”HEM­TEX­TIL I NY KON­TEXT”

Plaza Magazine - - Mag­ni­berg - Kol­lek­ti­vet bakom Mag­ni­berg vill ut­ma­na bil­den av vad säng­klä­der kan va­ra.

Vad är unikt för ert va­ru­mär­ke?

– Mag­ni­berg är en grupp in­di­vi­der med oli­ka bak­grund, upp­väx­ta i Hög­da­len, Sol­len­tu­na, Mjöl­by och Sacra­men­to, med re­fe­rens­punk­ter från den ty­pis­ka ar­ki­tek­tur som åter­finns i ABC-sam­häl­len i fler­ta­let Stock­holms­för­or­ter och från hant­ver­ket som finns i Nykö­ping, samt från konst­nä­rer som Ro­bert Mapplet­hor­pe, Da­vid Ha­mil­ton, Bet­ti­na Rheims och Wol­f­gang. Även den värld av blom­mor som finns ger oss ett verk­tyg att för­med­la en sen­si­ti­vi­tet som en av vå­ra kom­po­nen­ter.Det­ta är någ­ra av de ele­ment vi tar med oss till den emo­tio­nel­la es­te­tik som ut­gör Mag­ni­berg uni­ver­sum. och ar­be­tar med färg och form. I Mag­ni­berg ar­be­tar vi kon­ti­nu­er­ligt med oli­ka tex­tu­rer, ma­te­ri­al och ny­an­ser, samt kon­tras­ter­na där emel­lan för att ska­pa säng­klä­der som in­spi­re­rar.

I er look­book pre­sen­te­rar ni era säng­klä­der som en in­stal­la­tion. Be­rät­ta.

– Som förs­ta look­book vil­le vi ge säng­klä­der­na en cen­tral roll, sam­ti­digt som vi vil­le ge en in­blick in i vår värld. Vår bak­grund och an­knyt­ning till Skan­di­na­vi­en vil­le vi få fram ge­nom att lyf­ta in möbel­de­sign som in­spi­re­rar oss, där­av dom an­ti­ka möb­ler och säng­ar som syns i fo­to­gra­fe­ring­en till­sam­mans med vå­ra säng­klä­der, form­giv­na ut­av Skan­di­na­vis­ka form­gi­va­re och hant­ver­ka­re från ti­digt 1900-tal och fram­åt. ke­te­ring­en som en del av vår pro­dukt. På vår hem­si­da ar­be­tar vi med ett flö­de av bil­der, vi lå­ter fo­to­gra­fer tol­ka vå­ra tan­kar, samt ku­re­rar vå­ra eg­na fo­to­gra­fe­ring­ar. So­ci­a­la me­dia är en stor del ut­av det­ta. Vår pa­ke­te­ring är fram­ta­gen att kun­na stå för sig själv lik­väl de­sig­nad med funk­tio­na­li­tet att lätt kun­na an­vän­das vid dis­play­byg­gan­de. Vi­su­ellt har vi job­bat fram en pa­ke­te­ring som är av­ska­lad men än­då in­tres­sant, de mer klas­sis­ka ty­ger­na in­vik­ta till­sam­mans med ett lätt skrynk­lat sil­kes­pap­per i en ge­nom­skin­lig plast­lå­da me­dan de tyng­re jer­sey-kva­li­te­ter­na pla­ce­rats i en hand­vikt li­te hår­da­re kar­tong med stämp­la­de hörn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.