loc­kas av att nå­got är till­ta­lan­de i de­sig­nen, men att det ock­så blir som en ex­tra li­ten pre­sent när man lä­ser om in­spi­ra­tio­nen el­ler bud­ska­pet. Tan­ken är att vå­ra als­ter ska va­ra pyt­tesmå ”conversation pieces”; att man ska kom­ma in i vår värld och att det ska väc­ka nå­got mer än att ba­ra en vi­su­ell häg­ring.

Be­rät­ta om er ar­bets­pro­cess.

– I bör­jan ri­ta­de vi all­ting till­sam­mans. Lås­te in oss på lan­det hel­ger i sträck och skis­sa­de. Det var här­ligt, och det finns nå­got väl­digt na­ivt över de skis­ser­na. I dag gör Sop­hie of­tast den förs­ta skis­sen och se­dan kom­mer Jo­sep­hi­ne in och läg­ger till de de­tal­jer som gör att pro­duk­ten föds. i dag, så det kan kän­nas li­te kus­ligt ibland. Ett ex­em­pel är mo­det som är väl­digt likt nu. Ett an­nat är den blomst­ran­de electro- och ra­ve-sce­nen. Ett tred­je, trista­re ex­em­pel, är den väx­an­de ra­sis­men och främ­lings­fi­ent­lig­he­ten.

Hur vik­tigt är det att va­ra per­son­lig när man ska­par ett va­ru­mär­ke?

– Bow är ju per­son­lig på sitt eg­na vis men det är in­te en ex­akt ko­pia av oss bakom mär­ket. Dock så är ju allt vi gör ba­se­rat på eg­na iakt­ta­gel­ser, egen in­spi­ra­tion och eg­na pre­fe­ren­ser så det är nog svårt att in­te va­ra per­son­lig när man ska­par.

Vil­ka per­so­ner i värl­den dröm­mer ni om att se bä­ra era smyc­ken?

– Pat­ti Smith el­ler Vi­vi­en­ne Westwood är ju sto­ra fa­vo­ri­ter, el­ler Chloe Se­vig­ny…

Vil­ka är de rät­ta vär­de­ring­ar­na för ett nytt va­ru­mär­ke år 2016?

– Att frå­ga sig om man kan jag stå för det. Kan jag stå för hur det ta­gits fram, hur pro­ces­sen har gått till och hur det kom­mer ut till kon­su­men­ten? Sen tyc­ker vi ju såklart att man ska tän­ka mer uni­sex och över al­la ål­ders­grän­ser. Oli­ka ting be­ty­der oli­ka för oli­ka män­ni­skor, och det är det som är det fi­na med smyc­ken.

Vad hän­der här­näst?

– Vi kom­mer att stäl­la ut på smyc­kes­mäs­san Pre­cious som en av de­ras ta­lents. Vår näs­ta kol­lek­tion; Col­lec­tion II, kom­mer att kom­ma ut i bu­tik ef­ter jul.

Vad är unikt för Bow La­bel?

– Vi gil­lar tan­ken på in­di­vi­den i grup­pen. Vår kol­lek­tion är sam­man­hål­len men med fle­ra star­ka in­di­vi­der som al­la kan ta­la för sig. Ingen­ting är ut­fyll­nad ut­an al­la har sin egen plats.

Apache bra­ce­let, 1 500 kr, ear­pin, 550 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.