SHOPPING

RES Travel Magazine - - London -

Sko­kräm blev klock­mär­ke SHINOLA

Ame­ri­kans­ka Shinola har öpp­nat sin förs­ta bu­tik i London. Mär­ket, som blev känt för sin sko­kräm un­der 1940-och 1950-ta­let (och för ut­tryc­ket ”You don’t know shit from Shinola), åter­uppli­va­des 2011 och gör nu­me­ra snyg­ga kva­li­tets­kloc­kor i sin fa­brik i Detro­it. I Lon­don­bu­ti­ken hit­tar man bå­de dem och en mas­sa an­nat fint – herr­klä­der, plån­böc­ker, an­teck­nings­böc­ker och Shi­no­las eg­na cyklar. En väl­digt väl­sor­te­rad her­r­af­fär, helt en­kelt. men minst li­ka kre­a­tivt, och på Ber­mondsey Stre­et hit­tar man bå­de su­per­ba White Cu­be Gal­le­ry och en hel del bra re­stau­rang­er och pu­bar. I när­he­ten lig­ger även de­sign­ho­tel­let Ber­mondsey Squa­re Ho­tel, med si­na 80 rum och en re­stau­rang som ser­ve­rar klas­sisk brit­tisk mat. In­red­ning­en är halv­kit­schig men lä­get är bra, nä­ra London Bridge och Ci­ty. Dub­bel­rum kos­tar från ca 1 200 kr nat­ten, men vill man verk­li­gen slå på stort så är det de­ras Lu­cy in the Sky with Di­a­monds-svit man ska sat­sa på – för 5 000 kr nat­ten får man en jacuz­zi och tak­ter­rass med en fan­tas­tisk Lon­donut­sikt. Ber­mondsey Squa­re, To­wer Bridge Ro­ad, Sout­h­wark ber­mondseysqua­re­ho­tel.co.uk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.