SÅ BRA ÄR BRA

– och kons­ten att le­va till 116 år

RES Travel Magazine - - Varldens Mat - MATEXPERTEN STAF­FAN HEIMERSON RES ma­t­ex­pert och all­konst­när gui­dar dig på en ku­li­na­risk re­sa över he­la värl­den.

Ord­le­ken var en­kel. Nätt och jämnt god­känd. Jag ha­de i bil kom­mit från Li­mo­ne och Cu­neo och ge­nom för­vir­ran­de mo­tor­vägs­byg­gen i Pi­e­mon­te kört in i en stad vars yt­ter­om­rå­den ha­de Halls­bergs he­la charm. I cent­rum tog den sig – sma­la grän­der, grann ka­te­dral, bu­ti­ker med pa­ti­ne­rad lyx. Jag sa: – Bra är in­te ba­ra bra. Bra är bäst. På vägen mot den vi­ta tryf­felns hu­vud­stad, Al­ba, och det go­da vi­nets, Ba­ro­lo, lig­ger allt­så en obe­tyd­lig hå­la med nam­net Bra. Men in­te obe­tyd­lig för oss ma­täls­ka­re. Ty just i Bra föd­des 1986 den för mat­kul­tu­ren så vi­ta­la rö­rel­sen Slow Food. Dess log­ga är en sni­gel. Dess bud­skap är, att när det gäl­ler mat, ta er tid. Ska­pa­ren var Car­lo Petri­ni, nu 67 år, en aske­tisk skri­bent i kom­mu­nis­tis­ka tid­ning­ar och fort­fa­ran­de rö­rel­sens ledare och pro­fet.

Petri­ni var in­te hem­ma när jag kom till Bra. Na­tur­ligt­vis var han på Ku­ba. Men rö­rel­sens mo­der­na hög­kvar­ter på Pi­az­za XX Settem­b­re var be­man­nat med unga en­tu­si­as­ter. Det råd­de li­te av den hal­lelu­ja­stäm­ning man mö­ter hos Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal och Gre­en­pe­a­ce men in­te hätsk och ri­gid som hos IS. En av dem var den skäg­gi­ge Ma­ri­usz Ry­bak som just är i färd med att öpp­na ett kon­tor i Stock­holm.

– Vi är 100 000 per­so­ner som nu ar­be­tar för att för­verk­li­ga vår idé.

Idén är, att ”vi män­ni­skor ska nju­ta av mat som är bra för oss och som er­kän­ner de star­ka ban­den mel­lan tall­rik, pla­net, män­ni­skor, po­li­tik och kul­tur”. Ry­bak stack till mig ett häf­te som un­der­strök va­ri­e­rad växt­lig­het, nedärvd kun­skap, ba­ra la­gom myc­ket kött och en köks­träd­gård var helst det finns en plätt att od­la. Den­na kul­tur är mest spridd i re­gi­o­nen Pi­e­mon­te, som bre­der ut sig med Al­per­na i ryg­gen och som an­nars mest är be­römd för fot­boll ( Ju­ven­tus) och bi­lar (Fi­at). Hu­vud­sta­den Tu­rin slår sig för brös­tet som ”Ita­li­ens förs­ta ve­ge­ta­ri­ans­ka stad”. Jag kol­lar. Jo, det finns fler än 30 helt kött­fria re­stau­rang­er. För köt­tä­ta­re är det in­te så dra­ma­tiskt som det kan lå­ta. När jag provä­ter på l’Ar­ti­ci­occ i cent­rum kan jag väl­ja mel­lan gnoc­chi (po­ta­tiskny­ten) med röd pesto (en sås av ba­si­li­ka, sol­tor­ka­de to­ma­ter, pin­jenöt­ter, vit­lök, oliv­ol­ja och ri­ven par­me­san) och en piz­za som in­te har kött­bit, korv­ski­va el­ler ost gjord på mjölk. Den ha­de en veg-moz­za­rel­la och quorn-korv (frå­ga mig in­te vad de var gjor­da på men de var till­räck­ligt go­da).

Så, kan man tän­ka sig, den sun­da ma­ten är väl skä­let till att män­ni­skor i Pi­e­mon­te le­ver så länge. Nja. Em­ma Mo­ra­no i byn Ci­vi­a­sco ut­an­för Tu­rin fick för någ­ra må­na­der se­dan ve­ta att hon är värl­dens älds­ta män­ni­ska och den en­da le­van­de på jor­den som är född på 1800-ta­let. Hon till­frå­ga­des om hem­lig­he­ten till hen­nes långa liv.

– Jag äter mest råa ägg … och så är det bra att le­va som sing­el. Jag släng­de ut min ma­ke 1938, sva­ra­de hon.

Nu i Bra var det lunch­dags och det föll sig na­tur­ligt att frå­ga den unge Ry­bak om var jag skul­le äta. – Os­te­ria Boc­con­divino så klart. Den är vår, sa han. Värds­hu­set, be­lä­get ovan­för en in­ner­gård, var ljuv­ligt. Vin­ran­kor längs väg­gar­na, vi­ta du­kar, sto­ra ser­vet­ter, lång­sam per­so­nal. När min fo­to­graf be­ställ­de en risot­to sa ser­vi­tri­sen: – Den tar 20 mi­nu­ter. – Gär­na läng­re, sva­ra­de fo­to­gra­fen. Själv spi­sa­de jag den ul­ti­ma­ta ele­gan­sen – två stek­ta ägg med gu­lor som näs­tan gick i rött och vitt­na­de om lyckliga höns och täck­ta av rik­ligt med vit tryf­fel.

Jag var mätt och nöjd och för­stod att Bra in­te ba­ra är en ri­gid Slow Food-hå­la ut­an ock­så är li­be­ralt och to­le­rant – ty vid ut­far­ten upp­täck­te jag en McDo­nalds.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.