5x Shopping

RES Travel Magazine - - Guide: Riga -

1. STENDERS

Let­tis­ka skön­hets­pro­duk­ter som finns i över 22 län­der som du ba­ra in­te får mis­sa. Vack­ra för­pack­ning­ar, lju­va dof­ter och gi­vet­vis ett väl­be­prö­vat innehåll. De är mest kän­da för si­na dusch­krä­mer och kropps­lo­tions, men har allt ifrån kos­me­ti­ka till bad­skum i sor­ti­men­tet. Fö­re­ta­get är döpt ef­ter den let­tis­ka re­näs­sans­man­nen Gott­hard Fri­edrich Sten­der, som var en aktiv po­et, sa­go­för­fat­ta­re, na­tu­r­ex­pert och världs­med­bor­ga­re. Stenders finns på fle­ra stäl­len i Ri­ga, bland an­nat i Ga­le­ri­ja Centrs. Audcju ie­la 16 stenders-cos­me­tics.com ga­le­ri­ja­centrs.lv

2. MAM­MA LAM­PA

Om du har ta­git Tal­link Sil­ja över Ös­ter­sjön och in­te har nå­got pro­blem med ba­ga­ge­vikt så pas­sa på att shop­pa ny be­lys­ning till hem­met här! Bu­ti­ken är full av al­la sor­ters lam­por, med den ge­men­sam­ma näm­na­ren att vi vill kö­pa al­li­hop. Uni­jas stre­et 4/5 – 7 mam­ma­lam­pa.com

3. CENTRAL­MARK­NA­DEN

Det här är en av öst­ra Eu­ro­pas störs­ta mark­na­der och be­söks dag­li­gen av cir­ka 100 000 per­so­ner. Här hit­tar du hantverk, un­der­klä­der, hus­hållsar­tik­lar, färs­ka grön­sa­ker, lätt­sal­tad gur­ka, nyrökt ål, kött, kött, kött och allt an­nat du kan tän­kas be­hö­va i din var­dag. Mark­na­den på­går bå­de ut­om­hus och in­om­hus i ett an­tal fö­re det­ta mi­li­tä­ra flyg­han­ga­rer från 1920-ta­let som ef­ter förs­ta världs­kri­get gjor­des om till mark­nads­pa­vil­jong­er – då Eu­ro­pas störs­ta och mo­der­nas­te – som idag finns med på Une­scos världs­arvs­lis­ta. Mark­na­den hit­tar du strax bakom cen­tral­sta­tio­nen. 7 Ne­gu ie­la rct.lv

4. GAL­LE­RIA RI­GA

Des­sa två gal­le­ri­or är Ri­gas mest cen­tra­la shop­ping­cen­ter. Gal­le­ria Ri­ga är den ny­as­te av dem och har många bu­ti­ker och mär­ken som du in­te hit­tar nå­gon an­nan stans i Lett­land. Här finns många vå­nings­plan med shopping och ett helt plan med ba­ra re­stau­rang­er och ba­rer. Mis­sa in­te att ta his­sen he­la vägen upp till ta­ket till Ter­ra­ce Ri­ga, Bal­ti­kums störs­ta tak­bar med en enorm ute­ser­ve­ring som­mar­tid. Ett per­fekt vat­ten­hål ef­ter shop­pingrun­dan. Dzir­navu ie­la 67 gal­le­ri­a­ri­ga.lv

5. BERGS BA­ZARS

Bergs Ba­zars-om­rå­det, som är ett par kvar­ter långt, bygg­des i slu­tet av 1800-ta­let och var in­spi­re­rat av de gå­ga­tor med små ar­ka­der som bli­vit po­pu­lä­ra ne­re i Eu­ro­pa vid den här ti­den. Om­rå­det ri­ta­des av Lett­lands då­va­ran­de stjär­na in­om fas­tig­hets­ut­veck­ling, Kristaps Bergs, som ha­de den mo­der­na idén att blan­da bu­ti­ker, kon­tor och bo­stä­der på sam­ma yta. Un­der den sov­je­tis­ka eran van­vår­da­des och för­föll om­rå­det och det är först un­der det se­nas­te de­cen­ni­et som Bergs Ba­zars har re­stau­re­rats och allt­så över 100 år ef­ter star­ten åter har öpp­nat som ett av Ri­gas hip­pas­te gå­ga­tu­k­var­ter – helt i ska­pa­rens an­da med shopping, re­stau­rang­er, bo­stä­der och ho­tell in­om om­rå­det. Eli­za­be­tes ie­la 83-85 ber­ga­ba­zars.lv

Vem be­hö­ver in­te se över sin ar­ma­tur på week­en­dre­san? Gör ett ly­san­de köp på Ma­ma Lam­pa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.