Trans­si­bi­ris­ka slo­par tredje klass?

RES Travel Magazine - - Transit -

TREDJE KLASS KAN för­svin­na från Trans­si­bi­ris­ka järn­vä­gen. Vla­di­mir Ja­ku­nin, som ba­sar över de rys­ka järn­vä­gar­na, tyc­ker att de ökän­da ligg­vag­nar­na som va­rit i bruk se­dan 1950-ta­let är för­le­ga­de. I stäl­let vill han frä­scha upp tå­gen och in­fö­ra dubbeldäckar­vag­nar som skul­le rym­ma fler so­van­de än de 54 som är da­gens max­an­tal. På så vis skul­le pri­set kun­na sän­kas med 20 pro­cent, en­ligt Si­be­ri­an Ti­mes. Men det är in­te ut­an no­stal­gis­ka käns­lor han läm­nar fram sitt för­slag, skri­ver tid­ning­en. Ja­ku­nin be­rät­tar med vär­me om hur han till­bring­a­de de­lar sin ung­dom i just tredje klass för att re­sa runt i hem­lan­det, men att det nu är dags att gå vi­da­re.

FO­TO: ISTOCK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.