”HöRLURAR SOM FöRHöJER DIN OUTFIT”

Plaza Magazine - - Nu - Ef­ter ett yr­kes­liv in­om natt­klub­bar vill Pa­trik Slett­man för­nya in- ear-hör­lu­rar­na.

Be­rät­ta om idén hur Yno­ir föd­des.

– Vi såg ett hål i seg­men­tet för in-ear­hör­lu­rar. Många unga bör­ja­de an­vän­da si­na on-ears som ett fashion sta­te­ment. De val­de si­na out­fits och tog se­dan på sig si­na sto­ra lu­rar som pric­ken över i:et, med stolt­het. Vi tyck­te att det sak­na­des mot­sva­rig­het för in­e­ar. Nå­got ex­klu­sivt som fak­tiskt ad­de­rar stil till di­na klä­der.

Hur har din ar­bets­pro­cess sett ut?

– Först skis­sa­des de­sig­nen fram. Se­dan hit­ta­de jag rätt per­so­ner som kun­de för­fi­na den och lyf­ta in den i rätt sam­man­hang, i vårt fall mode. Jag fick en by­rå till part­ner som har hjälpt lyf­ta idén till vad det är i dag. Se­dan hand­la­de det om att hit­ta rätt per­son att an­sva­ra för pro­duk­tio­nen, nå­gon med ge­di­gen er­fa­ren­het av bå­de ljud­de­sign och käns­la för god kva­li­té. Det var svårt. Vi mås­te fått hem ett ti­o­tal om­gång­ar av så kal­la­de ”samples” in­nan vi bör­ja­de kän­na oss nöj­da med ma­te­ri­al­val och ut­se­en­de. Pro­ces­sen tog tid, mer tid än vi trod­de, och det kos­ta­de ock­så mer peng­ar än be­räk­nat. Men vi är stol­ta över hel­he­ten. star­ta­de jag ett kon­sult­fö­re­tag som hjälp­te till med bran­ding och mark­nads­fö­ring samt pro­ces­sen att se­dan över­träf­fa gäs­ter­nas upp­bygg­da för­vänt­ning­ar. Det hand­la­de all­tid om så kal­la­de VIP-klub­bar där kli­en­te­let kan va­ra gans­ka krä­van­de. Man lär­de sig myc­ket om vad som krävs för att en pro­dukt el­ler tjänst ska bli upp­skat­tad.

Be­rät­ta om din re­la­tion till mu­sik.

– Ef­ter mer än tio år på natt­klubb har mu­si­ken bli­vit en väl­digt stor del av mitt liv, och det kom­mer all­tid att va­ra så. Jag skul­le vil­ja gå en kurs i att skri­va text till mu­sik. Ty­värr lär­de jag mig ald­rig nå­got in­stru­ment.Det ång­rar jag, men jag gil­lar att skri­va och skul­le gär­na tes­ta att sät­ta text till mu­sik.

Vil­ken var den störs­ta ut­ma­ning­en med att star­ta Yno­ir?

– Att hit­ta rätt part­ners för till­verk­ning för att få till det ljud och den ma­te­ri­al­kva­li­tét vi ef­ter­strä­var – det tog över ett år!

Vad är det uni­ka med Yno­ir?

– Det som är mest unikt med Yno­ir är vår de­sign. Det finns i min me­ning ing­en an­nan in-ear-hör­lur på mark­na­den som fak­tiskt gör att du kän­ner att din outfit ser bätt­re ut med dem än ut­an. Sen är lju­det sjukt myc­ket bätt­re än många av al­ter­na­ti­ven på mark­na­den.

Vad är rätt vär­de­ring­ar för ett nytt va­ru­mär­ke år 2016?

– Det är nog sam­ma som det all­tid va­rit. Håll det du lo­var. En sak som nog bli­vit vik­ti­ga­re är trans­pa­rens. Ef­tersom bå­de va­ru­mär­ken och kän­di­sar är mer lät­till­gäng­li­ga i dag på grund av so­ci­a­la me­di­er är det nog vik­ti­ga­re än nå­gon­sin att va­ra äk­ta, och att va­ra öp­pen.

Hur ser di­na in­ter­na­tio­nel­la planer ut?

– Vi star­tar med Skan­di­na­vi­en och Stor­bri­tan­ni­en, se­dan res­ten av Eu­ro­pa och USA. Vi finns re­pre­sen­te­ra­de av en fan­tas­tisk mo­de­a­gen­tur i Lon­don som ägs av Jens Gre­de och Erik Torstens­son, två per­so­ner som ju be­vis­li­gen vet hur man byg­ger brands. Vi star­tar i Stor­bri­tan­ni­en med Har­vey Nichols.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.