”KAL­SONG­EN BE­HÖ­VER UT­VECK­LAS”

Plaza Magazine - - Nu - CD­LP vill ska­pa un­der­klä­der ut­an möns­ter och skri­ki­ga lo­go­ty­per.

Hur föd­des idén till CD­LP?

– Vi har bå­da haft ett stort in­tres­se för klä­der och blev allt­mer för­und­ra­de över hur vi ha­de så få val­möj­lig­he­ter när det kom till un­der­klä­der jäm­fört med and­ra kläd­ka­te­go­ri­er, och fram­förallt jäm­fört med det ut­bud kvin­nor har. Vi har rest till­sam­mans i jobb un­der många år, och såg varand­ra i un­der­klä­der li­te för of­ta för att blun­da för hur väl­digt li­te den klad­ka­te­go­rin ut­veck­lats sen vi gick i gym­na­si­et. Då var det ballt med sto­ra lo­gos på re­så­ren. Det känns som att den ti­den är för­bi, och att det finns plats för fler al­ter­na­tiv och hög­re kva­li­tet.

Be­rät­ta om er bak­grund.

– Christi­an är film­re­gis­sör och har un­der de se­nas­te tio åren ska­pat mu­sik­vi­de­os för ar­tis­ter som Si­gur Rós, Ky­lie Mi­no­gue, Swe­dish House Ma­fia och Se­i­na­bo Sey, samt gjort re­klam­film för va­ru­mär­ken som Car­ti­er, Mer­ce­des, Agent Pro­voca­teur och H&M. Andre­as job­ba­de ef­ter sin ex­a­men på Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm som VD för Ann-So­fie Back, och star­ta­de se­dan re­la­tions­by­rån Ci­ce­ron, vil­ken han drev som vd i åt­ta år in­nan CD­LP star­ta­des. bätt­re. En svart kal­song för­blir svart. Dock är det dy­ra­re än de ma­te­ri­al mer­par­ten av un­der­klä­der till­ver­kas av i dag, men kva­li­te­ten ta­lar för sig. Vå­ra box­ers­horts görs i be­hand­lad bo­mull som gör dem myc­ket mju­ka­re och mer följ­sam­ma på krop­pen vil­ket ock­så ger en snyg­ga­re pass­form, nå­got vi sak­na­de när man haft på sig ett par fladd­ri­ga box­ers­horts. Vi ut­vär­de­rar he­la ti­den nya ma­te­ri­al och kom­mer släp­pa li­mi­te­ra­de mo­del­ler re­dan till hös­ten i Sea Is­land Cot­ton – den fi­nas­te bo­mull som finns, känd för att drott­ning Eli­sa­beth kräv­de att hen­nes näs­du­kar skul­le gö­ras i det ma­te­ri­a­let.

Pa­ke­te­ring­en är vik­ti­ga­re än nå­gon­sin just nu. Hur job­bar ni med hem­si­da, på­sar och för­pack­ning­ar?

– Det gra­fis­ka är in­spi­re­rat av fil­misk ty­po­gra­fi och har fått en här­lig gul färg. Den fy­sis­ka för­pack­ning­en görs av par­fympa­ke­te­ra­re i Spa­ni­en, me­dan vå­ra un­der­klä­der, mesh-på­sar och vy­kort pro­du­ce­ras i Por­tu­gal. Vik­ti­gast har va­rit att al­la till­ver­ka­re har schyss­ta vill­kor och till­för kär­lek och pas­sion till slut­pro­duk­ten.

Hur ser de in­ter­na­tio­nel­la pla­ner­na ut?

– Vi har en rätt tyd­lig bild av vil­ka bu­ti­ker vi vill att CD­LP ska säl­jas i, och för di­a­log med fle­ra av dem. Hit­tills har re­spon­sen ut­om­lands va­rit fan­tas­tisk – men vi bör­jar först med att ar­be­ta med ett par part­ners i Lon­don un­der hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.