ETT AV DE SJU UNDERVERKEN SKA BYG­GAS PÅ NYTT

RES Travel Magazine - - Transit -

BA­RA ETT AV de sju ur­sprung­li­ga underverken finns kvar i dag – när­ma­re be­stämt Che­opspy­ra­mi­den. Men det ska det bli änd­ring på, åt­minsto­ne om den dans­ke ar­ke­o­log­pro­fes­sorn Poul Pe­der­sen får som han vill. Hans team har ny­li­gen an­länt till Bod­rum i Tur­ki­et för att för­verk­li­ga pla­ner­na på att åter­upp­byg­ga mau­so­le­et i Ha­li­kar­nas­sos. En­ligt fors­kar­de­le­ga­tio­nen är många in­vå­na­re i Bod­rum omed­vet­na om ett av värl­dens un­der­verk låg här och hund­ra­tu­sen­tals tu­ris­ter som pas­se­rar ge­nom om­rå­det åker hem ut­an att ha sett plat­sen. För­hopp­ning­en är att kun­na byg­ga upp en ko­pia av byg­gan­den som upp­för­des runt år 360 f.Kr och som revs mel­lan 1493–1522. De öv­ri­ga underverken på lis­tan ut­görs av Zeus­sta­tyn i Olym­pia, Ar­te­mis­temp­let i Efe­sos, ko­los­sen på Rho­dos, fyr­tor­net i Fa­ros och Ba­by­lons häng­an­de träd­går­dar – varav den sist­nämn­das ex­istens än­nu in­te är be­vi­sad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.