MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - Los Angeles -

Franskt i Arts District CHURCH & STA­TE

I Down­towns in­du­stri­k­var­ter, i dag kal­lat Arts District, dy­ker nya stäl­len upp he­la ti­den. Bist­ron Church & Sta­te har fun­nits här se­dan 2008 och det gör dem till nå­got av en in­sti­tu­tion i om­rå­det. Lo­ka­len är en gam­mal kex­fa­brik med högt i tak och tätt mel­lan bor­den vil­ket bi­drar till en här­ligt stö­kig stäm­ning som kling­ar fint med den in­dust­ri­el­la mil­jön och den frans­ka me­nyn. 1850 In­dust­ri­al Stre­et chur­chand­sta­te­bist­ro.com

Tren­digt ba­ge­ri GJUSTA

Gje­li­nas po­pu­la­ri­tet ver­kar in­te av­ta. Re­stau­rang­en på Ab­bot Kin­ney Bou­le­vard är full­satt var­je gång jag pro­me­ne­rar för­bi och det gör jag näs­tan dag­li­gen. Det­sam­ma gäl­ler för de­ras fi­li­al, Gje­li­na Ta­ke Away, där kön för hämt­piz­zor, mac­kor och sal­la­der spil­ler ut över trot­to­a­ren. Nu fort­sät­ter grun­dar­na sin in­va­sion av Ve­nice med det ny­öpp­na­de ba­ge­ri­et Gjusta på Rose Avenue och de ver­kar in­te kun­na träf­fa fel. Stäl­let är re­dan hett bland stans ”foodi­es” som vall­fär­dar hit för bröd och bak­verk. 320 Sun­set Avenue, Ve­nice gjusta.com

Ka­ra­o­ke à la Hol­ly­wood BLIND DRA­GON

Ba­ra att lyc­kas hit­ta till en­trén och ta sig in på det­ta he­ta, men hy­scha­de stäl­le är en be­drift, men väl in­ne är chan­sen stor att stö­ta på nå­gon av Hol­ly­woods unga stjär­nor. Ken­dall, Ca­ra och Mi­ley fast­nar of­ta på pa­pa­raz­zi­bil­der på väg in och ut från ka­ra­o­ke­klub­ben. Att bo­ka rum för att sjunga är ing­et mås­te, det går ut­märkt att ba­ra hänga i loungen och dricka sa­ke-bom­ber. 9201 W Sun­set Bou­le­vard, West Hol­ly­wood the­hwood­group.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.