Rei Ka­wa­kubo

Plaza Magazine - - Nu Agenda -

THE MET, NEW YORK ”Du vet att du gjort en bra kol­lek­tion om män­ni­skor är räd­da för den. Om tio år kom­mer de att äls­ka den”, har Com­me des Garçons-de­sig­nern Rei Ka­wa­kubo sagt. Som nu, ett par de­cen­ni­er se­na­re, blir tilläg­nad en av värl­dens mest upp­märk­sam­ma­de mo­deut­ställ­ning­ar. Ut­ställ­ning­en Art of the In-Between be­står av ett 120-tal looks från de­but­kol­lek­tio­nen 1981 fram till i dag, ut­ställ­da en­ligt kon­tras­te­ran­de te­man, öst/väst, man­ligt/kvinn­ligt och så vi­da­re. Det är just Ka­wa­kubos ”in-between” – det som hän­der mel­lan des­sa yt­ter­lig­he­ter – som är fö­re­mål för ut­ställ­ning­en.

Rei Ka­wa­kubo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.