5x Ba­rer

RES Travel Magazine - - Guide: Riga -

1. TER­RA­CE RI­GA

Väl­kom­men till Bal­ti­kums störs­ta tak­ter­rass och ute­ser­ve­ring – 3 000 kvadrat­me­ter av sto­lar, bord och skö­na drin­kar. Ter­ra­ce Ri­ga lig­ger på åt­ton­de vå­ning­en, el­ler när­ma­re be­stämt ta­ket, av Gal­le­ria Ri­ga och hål­ler öp­pet maj till sep­tem­ber. Här­i­från har du 360-gra­ders ut­sikt över sta­den och fle­ra ba­rer att väl­ja bland, al­la med kopp­ling till sitt eget al­ko­hol­mär­ke: Sto­li, Mar­ti­ni, Re­my Mar­tin, Bacar­di och Kru­si­vice. Mitt på ta­ket finns även en re­stau­rang, där du bland an­nat kan be­stäl­la korv per längd – upp till 1,5 me­ter per bit. Tak­ter­ras­sen är öp­pen mel­lan 10.00–01.00. Eli­za­be­tes ie­la 83–85 gal­le­ri­a­ri­ga.lv/en/ter­ra­ce-ri­ga

2. AUS­SIE BACK­PAC­KERS CLUB

En täm­li­gen ny­öpp­nad li­ten pub i Gam­la Stan som tack va­re vand­rar­hem­met vägg i vägg har en blan­dad och in­ter­na­tio­nell kund­krets som loc­kas av bil­lig öl i nya, gla­da vän­ners lag. Här finns 14 sor­ters let­tisk öl på tapp, som ser­ve­ras ge­nom föns­ter­luc­kan på en gam­mal Volks­wa­gen­buss som står mitt på pub­gol­vet. Av­slapp­nat, ung­dom­ligt och högt i tak. Pu­ben stäc­ker sig över tre (små) vå­nings­plan men vid fint vä­der slåss du med för­del för ett av de ge­dig­na trä­bor­den på ute­ser­ve­ring­en. Val­nu ie­la 43 aus­sie­pu­bri­ga.com

3. BIBLIOTEKA NO 1

Det­ta är egent­li­gen i förs­ta hand en re­stau­rang – och en bra så­dan – men det är på ter­ras­sen De Ve­nog­le La Ter­ras­se som vi verk­li­gen vill till­bringa vå­ra kväl­lar. Ter­ras­sen, som är döpt ef­ter cham­pagnen med sam­ma namn, ser­ve­rar ba­ra just den här cham­pagne­sor­ten, för­u­tom mous­se­ran­de vin och pro­sec­co. Den här ut­om­hus­ba­ren öpp­na­de i sin be­fint­li­ga, väl­de­sig­na­de form 2013 och drar ett vux­et kli­en­tel som sna­ra­re sor­lar än skrå­lar. Ter­ba­tas ie­la 2 Resto­rans­bib­li­o­te­ka.lv

4. BAR SKYLI­NE

Vi tar med ba­ren på vår lis­ta tack va­re två sa­ker – den spek­ta­ku­lä­ra ut­sik­ten och de välska­ka­de drin­kar­na. In­red­ning­en skul­le be­hö­va få sig en uppryckning och vi kan in­te hel­ler lå­ta bli att tyc­ka att det är synd att det in­te finns nå­gon ter­rass. Med det sagt, så har vi in­te myc­ket att kla­ga på. Ba­ren lig­ger högst upp i Radisson Blu Ho­tel, och har där­för ett gans­ka in­ter­na­tio­nellt kli­en­tel. Radisson Blu Ho­tel Latvia, 26 vå­ning­en Eli­za­be­tes ie­la 55 Skyli­ne­bar.lv

5. CU­BA CAFÉ

En li­ten bar med centralt lä­ge runt hör­net från Dom­kyr­kan, med ku­lör­ta lam­por på den lil­la ute­ser­ve­ring­en och år­tion­den av gäs­ter­nas klot­ter och namn­teck­ning­ar på väg­gar­na i den lil­la lo­ka­len. Ba­ren ha­de kanske in­te va­rit nå­got sär­skilt om det in­te vo­re för två sa­ker – den ur­trev­li­ga per­so­na­len som verk­li­gen sät­ter en väl­kom­nan­de prä­gel på stäl­let och för att de ser­ve­rar de go­das­te mo­ji­tos vi nå­gon­sin druc­kit. Old­ri­ga, Jau­ni­e­la 15 Cu­baca­fe.lv

Skyli­ne Bar har två sto­ra för­de­lar – de­ras pris­be­lön­ta cock­tails och den su­per­ba ut­sik­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.