Ett må­lan­de min­ne

När fo­tom­del­len Ca­ro­li­ne Win­berg ska väl­ja sin fa­vo­rit blir det en min­nesvärd tav­la från syd­af­ri­kans­ka konst­nä­ren Shai Da­han.

Plaza Magazine - - Min Favorit Caroline Winberg -

” Tav­lan på bil­den är må­lad av konst­nä­ren Shai Da­han och fö­re­stäl­ler ett av bar­nen på Pro­ject Playground i Syd­af­ri­ka.

Jag har va­rit där och job­bat med bar­nen en hel del och det var bå­de ett av det ab­so­lut bäs­ta och värs­ta job­ben jag nå­gon­sin va­rit med om. Poj­ken på bil­den har bli­vit våld­ta­gen och smit­tad av HIV. Han slu­ta­de helt att pra­ta ef­ter det. Han får hjälp av per­so­na­len ge­nom att få kär­lek, te­ra­pi och gå i sko­la.

Jag kom­mer fort­fa­ran­de ihåg hur han skrat­ta­de när jag in­te kun­de spe­la trum­mor el­ler dan­sa. Han tog mi­na hän­der i hans och trum­ma­de sak­ta på trum­man så att jag skul­le lä­ra mig tak­ten.

Tav­lan köp­te jag på en väl­gö­ren­hets­auk­tion för Pro­ject Playground. Den häng­er i vårt var­dags­rum i Lon­don. Var­je gång jag ser tav­lan gör det ont i mitt hjär­ta men den påminner mig om hur bra vi egent­li­gen har det.”

NAMN: Ca­ro­li­ne Win­berg. BOR: Lon­don. YR­KE: Fo­to­mo­dell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.