10 x Mat & Dryck

RES Travel Magazine - - Guide London - Text: CAJ­SA LYK­KE CARL­SON

Lon­don är ett paradis för ma­täls­ka­ren. In­te nog med att det eng­els­ka kö­ket fått ny, väl­för­tjänt upp­märk­sam­het och om­sorg – nu­me­ra kan man dess­utom äta god mat på de all­ra fles­ta pu­bar­na i hu­vud­sta­den. Här hit­tar du ock­så fan­tas­tis­ka re­stau­rang­er från he­la värl­den. Bland de ro­li­gas­te nya till­skot­ten finns bland an­nat hop­pers från Sri Lan­ka, en ita­li­ensk mat­mark­nad och en ju­disk de­li­ka­tess­re­stau­rang.

ÖST Smak av Sai­gon i Sho­re­dit­ch 1. VIET GRILL

Kings­land Ro­ad i öst­ra Lon­don kal­las ibland skämt­samt för ”Pho Mi­le”, ef­tersom här finns så många vi­et­na­me­sis­ka re­stau­rang­er. Pho är den klas­sis­ka, be­ro­en­de­fram­kal­lan­de vi­et­na­me­sis­ka sop­pan, och den kan du ga­ran­te­rat pro­va på al­la re­stau­rang­er på ga­tan. Många av dem lå­ter kun­der­na ta med eget öl el­ler vin och kan kän­nas lätt stu­den­ti­ko­sa, men är man ute ef­ter ut­sökt mat och en li­te fi­na­re re­stau­rang­käns­la är det Viet Grill man ska be­sö­ka. I den snyg­ga lo­ka­len med palm­ta­pe­ter äter man med för­del pho, men även de and­ra rät­ter­na är väl vär­da att be­stäl­la. Kor­ta­re me­ny än på många and­ra stäl­len på ga­tan, men väl­digt god mat. 58 Kings­land Ro­ad, Sho­re­dit­ch vi­et­na­me­se­kit­chen.co.uk/brands/viet-grill

Tren­dig re­stau­rang med an­norlun­da kon­cept 2. QUILOM­BE­RO

Lon­don är en av de få stä­der­na i värl­den där en re­stau­rang som kom­bi­ne­rar ar­gen­tinskt kök med mat från Ge­noa i Ita­li­en lå­ter som ett full­kom­ligt rim­ligt och fun­ge­ran­de kon­cept. Det finns en an­led­ning till bland­ning­en på re­stau­rang­en Quilom­be­ro – många ita­li­e­na­re från Ge­noa ut­vand­ra­de till Ar­gen­ti­na på 1800-ta­let – och re­sul­ta­tet är lyc­kat. Mis­sa in­te de­ras ar­ran­ci­ni och muss­lor­na! Quilom­be­ro är nytt och coolt – det är in­rett li­te som en tren­dig skol­mat­sal – och bakom kon­cep­tet lig­ger Mis­sy Flynn och Gabri­el Pry­ce från Ri­ta’s, en av Hack­neys bäs­ta re­stau­rang­er. En bra an­led­ning att ta sig till East India Docks långt ut i öst­ra Lon­don. Clo­ve Cre­scent, East India Docks instagram.com/quilom­be­roldn

Vin­bar och re­stau­rang med Miche­lin-god­kän­nan­de 3. LEGS

Låt dig in­te av­skräc­kas av va­re sig de trå­ki­ga om­giv­ning­ar­na – Ho­mer­ton är in­te den mest pit­to­res­ka stads­de­len i Hack­ney – el­ler att re­stau­rang­en är med i

Miche­lin­gui­den; Legs är va­re sig otäckt hippt el­ler (allt­för) ga­let dyrt. Den spän­nan­de me­nyn är ska­pad av själv­lär­da koc­ken Mag­nus Reid och har full­träf­far som fri­te­rad po­ta­tis med cre­me fraiché och torskrom, lammkot­let­ter med pesto och ankägg med svamp. Den långa vin­lis­tan är dy­ra­re än på många and­ra stäl­len i öst, men du kan li­ta på att vi­net är fan­tas­tiskt. Nam­net Legs kom­mer från drop­par­na som for­mas på in­si­dan av ett vin­glas. 120 Mor­ning La­ne, Ho­mer­ton legs­re­stau­rant.com

VÄST & CENTRALT Ex­o­tis­ka cre­pes och cur­ry 4. HOP­PERS

Lan­kesisk mat­lag­ning är in­te sär­skilt ut­bredd ut­an­för lan­dets grän­ser, så det är ex­tra kul att man nu kan äta hop­pers från Sri Lan­ka mitt i So­ho. Hop­pers är en slags cre­pes for­ma­de som en skål och man kan väl­ja att be­stäl­la chut­ney och så­ser vid si­dan om, el­ler var­för in­te äta dem med en skål cur­ry? Ägg­hop­pers är ex­tra go­da. Man kan in­te bo­ka bord här och det är of­ta kö, men de tar te­le­fon­num­mer i dör­ren och sms:ar när bord är le­digt, det är ba­ra att vän­ta – för­slagsvis på nå­gon av So­hos al­la pu­bar. 49 Frith Stre­et, So­ho hop­perslon­don.com

Cy­klist­kafé 5. RAPHA CYCLE CLUB

Rapha är ett mär­ke som gör cy­kel­klä­der och i de­ras snyg­ga bu­tik nä­ra Pic­ca­dil­ly hit­tar man även ett all­de­les ut­märkt kafé. Kaf­fet kom­mer från Works­hop Cof­fee, ett av de bäs­ta kaf­fe­ros­te­ri­er­na i sta­den, och på me­nyn finns allt från brow­ni­es till sop­por och sal­la­der. God mat och gott kaf­fe i li­te ovan­li­ga om­giv­ning­ar. Det är kul att spa­na på cy­klis­ter­na som shop­par i bu­ti­ken i sam­ma lo­kal. 85 Brewer Stre­et, So­ho pa­ges.rapha.cc/clubs/lon­don/ club-ca­fe

NORR Fyn­dig, ut­sökt sus­hi 6. MICHI­KO SUS­HI­NO

Ja­pans­ka mo­de­de­sig­nern Michi­ko Kos­hi­no kom till Lon­don un­der ti­digt åt­ti­o­tal och är mest känd för si­na avant­gar­dis­tis­ka klubb­kre­a­tio­ner, men nu har hon lagt till yt­ter­li­ga­re en sträng på sin lyra – en re­stau­rang med det fyn­di­ga nam­net Michi­ko Sus­hi­no. Det är en klas­sisk ja­pansk re­stau­rang och kaf­fe­bar be­lä­gen ut­an­för cen­tra­la Lon­don, i Que­ens Park i nord­väst. Lä­get är li­te ud­da, men den är väl värd ett be­sök – sus­hin är kanske den go­das­te jag ätit i Lon­don. Ett ro­ligt till­skott på en väl­digt ty­piskt eng­elsk ga­ta. 74 Sa­lu­s­bu­ry Ro­ad, Qu­een’s Park michi­ko­sus­hi­no.com

Ju­diskt fa­vo­rit­stäl­le 7. THE GOOD EGG

New York-bor har länge kun­nat nju­ta av ett gi­gan­tiskt ut­bud av mo­der­na, ju­dis­ka de­lis och re­stau­rang­er, men i Lon­don har det sorg­ligt nog va­rit gans­ka tyst på den fron­ten. Men det har det bli­vit änd­ring på nu, när trev­li­ga The Good Egg öpp­nat i Sto­ke Newing­ton. Re­stau­rang­en är in­spi­re­rad av ju­dis­ka de­li­ka­tes­ser från Montre­al, Ka­na­da, men tar ock­så in­flu­en­ser från mel­la­nöstern, och på me­nyn hit­tar man rät­ter som lab­neh, dak dak- sal­lad,

shaks­hu­ka och pastra­mi. Ma­ten och stäm­ning­en är fan­tas­tisk, men de tar inga bok­ning­ar för brunch el­ler fru­kost, ba­ra för mid­dag, så räk­na med att köa. Trev­lig per­so­nal och bra ser­vice. 93 Church Stre­et, Sto­ke Newing­ton the­goodeggco.com

Mark­na­dens nya till­skott 8. KERB CAM­DEN

Cam­den må va­ra en tu­rist­fäl­la, men för den som gil­lar att pro­va oli­ka mat­stånd är om­rå­det all­tid värt ett be­sök. Nu är det mer sant än nå­gon­sin, ef­tersom man nu även hit­tar mat­mark­nads­spe­ci­a­lis­ter­na Kerb här. Pre­cis vid vack­ra Re­gent’s Ca­nal fin­ner man de­ras sto­ra ut­bud av mat­stånd – 34 styc­ken – som in­klu­de­rar ut­märk­ta kyck­ling­s­täl­let Mot­her Cluc­ker och vi­et­na­me­sis­ka Ha­noi Kit­chen, bland and­ra. Öp­pet he­la vec­kan, från 12.00–17.00 mån–fre och 11.00–18.00 lör–sön. Cam­den Mar­ket, West Yard, Chalk Farm Ro­ad, Cam­den kerb­food.com/cam­den

SÖ­DER Oko­no­miy­a­ki från Osa­ka 9. OKAN

På Okan in­ne i Brixton Vil­lage, som har många ro­li­ga mat­stäl­len, ser­ve­ras det främst oko­no­miy­a­ki, en tra­di­tio­nell, ja­pansk pann­ka­ka. En oko­no­miy­a­ki är in­te söt, ut­an mer som en sorts ome­lett som görs på bland an­nat kål, po­ta­tis och lök, med kött el­ler fisk. Den tra­di­tio­nel­la oko­no­miy­a­kiså­sen gör den till en unik sma­kupp­le­vel­se, som re­kom­men­de­ras varmt. På Okan har de ock­så otro­ligt go­da nu­del­rät­ter – pro­va de­ras Okan mix som in­ne­hål­ler rä­kor, bläckfisk och kimchi – och njut. Det lil­la re­stau­rangstån­det ser ut som ett lunch­stäl­le, men har öp­pet till 23. Stängt på mån­da­gar. Unit 39, Brixton Vil­lage, Brixton okan­brixton­vil­lage.com

Ita­li­ensk mat­mark­nad 10. MER­CA­TO METROPOLITANO

I söd­ra Lon­don, nä­ra Bo­roug­h­sta­tio­nen, hit­tar man nå­gorlun­da nya, gi­gan­tis­ka mat­mark­na­den Mer­ca­to Metropolitano som tar upp näs­tan 14 000 kvadrat­me­ter i en gam­mal in­du­stri­lo­kal. Det är ett su­perbt stäl­le att be­sö­ka för en ro­lig helg­brunch – här finns ett jät­te­ut­bud av oli­ka mat­stånd, mest ita­li­ens­ka, men även från and­ra län­der, samt en bi­o­graf och de­li­ka­tess­af­fär. 42 Newing­ton Cau­se­way, Bo­rough mer­ca­to­met­ro­po­li­ta­no.co.uk

Kerb är vac­kert be­lä­get vid vatt­net i Cam­den och har bå­de li­ve­mu­sik och bra mat­ut­bud.

Mät­tan­de mac­ka på Mer­ca­to.

Bland Mer­ca­to Metro­po­li­ta­nos al­la mat­stånd hit­tar du ga­ran­te­rat nå­got som fal­ler dig i sma­ken.

På Hop­pers äter du färg­gla­da och krydd­star­ka så­ser till ditt hop­pers­ägg i cent­rum.

En­kel men snygg in­red­ning på Quilom­be­ro, som star­ta­des av grun­dar­na till tren­di­ga Ri­ta’s.

Av­kopp­lad stäm­ning på my­si­ga Legs.

Legs me­ny änd­ras dag­li­gen och ma­ten som ser­ve­ras va­ri­e­rar med års­ti­der­na.

Quilom­be­ro i öst­ra Lon­don kom­bi­ne­rar ar­gen­tinsk och ita­li­ensk mat med gott re­sul­tat.

Caj­sa Lyk­ke Carl­son är Lon­don­bo se­dan 2002, kan sta­den bätt­re än de fles­ta – och äter ute så of­ta hon kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.