SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - Nederländerna & Belgien -

Selexyz Do­mi­ni­ca­nen

I takt med att en del kyr­ko­bygg­na­der blir över­ta­li­ga, sätts de i Maastricht in i al­ter­na­tiv tjänst. Selexys Do­mi­ni­ca­nen har bli­vit en ståt­lig bok­han­del med till­hö­ran­de kafé och lunch­re­stau­rang på den plats där al­ta­ret en gång stod. Do­mi­ni­ca­ner­kerk­straat 1, Maastricht

C-mi­ne

När kol­bryt­ning läggs ner är det ju själv­klart att man gör om gru­vor och he­la ras­ket till kul­tur­cent­rum. Så har man i al­la fall gjort i den gam­la tunga in­du­strista­den Genk. Ta en tur i nå­got av grus­schak­ten el­ler kol­la ut­sik­ten från det 60 me­ter höga his­s­tor­net. Evence Cop­pé­e­laan 91, Genk c-mi­ne.be

Pi­et He­in Eek

I en in­du­stri­lo­kal i ett lugnt vil­la­om­rå­de lig­ger de­sig­nern Pi­et He­in Eeks värld. Här pro­du­ce­rar de­sig­nern si­na ka­rak­tä­ris­tis­ka verk un­der full in­syn från be­sö­ka­ren. Köp nå­got kul i de­sign­bu­ti­ken och ät en god lunch i hans re­stau­rang. Njut av mil­jön – det är nå­got spe­ci­ellt med in­du­stri­lo­ka­lers luf­ti­ga pro­por­tio­ner. Hal­ve­maan­straat 30, Eind­ho­ven pi­et­he­i­ne­ek.nl

Strijp-S

Om­stöpt in­du­stri­om­rå­de där Philips elekt­ro­nik­fa­brik tills gans­ka ny­li­gen hu­se­ra­de. Nu­me­ra är om­rå­det mel­lan Beu­ken­laan, Kas­tan­je­laan och Phi­li­te­laan en hotspot för di­ver­se re­stau­rang­er och små bu­ti­ker. strijp-s.nl

Mas

Ar­ki­tek­ter­na Neu­te­lings och Ri­e­dijk har ri­tat An­twer­pens nya mu­se­um Mu­se­um aan de Stroom. De­sig­nen i rött te­gel och vå­gi­ga gla­sy­tor är me­na­de att ef­ter­lik­na ett han­dels­hus från han­sa­ti­den och på­min­ner li­te om sto­ra box­ar stap­la­de på varand­ra. Om man in­te är upp­lagd för ett mu­sei­be­sök går det att gra­tis ta sig upp till ta­ket för en 360 gra­ders vy av he­la An­twer­pen. Han­zes­te­den­plaats 1, An­twer­pen mas.be

MoMu mo­de­mu­se­um

Med tan­ke på sta­dens sta­tus som ett mo­deskapar­mec­ka är ett be­sök på MoMu – mo­de­mu­se­et – ett mås­te. Över 25 000 kre­a­tio­ner och mo­de­re­la­te­ra­de ac­ces­so­a­rer ryms i de per­ma­nen­ta ut­ställ­ning­ar­na. Na­tio­na­lestraat 28, An­twer­pen momu.be

Ka­naal

I ut­kan­ten av An­twer­pen byggs just nu Ka­naal, en ”stad på lands­byg­den”. Ka­naal är de­sig­ner Alex Van­vo­ord­ts eg­na uto­pi och är tänkt att bli ett de­sign­sam­häl­le be­stå­en­de av bo­stä­der, verk­stä­der, ar­bets­plat­ser och bu­ti­ker som fun­ge­rar, si­da vid si­da, i har­mo­ni. Sto­ke­rij­straat 15, 2110 Wij­ne­gem ka­naal.be

Ga­le­rie So­fie Lachaert

Konst­gal­le­ri och bed and bre­ak­fast i ett en bit ut­an­för An­twer­pen. Gal­le­ri­de­len be­står av bå­de till­fäl­li­ga och per­ma­nen­ta ut­ställn- ing­ar. Kol­la till­gäng­lig­het in­nan du an­län­der ef­tersom öp­pet­ti­der­na skif­tar. Sint-Jo­zefstraat 30, Ti­el­ro­de lachaert.com

Gru­ut Stads­brouwerij

In­te ba­ra da­gens hip­s­ters in­mun­di­gar mi­kro­bryg­der. På Gru­ut har det mi­kro­bryggts se­dan me­del­ti­den. Kol­la in till­verk­ning­en och gå på öl­prov­ning mitt i Gent. Gro­te Hui­de­vet­ters­ho­ek 10, Gent gru­ut.be

Fil­li­ers Graans­to­ke­rij

Tra­di­tio­nellt des­til­le­ri som i gam­la he­der­li­ga koppar­trum­mor fram­stäl­ler den flam­länds­ka na­tio­nal­dryc­ken ge­ne­ver. Le­ern­ses­te­enweg 3, Bach­te-Ma­ria-Le­er­ne fil­li­ers.be

The Choco­la­te Li­ne

Själ­va fa­bri­ken ser ut att va­ra över­täckt av ett re­jält la­ger smäl­tan­de cho­klad. Bu­ti­ker­na ef­ter­här­mar gam­la ti­ders my­si­ga lant­hand­la­re, men va­ror­na är desto mer in­no­va­ti­va och mo­der­na. Bu­ti­ker finns bå­de i Bryg­ge och i An­twer­pen. Si­mon Ste­vin­ple­in 19, Bryg­ge the­choco­la­te­li­ne.be

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.