5x Se & gö­ra

RES Travel Magazine - - Guide: Riga -

1. JURMALA

Jurmala är egent­li­gen värd en egen re­sa i sig, men ef­tersom många be­sö­ker Ri­ga över en lång­week­end och in­te har en oce­an av tid, så vill vi än­då fö­re­slå en dags­tur till den här sö­ta bador­ten 25 kilo­me­ter ut­an­för Ri­ga som mesta­dels be­står av vack­ra trä­hus i ju­gend­stil längs med den 32 kilo­me­ter långa sand­stran­den, som of­ta kal­las Lett­lands ri­vi­e­ra. Jurmala har loc­kat bad­gäs­ter se­dan 1800-ta­let. Även idag är se­meste­ror­ten omätt­ligt po­pu­lär, men in­te ba­ra för sin lång­grun­da, vack­ra strand, ut­an även för de spa­ho­tell som lig­ger längs med den. Enk­las­te sät­tet att ta sig till Jurmala är med taxi, men det går även att åka tåg el­ler buss.

2. BAL­TIC BE­ACH HO­TEL & SPA

Hin­ner du, så stan­na gär­na över nat­ten i Jurmala, vil­ket du med för­del gör på Bal­tic Be­ach Ho­tel & Spa. Ho­tel­let har ett ut­se­en­de som för tan­kar­na till ös­teu­ro- pe­isk ar­ki­tek­tur kor­sat med ett kryss­nings­far­tyg, men döm in­te hun­den ef­ter hå­ren. Hin­ner du in­te so­va över, så be­sök ho­tel­let än­då för dess skö­na spaav­del­nings skull. Här finns över 400 be­hand­ling­ar att väl­ja bland och man har dess­utom Bal­ti­kums en­da upp­värm­da havs­vat­tens­pool. Ju­ras Str. 23-25, Jurmala bal­tic­be­ach.lv

3. ESPA RI­GA

Bal­ti­kum är känt för si­na spaan­lägg­ning­ar och Espa Ri­ga är fak­tiskt ensam en an­led­ning värd he­la re­san. Den här fan­tas­tis­ka lyx­va­ri­an­ten sträc­ker sig över sex vå­nings­plan centralt be­lä­get i Ri­ga där tak­pla­net er­bju­der ut­om­huspool, ång­ba­stu och be­hand­lings­rum med sta­dens bäs­ta ut­sikt. Här kan du li­ta på att per­so­na­len är väl­ut­bil­dad och kom­mer att ta väl hand om dig. Un­na dig en hel­dag med fle­ra oli­ka be­hand­ling­ar, du kom­mer att re­sa hem som en ny män­ni­ska. Stor lyx till li­ten peng. Mis­sa in­te hel­ler de­ras eg­na hud­vårds­pro­duk­ter. Baz­ni­cas str 4A Espa­ri­ga.lv

4. KALNCIEMAKVARTEREN

På and­ra si­dan flo­den hit­tar du ett li­tet om­rå­de som be­står av någ­ra kvar­ter gam­la, re­no­ve­ra­de 1800-talsträ­hus, som har bli­vit ett slags kul­tu­rellt epi­cent­rum. Här fin­ner du design, hantverk och möj­lig­het till att äta en bit mat, men fram­förallt är det här en plats för di­ver­se eve­ne­mang – mark­na­der, kon­ser­ter, folk­fes­ter, konstut­ställ­ning­ar och myc­ket an­nat. Se hem­si­dan för att se vad som på­går i Kalnciemakvarteren när just du är i stan. Kaln­ci­e­ma ie­la 35 kaln­ci­e­mai­e­la.lv

5. RI­GA JUGENDSTILA CENTRS – JUGENDMUSEUM

Mu­se­et be­står av en om­sorgs­fullt re­no­ve­rad lä­gen­het från 1903 som en gång var hem åt Ri­ga- ar­ki­tek­ten Kon­stan­tins Pekšens. Bygg­na­den an­sågs re­dan vid sitt upp­fö­ran­de va­ra väl­digt lyx­ig och mo­dern, med central­vär­me och rin­nan­de vat­ten. Ori­gi­nal­mål­ning­ar på väg­gar­na, ta­pe­ter och or­na­ment har ta­gits fram och lä­gen­he­ten har mö­ble­rats med tids­ty­pisk in­red­ning. Tit­ta ex­tra no­ga på den im­po­ne­ran­de trap­pan i trapp­hu­set – den är Eu­ro­pas pam­pi­gas­te, be­va­ra­de ju­gend­trap­pa. Ri­ga är en av de stä­der i Eu­ro­pa där ju­gend­bygg­na­der­na be­va­rats bäst, så pas­sa på att vand­ra runt och be­ga­pa fa­sa­der­na i de här kvar­te­ren ef­ter ditt be­sök. Al­ber­ta ie­la 12 ju­gendstils.ri­ga.lv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.