RE­KORD­MÅNGA VA­PEN PÅ AME­RI­KANS­KA FLYGPLATSER

RES Travel Magazine - - Transit -

FLER SKJUTVAPEN ÄN nå­gon­sin upp­täck­tes på ame­ri­kans­ka flygplatser un­der 2016. He­la 3 391 styc­ken – mer än nio om da­gen – kon­fis­ke­ra­des i sä­ker­hets­kon­trol­len och 83 pro­cent av des­sa var dess­utom lad­da­de. En­ligt lan­dets sty­rel­se för tra­fik­sä­ker­het var den van­li­gas­te or­sa­ken att folk helt en­kelt glömt att de fak­tiskt bar runt på ett va­pen i ryggsäc­ken el­ler hand­väs­kan. Om det har bli­vit van­li­ga­re att ”rå­ka” ta med sig en pi­stol till flyg­plat­sen el­ler om per­so­na­len bli­vit bätt­re på att upp­täc­ka des­sa för­täl­jer in­te rap­por­ten, men 2016 års no­te­ring in­ne­bar en ök­ning med 28 pro­cent jäm­fört med året in­nan. Siff­ran har sti­git än­da se­dan 2007, då be­slag­togs 803 skjutvapen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.