FILM-PARIS

RES Travel Magazine - - Frankrike -

Le Grand Rex

Det är en av Paris störs­ta, kit­schi­gas­te och mest an­ri­ka bi­o­sa­long­er, mitt på bou­le­var­den där fle­ra and­ra bi­o­gra­fer lig­ger. 1 bd Po­is­son­niè­re, 2e arr Paris

Sa­lon du Pant­he­on

En li­ten in­ti­mis­tisk bi­o­sa­long, mitt i la­tin­kvar­te­ren. I ba­ren på vå­ning­en ovan­för har Cat­he­ri­ne De­neu­ve gjort in­red­ning­en i 1970-tals in­spi­re­rad stil. Ba­ra den är värd be­sö­ket för ef­terprat. 13 Rue Victor Cousin, 5e arr Paris

MK2 Qu­ai de Loire/Se­i­ne

På bå­da si­dor av ka­na­len, med en li­ten fär­je­båt som pend­lar mel­lan de två bio­bygg­na­der­na. Ut­med ka­jer­na finns mas­sor av ba­rer, kafé­er och bou­le­ba­nor. Per­fekt på vå­ren och för­som­ma­ren. 7 qu­ai de la Loire/14 qu­ai de la Se­i­ne 19e arr Paris

VF VO

– be­ty­der fransk ver­sion och att det är ori­gi­nal­ver­sion (tex­tat på frans­ka). Hem­si­dan Al­lo­ci­ne har pro­gram och möj­lig­he­ter att för­kö­pa plats. I Frank­ri­ke plats­bo­kar man ald­rig sä­tet där­e­mot. Al­lo­ci­ne.fr

Guid­ning

Ap­pen Ci­ne­ma­ci­ty kan spe­la upp sce­ner från oli­ka fil­mer med platslo­ka­li­se­ring. Den er­bju­der ock­så film­stråk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.