Tra­di­tio­nellt fis­ke­hant­verk loc­kar i Mecklenburg

Gam­la fis­ketra­di­tio­ner blan­das med mo­dern tek­nik i Mecklenburg-Vorpommern. För­u­tom ku­li­na­ris­ka upp­le­vel­ser från sjö­ar­nas djup vall­fär­dar be­sö­kar­na hit för att få upp­le­va en li­ten bit he­der­lig, tysk fis­ke­histo­ria. Och vi är in­te se­na att nap­pa!

RES Travel Magazine - - Hotellexperten - Www.ger­ma­ny.tra­vel/tra­di­tion

Fis­ket i Meck­len­burgs sjö­ar har en lång och tra­di­tions­rik histo­ria. Re­gi­o­nens vik­ti­gas­te fö­re­tag in­om sek­torn, Müritz­fi­scher, har fört tra­di­tio­ner­na vi­da­re i över 60 år. De är störst i Tyskland på söt­vat­tens­fis­ke och kom­bi­ne­rar tra­di­tio­nell fångst med mo­dern tek­nik. Men den vik­ti­gas­te kopp­ling­en mel­lan nu­tid och då­tid är och kom­mer alltid att va­ra per­so­ner­na som fång­ar fis­ken. De åker fort­fa­ran­de ut med bå­tar­na vid gry­ning­en och kas­tar si­na nät. Fis­ka­ren Stef­fan Ste­in­beck är di­rek­tör för var­vet Bolter Schleuse. Han lär­de sig hant­ver­ket i Müritz­fi­schers fis­ke­varv och har fört vi­da­re kun­ska­per­na till sin nya ar­bets­plats. I sjö­ar­na i Mecklenburg kan du fis­ka klas­si­ker som ål och ab­bor­re, men även vit­ling och brax­en. Mis­sa in­te att kö­pa ett ”Fisch­bröt­chen” i ham­nen ef­ter fis­ke­tu­ren – ett ty­piskt mel­lan­mål från trak­ten som be­står av en bit färsk fisk i ett bröd.

Müritz­fi­scher har ar­be­tat ef­ter håll­bar­hets­stan­dar­der se­dan ge­ne­ra­tio­ner till­ba­ka och un­der de se­nas­te åren har man även sett att det finns ett be­söks­vär­de i verk­sam­he­ten. Tu­ris­ter floc­kas för att få upp­le­va den spe­ci­el­la at­mo­sfä­ren på fis­ke­var­vet där det gam­la hant­ver­ket står i nä­ra kon­takt med na­tu­ren. Lugn och av­kopp­ling i hjär­tat av Meck­len­burgs sjödi­strikt är led­or­den. Man säl­jer även fis­ke­kort för dam­mar och sjö­ar, an­ting­en för att ge sig ut på egen hand el­ler till­sam­mans med en gui­de. Det finns även båtut­hyr­ning och se­mester­lägen­he­ter vid vis­sa sjö­ar. I fis­ke­ri­er­nas mu­se­um får du chan­sen att lä­ra dig mer in­tres­sant fakta om fis­kar­nas var­dag­li­ga ar­be­te, då och nu. Var­je år, i slu­tet av sep­tem­ber till och med mit­ten av ok­to­ber an­ord­nas Müritz fiske­da­gar, som är det störs­ta ku­li­na­ris­ka eve­ne­mang­et i Mecklenburg-Vorpommern.

BERLIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.