SNÄLL är det nya cool

RES Travel Magazine - - Transit -

I MARS ÖPP­NAR det haj­pa­de och stryk­järns­he­ta ho­tel­let Ho­bo i Stock­holm och om man ska lyss­na till su­set i sä­ven så är det mot det­ta ho­tell som kom­man­de bo­en­de med aspi­ra­tion på hipp­hets­fak­tor ska mä­tas. Så när Ho­bo sä­ger att nå­got gäl­ler, då lyss­nar bran­schen. Och nu gäl­ler det att va­ra som Bam­se – snäll. Glöm ar­ro­gan­ta too-cool-forschool-ser­vi­tö­rer och bar­tend­rar som ögnar di­na klä­der in­nan du får be­stäl­la. Per­so­na­len på Ho­bo ska en­ligt upp­gift upp­munt­ras att va­ra snäl­la, öd­mju­ka och vän­li­ga.

– På Ho­bo ar­be­tar män­ni­skor med star­ka per­son­lig­he­ter men det kanske vik­ti­gas­te är att de samtidigt är öd­mju­ka. Som gäst ska du all­tid kän­na dig väl­kom­men, sä­ger ho­tel­lets vd Mat­ti­as Sten­gl.

Ho­tel­let hop­pas på att loc­ka star­tup­bran­schen så­väl som stock­hol­ma­re i jakt på ett and­ra vardagsrum. Ho­bo öpp­nar den 23 mars.

Ar­ro­gan­ta män­ni­skor gö­re sig ic­ke be­svär. På Ho­bo ska öd­mjuk och snäll stäm­ning rå­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.