SHOPPING

RES Travel Magazine - - Usa -

Eco­nomy Can­dy

Wil­ly Won­kas vå­ta dröm, en bu­tik till bred­den fylld med go­dis. Pluspo­äng för de klas­sis­ka, ame­ri­kans­ka söt­sa­ker­na som in­te går att hit­ta nå­gon an­nan­stans. 108 Riving­ton Stre­et eco­nomycan­dy.com

Es­sex Stre­et Mar­ket

En an­rik men flag­nad sa­lu­hall som snart kom­mer att ri­vas. Här trängs tju­si­ga os­tar och eko­lo­giskt kött med bar­be­ra­re, skräd­da­re och en go gub­be som säl­jer san­te­ria-re­li­giö­sa at­ti­ral­jer. Om du tyc­ker om att bli hun­sad kan du kä­ka lunch på Shop­sin’s där Ken­ny Shop­sin står be­redd att ge dig en av­hyv­ling, al­ter­na­tivt kas­ta ut dig, om han in­te gil­lar din uppsyn el­ler om du är oför­skämd nog att be­stäl­la nå­got ve­ge­ta­riskt. En var­ning ut­fär­das. 120 Es­sex Stre­et es­sex­stre­et­mar­ket.com

The Pick­le Guys

En gång i ti­den sål­des pick­les ur tun­nor över­allt på Lo­wer East Si­des ga­tor, det en­da stäl­let som finns kvar är pick­le­poj­kar­na på Es­sex Stre­et. De jo­vi­a­la grab­bar­na läg­ger in allt från ana­nas till vit­lök och ger dig smakprov om du frå­gar snällt. 49 Es­sex Stre­et pick­le­guys.com

Har­ris Le­vy

Vem an­vän­der bo­mulls­näs­du­kar i des­sa Kle­ne­ex-ti­der?! Och vem säl­jer dem? Har­ris Le­vy. Bu­ti­ken är dock mer känd för sitt yp­per­li­ga ut­bud av säng­klä­der, hand­du­kar och bords­lin­ne. Firman star­ta­des 1924 och lig­ger i en fö­re det­ta fest­lo­kal som het­te Pearl’s Man­sion, på den ti­den ett av de tre Lo­wer East Si­de­e­ta­blis­se­mang där folk fi­ra­de bröl­lop och stor­stun­der. I vad som bru­ka­de va­ra dans­sa­long­en går det nu­me­ra att hand­la py­ja­ma­sar, kash­mir­plä­dar och mo­no­gram­me­rat säng­lin­ne. 98 For­sy­th Stre­et har­risle­vy.com

Fa­bu­lous Fan­ny’s

Vin­ta­ge­bril­lor, bå­de sol­glas­ö­gon och läs­di­to, för dem som trött­nat på det ta­ma ut­bu­det hos van­li­ga op­ti­ker. Hit kom­mer även sty­lis­ter som le­tar bå­gar för film och te­a­ter. In­te för att bu­ti­ken i sig är spe­ci­ellt gam­mal men sor­ti­men­tet är gam­mal­dags fa­bu­lous. (Ut­med den­na sträc­ka av 9th Stre­et finns det mas­sor med vin­tage- och damm­sam­l­ar­bu­ti­ker.) 335 East 9th Stre­et fa­bu­lous­fan­nys.com

Ca­sey Rub­ber Stamps

Tu­sen­tals gum­mi­stämp­lar, ret­ro­no­stal­gis­ka, lik­som mo­der­na, till­ver­ka­de i äk­ta röd gum­mi och trä. Bu­ti­ken lig­ger vägg i vägg med verk­sta­den – en rik­tig verk­stad, en ra­ri­tet i New York. Det är här­ligt ka­o­tisk och un­ket dam­migt. Ca­sey spe­ci­al­till­ver­kar ock­så stämp­lar om du in­te hit­tar det du le­tar ef­ter. 322 East 11th Stre­et ca­seyrub­berstamps.com 137 East Houston Stre­et knishe­ry.com

Ve­ni­e­ro’s

Vi fö­re­drog de Ro­ber­tis can­no­lis men Ve­ni­e­ro’s är in­te hel­ler dum­ma. Kon­di­to­ri­et eta­ble­ra­des 1894. Enough said. 342 East 11th Stre­et ve­ni­e­rospastry.com

Co­al Yard

Ge­nu­in, skönt mur­rig kvar­ter­spub. Öl och shots är det som gäl­ler här. Gör in­te bort dig, be­ställ för allt i världen inga fan­cy cock­tails. Sam­ma äga­re som till den li­ka sunk­skö­na In­ter­na­tio­nal Bar ett kvar­ter upp. 102 First Avenue coa­ly­ard­bar.com

John’s of 12th Stre­et

Klas­sisk ”red-sau­ce” ita­li­ensk krog. En gång i ti­den ett maf­fi­a­till­håll med spea­ke­a­sy och smuss­lig whis­ky­till­verk­ning un­der för­buds­ti­den. John’s är en no­stal­gisk tids­bubb­la, mat­sa­lens iö­gon­fal­lan­de, ste­arindry­pan­de bu­telj­ljus­sta­kar har drop­pat vax se­dan stäl­let slog upp dör­rar­na 1908. 302 East 12th Stre­et john­sof12th­stre­et.com

Katz’s Deli

Per­so­na­len på Katz’s har kar­vat pastra­mi se­dan 1888. En sann in­sti­tu­tion som står med i al­la tu­rist­gui­der men som för­tjä­nar att näm­nas yt­ter­li­ga­re en gång.

98 Ca­nal Stre­et 103 Or­chard Stre­et te­ne­ment.org

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.