Ef­ter tio års le­tan­de… GE­OR­GE LUCAS VÄL­JER LOS ANG­E­LES

RES Travel Magazine - - Transit -

GE­OR­GE LUCAS ÄR för de fles­ta mest känd som Star Wars- fil­mer­nas ska­pa­re, men fak­tum är att han är en en­tu­si­as­tisk konst­sam­la­re. I över ett de­cen­ni­um har han le­tat ef­ter rätt plats för sitt Lucas Mu­se­um of Nar­ra­ti­ve Art. Från bör­jan lu­ta­de det åt att va­let skul­le fal­la på San Fran­ci­sco, där­ef­ter Chi­ca­go, men nu är det allt­så klart att han flyt­tar in på Ex­po­si­tion Park i Los Ang­e­les. Sam­ling­en in­ne­hål­ler verk av konst­nä­rer som Ed­gar De­gas och Pi­er­re-Au­gus­te Re­no­ir till Norman Rockwell och Max­fi­eld Par­rish. Ge­or­ge Lucas po­äng med sam­ling­en är att in­te gö­ra skill­nad på fin- och po­pu­lär­kul­tur. Konst­pro­jek­tet be­räk­nas kos­ta en mil­jard dol­lar, varav Star Wars-ma­ka­ren står för mer­par­ten av no­tan. Byg­get be­räk­nas stå fär­digt år 2020.

Star Wars ska­pa­re, Ge­or­ge Lucas, pla­ne­rar ett spej­sigt konstmuseum i Los Ang­e­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.