SVE­RI­GE

Pla­za bad någ­ra av lan­dets mest spän­nan­de pro­fi­ler in­om de­sign och mo­de att av­slö­ja si­na per­son­li­ga smult­ron­stäl­len.

Plaza Magazine - - Q & A Scarlett Johansson - AV NADYA GRUNER

” Jag skul­le kun­na åka Sve­ri­ge runt för de­ras ljuv­li­ga ka­nel­bul­lar.”

SO­FIA WALLENSTAM MARSTRAND So­fia Wallenstam är en av syst­rar­na bakom den svens­ka mo­desuc­cén Dag­mar. Hon är upp­vux­en i Nä­set syd­väst om Gö­te­borg och har spen­de­rat många sommarlov på Marstrand. I dag bor hon i Stock­holm med man och barn. BäS­TA RE­STAU­RANG

1. Grand ho­tel ”Ett mås­te är vit­löks­gra­ti­ne­ra­de havs­kräf­tor, samt den klas­sis­ka väst­kusträt­ten ox­fi­lé af­ri­ca­na på re­stau­rang Te­nan.

Ve­ran­dan bju­der på strå­lan­de ut­sikt mot ham­nen. Be­skå­da även folk­vim­let längs gå­ga­tan vid Pa­ra­dispar­ken.” marstrand.se/sv/17726/ Grand-Ho­tel-Marstran­dRe­stau­rang-Te­nan BäS­TA BAR

2. Marstrands wärds­hus ”Solvarm ter­rass och lyss­na på ha­vets kluc­kan­de och spa­na på se­gel­bå­tar! Värds­hu­set på Marstrand är en trev­lig plats att avnju­ta någ­ra glas bub­bel på.” marstrand­s­wards­hus.se BäS­TA GÅRDSBUTIK 3. Lyc­kans slip & han­dels­bo­den ”Båt­till­be­hör? Då är Lyc­kans slip i Fis­ke­bäckskil ett hett tips. I ma­ri­nan kö­per man även seg­lar­klä­der. När söt­su­get smy­ger sig på be­ger vi oss till han­dels­bo­den i Han­dels­man Flink på Fla­tön för ka­ra­mell­stru­tar.” lyc­kans­slip.se han­dels­man­flink.se/han­dels­bod BäSTAKLäDBUTIK

4. So­da ”So­da kläd­bu­tik i Ly­se­kil för att de har väl ut­val­da mär­ken från många bra de­sig­ner, där­ibland många svens­ka.” instagram.com/so­da_ly­se­kil/ BäS­TA KAFé 5. Bergs kon­di­to­ri ”Jag skul­le kun­na åka Sve­ri­ge runt för de­ras ljuv­li­ga ka­nel­bul­lar. Det lig­ger pre­cis vid ham­nen.” bergs­kon­di­to­ri.com BäS­TA GAL­LE­RI 6. Strand­ver­ket konst­hall ”Sam­tids­konst in­om fo­to­gra­fi och skulp­tur men även må­le­ri och digitalt. All­tid spän­nan­de ut­ställ­ning­ar. Ett tips är de gui­da­de barn­vis­ning­ar­na.” strand­ver­ket.se BäS­TA HO­TELL 7. Gull­mars­strand ”Ho­tel­let i Fis­ke­bäckskil är en klas­sisk badort med ut­sikt över Gull­mars­fjor­dens öar. Still­samt och av­kopp­lan­de.” gull­mars­strand.se BäS­TA BADSTäLLE 8. Fis­ke­bäckskil ”Stran­den och klip­por­na mel­lan Stoc­ke­vik och Fis­ke­bäckskil är helt fan­tas­tis­ka, samt al­la små öar ut­an­för Fis­ke­bäckskil med si­na ka­la klipp­häl­lar. Att sol­ba­da här är sann ma­gi.” BäS­TA PLATS SOM FÅ KäN­NER TILL 9. Små öar ”Al­la småö­ar längs kust­ban­det är magiska. En plats som in­te är helt okänd för många väst­kust­bor men som än­då är väl värd att näm­na för tu­ris­ter är den un­der­ba­ra glasski­os­ken på Gull­hol­men. Go­da­re glass och rån är svårt att få tag i, en rik­tig pär­la!”

ALI DAVOODI Gö­TE­BORG Hjär­nan bakom mo­de­mäs­san

Fresh Fish, det ur­ba­na konst­pro­jek­tet Ar­tMa­deT­his och bu­ti­ken Mik­sa­jo he­ter Ali Davoodi. BäS­TA KAFé 1. Fra­tel­li gri­del­li ”Svårt val, men om jag mås­te väl­ja får det bli Fra­tel­li Gri­del­li, som är en ita­li­ensk de­li och kaf­fe­bar. En pär­la med un­der­bar per­so­nal och go­da ita­li­ens­ka de­li­ka­tes­ser som man även kan ta med sig hem. ” go­te­borg.com/fra­tel­li­gri­del­li BäS­TA RE­STAU­RANG 2. Fa­ti­mas re­stau­rang ”När du äter mid­dag här känns det som om du är Fa­ti­mas mid­dags­gäst hem­ma i hen­nes var­dags­rum. Hon bju­der all­tid på ge­nu­in ma­roc­kansk mat. På me­nyn finns lång­kok och lammta­gi­ne.” re­stau­rang­fa­ti­ma.se BäS­TA BAR 3. Stu­dio HPKSM ”Ge­nu­int, eget och ud­da. Äga­ren har gått all-in på det ita­li­ens­ka, allt­i­från mat till öl. En upplevelse utöver det van­li­ga. Mås­te upp­le­vas!”

BäS­TA GåRDSBUTIK 4. Fram eko­livs

” En mat­va­ru­bu­tik med för­nuf­ti­ga vär­de­ring­ar och rätt fo­kus. De har ett brett sor­ti­ment av så­väl eko­lo­gis­ka spm-rätt­vi­se­märk­ta va­ror. Bu­ti­ken är in­spi­re­ran­de och jag kan hand­la här med gott sam­ve­te.” fram­eko­livs.se ”Jag mås­te även få näm­na min bu­tik Mik­sa­jo med en mix av oe­ta­ble­ra­de svens­ka va­ru­mär­ken och sto­ra in­ter­na­tio­nel­la de­sig­ner. För in­red­nings­fan­tas­ter är in­red­nings­bu­ti­ken Ar­tel­le­ri­et ett gi­vet val. Sor­ti­men­tet be­står av klas­sisk vin­tage och nu­ti­da pro­duk­ter.” www.mik­sa­jo.com www.ar­til­le­ri­et.se BäS­TA HO­TELL

5. Ho­tel Dor­sia “Här bor var­je gäst som en kung el­ler drott­ning. En fan­tas­tisk mö­tes­plats som drivs av män­ni­skor med hjär­ta och pas­sion för ser­vice. Ho­tel­let ingår i Small Lux­u­ry Ho­tels in the World. Dor­sia har hyl­lats i in­ter­na­tio­nell press ett fler­tal gång­er.” dor­sia.se

BäS­TA BADSTäLLE 6. Amun­dön

” Här­li­ga bad och mång­skif­tan­de land­skap med allt från strandäng­ar till ek­sko­gar. Ta med dyk­mask och snor­kel. Det finns en snor­kel­led med tret­ton oli­ka sta­tio­ner un­der vat­ten­y­tan att upp­täc­ka. Mi­na ord kan in­te be­skri­va plat­sen med rätt­vi­sa, åk dit!” BäS­TA GAL­LE­RI 8. Gal­le­ri­et Tho­ma­sen Ett ma­giskt gal­le­ri som läg­ger stor vikt på in­ne­håll. Ba­ra det bäs­ta vi­sas från den ak­tu­el­la konst­sce­nen. Jag gil­lar att de lyf­ter fram unga re­la­tivt oe­ta­ble­ra­de konst­nä­rer. gal­le­rit­ho­mas­sen.se

”Grill­jan­nes cock­tail­bar på 14:e vå­ning­en med 300 kvadrat­me­ter tak­ter­rass.”

JO­HAN­NA BERGLUND SKå­NE Med sin frans­ka pojk­vän Jo­hann och de­ras am­staff Zi­zou, dri­ver Jo­han­na Berglund bu­ti­ken Sage. Fo­kus lig­ger på stil och kva­li­tet. BäS­TA KAFé 1. Lot­ta lo­ve Su­per­food ”Jag får in­te nog av de­ras grö­na jui­cer och ac­ai­bowls. Å and­ra si­dan är allt su­per­gott. Ett stort plus är att man får ta med hun­den in.” @lot­ta­lo­ve­li­fe­sty­le RE­STAU­RANG 2. Stu­re ”En väl­för­tjänt Miche­lin­stjär­na pry­der kro­gen där Ka­rim Khou­a­ni och hans team la­gar fransk mat på högs­ta ni­vå. De­ras ut­bud av bra vi­ner för­tjä­nar ock­så en stjär­na.” re­stau­rantstu­re.com

BäS­TA BAR 3. Ba­s­tard

” För mil­jön och de­ras sen­sa­tio­nellt bra cock­tails som gör att man lätt be­stäl­ler en till och ...” ba­star­dre­stau­rant.com GåRDSBUTIK 4 Green ”På Green mat­mark­nad kan jag stan­na länge och bo­ta­ni­se­ra. Jag bru­kar of­tast hand­la nöt­smör, spä­da eko­lo­gis­ka grön­sa­ker och he­ta kryd­dor.” DE­SIGN/ KLäD­BU­TIK 5. Ma­ni vin­tage ”Jag upp­skat­tar bu­ti­ken främst för det ku­re­ra­de ut­bu­det där man kan kö­pa allt­i­från hat­tar till skräd­dar­syd­da ko­sty­mer, en skatt för sak­le­ta­re.” ma­nivin­tage.com BäS­TA GAL­LE­RI 6 Bre­ad­fi­eld ”Ett li­tet gal­le­ri och även ram­verk­stad med spän­nan­de fo­tout­ställ­ning­ar med sam­ti­da fo­to­gra­fer från he­la värl­den. De er­bju­der sex ut­ställ­ning­ar per år.” bre­ad­fi­eld.com BäS­TA PLATS 7. Grill­jan­ne ”Cock­tail­ba­ren på 14:e vå­ning­en med 300 kvadrat­me­ter tak­ter­rass – se ham­nen och Kö­pen­hamns skyli­ne.” grill­jan­ne.com

PE­TER SIMONSSON SKå­NE Pe­ter Simonsson, grun­da­re av och kre­a­tiv chef på The White Bri­efs som star­ta­de 2009. Nu ar­be­tar Pe­ter i Pa­ris, men un­der de kre­a­ti­va pe­ri­o­der­na fin­ner man ho­nom tro­li­gast i hans stu­di­on i Skå­ne ut­an­för Ab­be­kås. BäS­TA KAFé

1. Kaf­fe­ros­te­ri­et ”På Ös­ter­len med vack­ra vy­er lig­ger ho­tel­let och re­stau­rang­en med ve­dugns­ba­ka­de piz­zor. De bju­der på bra kaf­fe. Bö­nor­na rostas i det eg­na ros­te­ri­et.” kaf­fe­rost.com BäS­TA RE­STAU­RANG 2. Da­ni­el Ber­lin ”Jag tyc­ker om Da­ni­el Ber­lins krog i Tranås, ett tips: bo­ka bord ti­digt. An­nars är det trev­ligt att svänga för­bi Mell­by kloc­kar­gård för en lugn plats i träd­går­den och avnju­ta en god sal­lad där rå­va­ror­na är hand­ploc­ka­de från det eg­na grön­saks­lan­det.” mell­by­kloc­kar­gard.se da­ni­el­ber­lin.se BäS­TA BAR

3. Ba­s­tard ”Jag går säl­lan på bar i Skå­ne, men om jag skul­le gå ut för ett glas vin skul­le jag nog slå mig ner här.” ba­star­dre­stau­rant.com BäS­TA MATBUTIK 4. Hör­te ”Lant­han­deln har pre­cis öpp­nat. Am­bi­tio­nen är att er­bju­da det bäs­ta som du nå­gon­sin kan få tag i. Det är väl värt ett be­sök, främst för den fan­tas­tis­ka kimchin.” hor­te­lant­han­del.se BäS­TA KLäD­BU­TIK 5. Mal­mö­mo­dern ”De har ett ge­di­get ur­val av bra möb­ler och pry­lar av in­ter­na­tio­nell rang som Giò Pon­ti och Je­an Prou­vé, samt svens­ka de­sig­ner.” mal­mo­mo­dern.se BäS­TA GAL­LE­RI 6. Mal­mö konst­hall ”Ett av Nor­deu­ro­pas störs­ta rum för den sam­ti­da kons­ten. Även om man in­te upp­skat­tar konstut­ställ­ning­ar kan man än­då im­po­ne­ras av ar­ki­tek­tu­ren som bju­der på ett fan­tas­tiskt ljusin­släpp, el­ler så kan man pas­sa på att be­sö­ka re­stau­rang­en som ser­ve­rar rik­tig god mat.” konst­hall.mal­mo.se BäS­TA HO­TELL 7. Ystad Salt­sjö bad ”Jag be­sö­ker gär­na Ystad Salt­sjö bad, fram­förallt för att de­ras spa är så bra. När man sit­ter i ba­stun kan man tit­ta ut över ha­vet och föl­ja de böl­jan­de vå­gor­na ut­an­för.” ysb.se/spa BäS­TA BADSTäLLE 8. Stran­den Sand­ham­ma­ren ” Sand­ham­ma­ren lig­ger långt ute i ett na­tur­re­ser­vat. Fan­tas­tiskt fi­na vi­ta mils­vi­da strän­der. Na­tur­om­rå­det har ett rikt djur- och få­gel­liv samt Sve­ri­ges syd­li­gas­te älg­stam pre­cis norr om stran­den.” BäS­TA PLATS SOM Få KäN­NER TILL 9. Ravlun­da ”Oj, kanske en li­ten strand vid Stens­hu­vud. Den lig­ger gömd ne­dan­för en pla­tå­höjd. Det känns li­te ens­ligt men ack så vac­kert! An­nars är det väl­dig fint att be­sö­ka ströv­om­rå­de­na runt Ravlun­da.”

JOANNA SUND­STRÖM GOT­LAND Joanna Sund­ström är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till Stock­holm Art

Week. Hon är en ini­ti­e­rad per­son in­om konst och kul­tur. Joanna dri­ver även PR-by­rån Part Pro­jects. I sitt Got­lands­hus till­bring­ar hon så myc­ket tid som det ba­ra är möj­ligt. BäS­TA KAFé 1. Själ­sö ba­ge­ri ”Fan­tas­tisk ut­sikt, un­der­ba­ra bul­lar och det lig­ger ba­ra en kvart från Vis­by. El­ler så åker jag längst sö­derut på Got­land till Körs­bärs­går­den som har gott fi­ka och dess­utom bra konstut­ställ­ning­ar.” sjal­so­ba­ge­ri.se BäS­TA RE­STAU­RANG 2. Gu­la Hö­nan ”Gu­la Hö­nan i Ro­ne­hamn är en ädelsten som bli­vit mer sli­pad med åren. Bo­ka bord och bo över på pen­sio­na­tet. Mid­da­gar­na bör- jar med en vis­ning av de­ras ör­ta­gård. Gur­kör­ten och ral­lar­ro­sen ham­nar på din tall­rik se­na­re un­der kväl­len.” they­el­lowhen.se

BäS­TA BAR 3. Sur­fers

” Be­ställ en ex­o­tisk Zai jan i ba­ren i Vis­by där det all­tid är bra tryck, bra dryc­ker och un­der­bar per­so­nal.” sur­fersvis­by.se BäS­TA GåRDSBUTIK 4. Sten­hu­se gård ”Sten­hu­se gård är en gård som i fem­te ge­ne­ra­tio­nen syss­lar med tra­di­tio­nellt jord­bruk. De­ras jord­gub­bar ba­ra mås­te va­ra Sve­ri­ges bäs­ta! Fle­ra av de­ras pro­duk­ter har va­rit på No­bel­fes­tens mid­da­gar, och kron­prin­ses­san Victo­ri­as bröl­lop.” sten­hu­se­gard.se

BäS­TA KLäD­BU­TIK 5. Ro­de­b­jer

” Köp ett par toff­lor i lamm­skinn i nå­gon la­da längs vägen el­ler shop­pa Ro­de­b­jer i H10 i cen­tra­la Vis­by.” h10.se

BäS­TA GAL­LE­RI 6. Mag­nus Karls­son ”Mag­nus Karls­son, en av Sve­ri­ges bäs­ta gal­le­ris­ter en­ligt mig och många and­ra, öpp­nar upp sin la­da och bju­der på bra konst och god glass i ki­os­ken.” gal­le­ri­mag­nus­karls­son.com BäS­TA HO­TELL 7. Ho­tell Ste­lor ” För­u­tom hy­pa­de Fu­ril­len är char­mi­ga Ho­tell Ste­lor i Väs­ter­garn ett sä­kert kort. För de som öns­kar av­kopp­ling finns möj­lig­het att hy­ra he­la ho­tel­let för eget bruk. De har per­son­ligt in­red­da rum, ut­sökt mat, här­lig per­so­nal och gul­li­ga lamm som be­tar i ha­gen.” ste­lor.se UNIK PLATS 8. Smö­jen och Norr­bys i Vä­te ” Smö­jen på norra Got­land är min per­son­li­ga fa­vo­rit. Små vi­ta mju­ka ste­nar och la­gom djup strand med vacker ut­sikt som man in­te kan tit­ta sig trött på. Su­der­sand på Fårö är ett mås­te med en av norra Eu­ro­pas ab­so­lut fi­nas­te strän­der.

Bäs­ta plats som in­te många kän­ner till är Norr­bys i Vä­te, en un­der­bar gård med djur, vat­ten­kvarn, smed­ja och ett li­tet kafé. Går­den upp­fyl­ler allt som man kan öns­ka sig av en Got­lands­gård. Ett tips är att be­sö­ka Ing­er ”Bull­de­gen” som ba­kar got­lands­bröd och bul­lar hem­ma i sitt hus pre­cis till väns­ter ut­an­för Norr­bys gård. Knac­ka på dör­ren och välj det bröd som fal­ler dig i sma­ken. Lägg se­dan peng­ar i den lilla lå­dan.” ALEX­AN­DER STUTTERHEIM öLAND Alex­an­der Stutterheim är grun­da­re och kre­a­tiv chef på Stutterheim Rain­coats och sitt nya kni­twear-mär­ke John Ster­ner. Alex­an­der be­to­nar gär­na och of­ta svensk­he­ten i sitt va­ru­mär­ke. Han har ny­li­gen köpt ett hus på Öland. Här de­lar han med sig av si­na fa­vo­ri­ter. BäS­TA KAFé

1. Mor­mors ” Mor­mors i Sto­ra Rör har be­ro­en­de­fram­kal­lan­de kar­de­mum­ma­bul­lar i en fan­tas­tisk kafé­mil­jö.” mor­mor­so­land.se/ba­ge­ri BäS­TA RE­STAU­RANG 2. Ho­tell Borg­holm ” Un­der­ba­ra Karin Frans­son som ’still go­ing strong’ med si­na ge­nom­tänk­ta smak­sen­sa­tio­ner från Öland.” ho­tell­borg­holm.co BäS­TA BAR 3. Lund­grens ga­rage ”Egent­li­gen en top­pen­bra kött­re­stau­rang, men de har även fi­na drin­kar.” lund­grens­ga­rage.se BäS­TA GåRDSBUTIK 4. Lamm­bu­ti­ken ”Bu­ti­ken i Äpple­rum har fan­tas­tiskt kött från eget slak­te­ri och även mju­ka får­skinns­fäl­lar.” lamm­bu­ti­ke­ni­apple­rum.se BäS­TA KLäD­BU­TIK 5. John Ster­ner ”Jag är li­te av en nar­cis­sist nu och John Ster­ner Shop öpp­nar på St­or­ga­tan i som­mar. Där kan man kö­pa he­la min kol­lek­tion.” john­s­ter­ner.com BäS­TA GAL­LE­RI 6. Vi­da Mu­se­um ”För dess fan­tas­tis­ka bygg­na­der och spän­nan­de ut­ställ­ning­ar. I ju­li vi­sas Fashion Sto­ri­es av Lars Wal­lin.” BäS­TA BADSTäLLE 7. Hem­ligt ”Det finns hund­ra­tals vack­ra bad­stäl­len. Min fa­vo­rit tän­ker jag in­te av­slö­ja. Ni får upp­täc­ka eg­na små pa­ra­dis. BäS­TA PLATS SOM Få KäN­NER TILL 8. Kust­väg ”Kust­vä­gen mel­lan Äleklin­ta och Sand­vik är en av de vack­ras­te och mest ma­ka­lö­sa plat­ser jag upp­levt i Sve­ri­ge. Pac­ka pick­nick-kor­gen!”

MA­RI STRENGHIELM DA­LARö Ma­ri Strenghielm ar­be­tar som in­red­nings­sty­list, form­gi­va­re, fo­to­graf och blog­ga­re. Hon bor till­sam­mans med sin fa­milj ute på Da­larö i Stock­holms skär­gård i ett hus från 1884. Hem­met an­vänds of­ta som stu­dio och Ma­ri har näs­tan all­tid nå­gon plåt­ning på gång nå­gon­stans i hu­set. BäS­TA KAFé

1. Da­larö ba­ge­ri ”Mitt fa­vo­rit­kafé och hit cyklar jag för att kö­pa fru­kost­bröd om som­rar­na. De har även lätt­ta­re lun­cher som man kan avnju­ta med ett glas vin ute på de­ras lilla gård.” da­laro­ba­ge­ri.se BäS­TA RE­STAU­RANG 2. Båts­ha­ket ”Båts­ha­ket på Ålö är en fa­vo­rit för he­la fa- mil­jen un­der som­mar­halv­å­ret. Där äter man rök­ta rä­kor med ett glas vitt di­rekt på de solvar­ma klip­por­na. Ta Vax­holms­bå­ten om du in­te läg­ger till med egen båt.” bats­ha­ket.se GåRDSBUTIK 3. Da­larö lant­han­del ”Da­larös bäs­ta gårdsbutik är Da­larö lant­han- del och träd­gårds­kafé som lig­ger mitt i byn. I de pit­to­res­ka lo­ka­ler­na från 1800-ta­let hit­tarr man ge­nu­in lant­han­dels­in­red­ning där frukt, grön­sa­ker, chark, snacks och blom­mor är vac­kert re­pre­sen­te­rat. Pas­sa på att äta en trev­lig lunch!” fa­ce­book.com/da­la­ro­lant­han­del BäS­TA BU­TIK

4. Hamn­ma­ga­si­net ”Hamn­ma­ga­si­net som lig­ger i Utö gäst­hamn har en my­sig bu­tikslo­kal med klä­der från väl­kän­da skan­di­na­vis­ka de­sig­ner och in­red­ning.” HO­TELL 5. SmåDa­larö gård ” Till SmåDa­larö gård kan man åka med bil, båt el­ler kom­mu­nalt. De ser­ve­rar of­ta mat med skär­gårds­te­ma och den för­tju­san­de ut­sik­ten mot ha­vet för­hö­jer upp­le­vel­sen. Grun­det är ett char­migt vand­rar­hem som lig­ger på Rögrund strax ut­an­för Da­larö. Dit tar man sig enklast med vax­holms­båt el­ler läg­ger till med egen båt.” sma­da­la­ro­gard.se BäS­TA STRAND 6. Schwei­zer­ba­det ” Vill man ba­da så är Schwei­zer­ba­det per­fekt för små­barns­fa­mil­jer med si­na lång­grun­da vi­ta strän­der.

TRO­SA Maria Elmqvist och Glenn Roll är bå­da guld­sme­der och ar­be­tar ute­slu­tan­de med egen form­giv­ning. De bor se­dan 25 år till­ba­ka i Tro­sa där de be­dri­ver sin verk­sam­het.

Stor­ar­tat på SmåDa­larö. Här finns även en jät­te­fin mi­ni­golf­ba­na med glasski­osk. Har man båt så re­kom­men­de­rar jag Sto­ra björn ut­an­för Ålö där det är jät­te­fint att bå­de hänga och ba­da. Jag kan varmt re­kom­men­de­ra att åka ut till en folk­tom klip­pa långt ut...

Vac­kert i Väs­ter­garn. Väl­kom­men till Ho­tell Ste­lor.

Att nju­ta är en konst på Öland – be­sök Vi­da.

Su­der­sand på Fårö är ett him­mel­ri­ke för män­ni­skor och djur.

Avnjut li­vet på Kaf­fe­ros­te­ri­et.

Ho­tell med ut­sikt. Salt­sjö bad, Ystad.

Sand­ham­ma­rens magiska sand.

Cool cock­tail. Ta in värl­den hos Grill­jan­ne.

Ho­tel Dor­sia

Guld­lä­ge. Gull­mars­strand, Fis­ke­bäckskil.

Bra, bätt­re, Bergs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.