FAN­SEN VALLFÄRDAR TILL TWIN PEAKS INSPELNINGSPLATSER

RES Travel Magazine - - Transit -

I MAJ ÄR det pre­miär för den tredje sä­song­en av Twin Peaks – ef­ter 25 års up­pe­håll. Fan­sen till den kult­för­kla­ra­de 1990-tals­se­ri­en ska­pad av Da­vid Lynch och Mark Frost har re­dan bör­jat tril­la in i de gam­la in­spel­nings­or­ter­na Sno­qual­mie och North Bend i jakt på rätt stäm­ning och pre­miär­pep­pa­de jäm­li­kar. De små stä­der­na har se­dan su­per­hajpen på 1990-ta­let kun­nat åt­nju­ta en hel del tu­rism tack va­re tv-se­ri­en, men ef­ter ett kvarts se­kels sänd­nings­up­pe­håll är come­bac­ken en väl­kom­men in­jek­tion till be­söksnä­ring­en och den år­li­ga folk­fes­ten Twin Peaks Fes­ti­val för­vän­tas slå be­söks­re­kord i år. Den går av sta­peln 28–30 ju­li. The Gre­at Nort­hern Ho­tel, där FBI-agen­ten Da­le Coo­per bor i se­ri­en, he­ter Sa­lish Lod­ge and Spa i verk­lig­he­ten och skäms in­te för att bli för­knip­pad med se­ri­en – se­dan det blev klart att det skul­le bli en tredje sä­song lan­se­ra­de man ett Twin Peaks-pa­ket som bland an­nat in­ne­hål­ler en kar­ta med in­spel­nings­plat­ser­na. Twin Peaks har pre­miär i USA den 21 maj på Show­ti­me, men än så länge är det in­te klart om nå­got svenskt tv-bo­lag kom­mer att vi­sa se­ri­en.

Vat­ten­fal­let i Sno­qual­mie lär snart få be­sök.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.