Madrid för al­la sma­ker

RES Travel Magazine - - Irland -

Likt ett ka­lei­do­skop i stän­dig rö­rel­se för­änd­ras bil­den av Madrid runt var­je ga­tu­hörn. Sta­den spra­kar av färg, form, konst och kul­tur, och be­sit­ter en rik histo­ria i den me­del­ti­da stads­kär­nan. Upp­lev fy­ra spän­nan­de vi­sio­ner av Madrid.

FÖR KONSTAFFICIONADON

Få stä­der i världen kan kon­kur­re­ra med Madrids konst­ut­bud. På tio mi­nu­ters gångav­stånd från ett mäs­ter­verk av Goya fin­ner du ett av Veláz­quez. En li­ka lång pro­me­nad till och du tit­tar i stäl­let på Pi­cas­sos Gu­er­ni­ca. De tre världs­be­röm­da mu­se­er­na Pra­do, Re­i­na So­fia och Thys­senBor­ne­misza bil­dar till­sam­mans vad som of­ta kal­las för Madrids gyl­le­ne konst­t­ri­ang­el.

För en första­gångs­be­sö­ka­re i Madrid läg­ger des­sa måsten en god grund för att vi­da­re ut­fors­ka sta­dens ri­ka konst­liv. He­la 94 mu­se­er finns att be­sö­ka och sam­ling­ar­na sträc­ker sig från det klas­sis­ka till konst­värl­dens all­ra se­nas­te ström­ning­ar. Även själ­va mu­se­i­kon­cep­ten skil­jer sig vitt från varand­ra.

På and­ra si­dan av klas­si­ker­na i konst­t­ri­ang­eln fin­ner du mu­se­er som Club Musée där de­sig­nern Pa­ro­lio från Pa­ro­lio & Eup­ho­ria Lab ta­git fram en ut­ställ­nings­hall där konst och natt­liv går hand i hand. De spe­gel­be­kläd­da, do­va väg­gar­na lyf­ter fram färg­star­ka verk från konst­nä­rer som Robert Rart­ho­lot, Paco Pe­re­grín och Glenn Hi­la­ro. Allt me­dan du sip­par på ett glas ca­va och lyss­nar till Madrids he­tas­te dj:s.

FÖR DEN FESTSUGNE

TRENDPUTTEN

Att Madrid ibland ham­nar i skug­gan av Barcelona bland fest- och trend­törs­ti­ga week­en­dre­se­nä­rer bör in­om kort va­ra ett min­ne blott. För är det nå­gon ti­tel Madrid kan gö­ra an­språk på, så är det som re­gent och hu­vud­stad för kul­tur, avant­gar­de och stil. Med sin mog­na histo­ria och vik­ti­ga konst­scen, ger sta­den en tyngd och ett djup till det ibland li­te ängs­li­ga trend­gar­det.

Stil­säk­ra och djär­va Madrid hål­ler till i Chueca. Här är al­la som de vill, tack va­re att stads­de­len länge va­rit hem­vist för HB­TQ-in­vå­nar­na i sta­den. Många ser Chueca som mer än en stads­del – det är ett sätt att le­va som ge­nom­sy­ras av to­le­rans och mång­fald. Dag­tid myll­rar kvar­te­ren av hip­pa män­ni­skor som be­sö­ker de oli­ka kro­gar­na och bu­ti­ker­na och ef­ter mörk­rets in­brott om­vand­las distrik- tet till en gi­gan­tisk bar­run­da. Och just fes­ta gör man bra och of­ta i Madrid. La Tur­ba är för halv­kän­di­sar, Cha­ra­da för al­la elektro­hip­s­ters, Mu­seo Chi­co­te för lit­te­ra­tursnob­bar, Cas­set­te för om man gil­lar un­der­ground, Strom­bo­li om man är in­ne på slic­ka in­red­ning­ar … sa vi nå­got om att Madrid har nå­got för al­la sma­ker?

FÖR HISTORIEÄLSKAREN

Ta en or­dent­lig snurr och låt blic­ken föl­ja fa­sa­der­na ut­med Pla­za May­or. Du står på hi­sto­risk mark – det var näm­li­gen på det­ta kvadra­tis­ka och kul­ler­stens­be­lag­da torg som Madrids

Veláz­quez Las Me­ni­nas är ett i ra­den av be­röm­da konst­verk som finns att be­skå­da i Madrid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.