Käns­la för Kapsta­den

De syd­af­ri­kans­ka ar­ki­tek­ter­na mat­char na­tu­rens ar­ki­tek­to­nis­ka stor­verk med si­na eg­na.

Plaza Magazine - - Margot Robbie - TEXT MA­LIN STRANDBORG FO­TO ALESSANDRA IANNIELLO

Dra­ma­tis­ka vy­er, vil­lor och vi­su­el­la ef­fek­ter har bli­vit sy­no­nymt med den upp­märk­sam­ma­de syd­af­ri­kans­ka ar­ki­tekt­by­rån SAOTA. Kli­mat och mil­jö är nå­got SAOTA grun­dar mycket av sin ar­ki­tek­tur på och fle­ra av pro­jek­ten lig­ger nä­ra na­tu­rens eg­na ar­ki­tek­to­nis­ka stor­verk – ha­vet och ber­gen – och bju­der när­mast in mil­jön till si­na vil­lor och vil­laä­gar­na ut i na­tu­ren. Kort sagt, SAOTA ar­be­tar med mil­jön, sna­ra­re än mot den. Var­je ny plats ar­ki­tek­ter­na byg­ger på ger uni­ka för­ut­sätt­ning­ar och SAOTA föl­jer ett kon­cept där grän­sen mel­lan ut­om­hus och in­om­hus är sud­dig. Det gör att vil­lor­na blir en del av själ­va plat­sen, ur­sprung­et, be­lä­gen­he­ten. In­te­ri­ö­ren i och fa­sa­den på by­råns hus är of­ta rå och hård där möb­ler i sten samt väg­gar och skjut­dör­rar i glas bi­drar till il­lu­sio­nen av att in­om­hus och ut­om­hus är ett en­da na­tur­ligt livs­rum.

Lin­jär ar­ki­tek­tur med so­li­da ytor i trä, be­tong och me­tall är även det ty­pis­ka in­slag för by­råns design. By­råns grun­da­re, Ste­fan An­to­ni, kal­lar det ”sop­histi­ca­tion with soul”.

SAOTA har många oli­ka ty­per av pro­jekt. Ny­li­gen fär­dig­ställ- des den nya in­gen­jörs­bygg­na­den vid Kapsta­dens Uni­ver­si­tet, men mesta­dels fo­ku­se­rar de på så kal­la­de re­si­den­ti­als. Oav­sett om det är en pri­vat vil­la el­ler en all­män bygg­nad, SAOTA har på många sätt bli­vit själ­va de­fi­ni­tio­nen av syd­af­ri­kansk ar­ki­tek­tur. Det har till och med myn­tats ett be­grepp om just den typ av vil­lor som SAOTA bli­vit så upp­märk­sam­ma­de för, The Cape Town Look.

1985 tog Ste­fan An­to­ni sin ar­ki­tektex­a­men från Kapsta­dens Uni­ver­si­tet och ba­ra två år där­på star­ta­de han ar­ki­tekt­by­rån i eget namn. Allt ef­tersom by­rån fick fler part­ners kän­des det till sist na­tur­ligt att by­ta namn till vad som i dag är SAOTA (Ste­fan An­to­ni, Ol­mes­dahl, Tru­en, Ar­chi­tects). An­to­ni har själv sagt att ”the thrill of de­sig­ning is ad­dicti­ve” och bransch­folk me­nar att han satt en ny stan­dard in­om design. Det­ta har re­sul­te­rat i att by­råns so­fisti­ke­ra­de pro­jekt med djär­va och stor­slag­na for­mer och vo­ly­mer har bli­vit ef­ter­trak­ta­de värl­den över och har upp­märk­sam­mats i ma­ga­sin på en glo­bal ni­vå, från GQ till For­bes. Vi på Pla­za Ma­ga­zi­ne för­står var­för SAOTA bli­vit så fram­gångs­ri­ka. Ar­ki­tek­tu­ren är näm­li­gen i en klass för sig.

– Det ul­ti­ma­ta tes­tet är än­då hu­sets äga­re. Om hu­set po­si­tivt för­änd­rar de­ras liv är pro­jek­tet fram­gångs­rikt, häv­dar An­to­ni i en in­ter­vju med Lig­né Ma­ga­zi­ne.

85 pro­cent av by­råns kun­der är in­ter­na­tio­nel­la och trots att SA-

OTA än så länga ba­ra har kon­tor i Syd­af­ri­ka väx­er by­rån for­ta­re än nå­gon­sin. Upp­dra­gen kom­mer från bland an­nat Moskva, Du­bai, Saint-Tro­pez, Genè­ve och Mi­a­mi. Det är dock de­ras hyp­no­tis­ka vil­lor på klipp­slutt­ning­ar­na mot At­lant­kus­ten vid Kapsta­den de är mest kän­da för.

När värl­dens egen ul­ti­ma­ta skön­het om­ger plat­sen där ett hus ska byg­gas vo­re det onek­li­gen dumt att in­te ta till­va­ra på det na­tur­ligt vack­ra och även lå­ta hu­set bli en del av skön­he­ten. Ta ba­ra den im­po­ne­ran­de vil­lan vid Taf­fel­ber­gets na­tio­nal­park. Det var med tur, och viss en­vis­het, som tea­met fick till­stånd att byg­ga hu­set i ut­kan­ten av na­tio­nal­par­ken en­dast 50 kilo­me­ter ut­an­för Kapsta­den. Äga­ren av tom­ten ha­de in­spi­re­rats av Frank Lloyd Wrights verk med sto­ra och en­het­li­ga vo­ly­mer. Upp­dra­get att upp­fö­ra vi­sio­nen föll på ar­ki­tek­ter­na Philip Ol­mes­dahl, Ta­ma­ry Fou­rie och Joe Schut­zerWeiss­mann från SAOTA. Re­sul­ta­tet blev en två­plans­vil­la på 1 000 kvadrat­me­ter be­lä­gen på klip­pan med ut­sikt över chi­ca Ban­try Bay.

SAOTA lå­ter sig men­talt om­fam­na na­tu­rens kraf­ter, och då in­går al­la ut­tryck – från vä­der och vind till vär­me och vå­gor. De da­gar då vind­pus­tar­na sve­per in från At­lan­ten age­rar de sto­ra pa­no­rama­fönst­ren hos vil­lan som ex­tra vind­skydd, me­dan dess ut­sikt and­ra da­gar ing­er käns­lan av att svä­va mel­lan hav och him­mel. Här har de lyc­kats ska­pa ge­ne­rös tak­höjd, möj­lig­he­ter till sam­tal i form av en stor ute­plats som sam­man­vävts med var­dags­rum, mat­sal och kök. Allt i ett öp­pet flö­de som tillå­ter gäs­ter­na att se ige­nom rum för rum, näs­tan som i fle­ra di­men­sio­ner av vil­lan, verk­lig­he­ten och värl­den. Även poo­len blir en del av det här flö­det då den lö­per längs he­la bygg­na­den.

Iko­nis­ka de­sig­ner­möb­ler såsom sto­lar från To­kujin Yos­hi­o­ka för Mo­ro­so samt War­ren Plat­ner för Knoll är vac­kert ar­ran­ge­ra­de på des­sa so­ci­a­la ytor som gjor­da för mö­ten mel­lan så­väl män­ni­skor som mel­lan män­ni­ska och mil­jö. Det mer in­ti­ma kon­to­ret som an­grän­sar till the mas­ter be­droom har blått som ge­nom­gå­en­de färg. Konst­nä­ren Yves Kle­ins blåa soff­bord ut­gör mitt­punk­ten, sam­ti­digt som Luca Nichet­tos stol för Ca­sama­nia är per­fekt för en stunds vi­la och kre­a­tivt tän­kan­de.

SAOTA sam­ar­be­tar med bå­de in­red­nings- och land­skaps­ar­ki­tek­ter. I det­ta fall står syd­af­ri­kans­ka Nicho­las White­horn för fa­sa­den be­klädd i fan­ta­si­rik gröns­ka. Sam­ar­be­ten mel­lan White­horn och SAOTA är in­te säll­syn­ta då de har ar­be­tat till­sam­mans vid fler­ta­let pro­jekt. Ett unikt sam­ar­be­te vid just den­na vil­la är dock det mel­lan by­rån och graf­fiti­konst­nä­ren Lou­is Car­re­on, som de­ko­re­rat vil­lans ga­rage. Även den har en vi­su­ell ef­fekt i fle­ra di­men­sio­ner.

Och det är ju så SAOTA gär­na job­bar – med vy­er, vil­lor och vi­su­el­la ef­fek­ter. π

En del av vil­lans fa­sad är be­klädd i gröns­ka, det­ta de­sig­nat av den syd­af­ri­kans­ke land­skaps­ar­ki­tek­ten Nicho­le­as White­horn.

Från var­dags­rum till bad­rum, allt i en in­tres­sant upp­sätt­ning ma­te­ri­al. Sten, glas, trä och me­tall. I för­grun­den, golv­lam­pa av Ser­ge Mouil­le.

SAOTA är en ar­ki­tek­fa­milj som vux­it med åren. Ge­men­samt för al­la med­lem­mar är vur­men för na­tu­rens stor­slag­na kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.