10 x Dags­ut­flyk­ter

Strun­ta i Lon­don för en dag och upp­täck om­giv­ning­ar­na istäl­let. Många av söd­ra Eng­lands hi­sto­ris­ka plat­ser når du över da­gen med tåg från Lon­don. Vi bad Eng­lands­vän­nen Bos­se Bjel­venstedt om tio av hans fa­vo­rit­plat­ser.

RES Travel Magazine - - Guide London - Text: BOS­SE BJEL­VENSTEDT

Ro­mers­ka bad i Ja­ne Aus­ten-mil­jö 1. BATH

Be­då­ran­de världs­arvs­stad i syd­väst­ra Eng­land med vac­ker 1700–1800-tals­be­byg­gel­se. Känd se­dan ro­mar­ti­den för si­na var­ma käl­lor som fick ny luft un­der ving­ar­na ef­ter Drott­ning An­nes be­sök kring 1700. Det var då sta­den som vi kän­ner den i dag bygg­des upp, men ro­mar­nas bad från 70 e.Kr. kan du fort­fa­ran­de be­sö­ka. Ri­chard Nash, John Wood och hans son med sam­ma namn var de som i stort ska­pa­de bygg­na­der­na och Ro­bert Adam ri­ta­de Pul­te­ney Bridge ef­ter Pon­te Vec­chio som för­la­ga. Här dric­ker man te och ming­lar i en mil­jö bok­stav­li­gen klippt ur en Ja­ne Aus­ten-film. Skön­he­ten Bath lig­ger på en av de många grö­na kul­lar som om­ger flo­den Avon. Tåg: från Lon­don Pad­ding­ton.

Ox­fords störs­ta kon­kur­rent 2. CAM­BRIDGE

Uni­ver­si­tets­sta­dens aka­de­mis­ka historia in­led­des 1209 och Cam­bridge väx­te upp vid si­dan av Ox­ford. Plat­sen var ett vik­tigt vad­stäl­le vid Ri­ver Cam, be­fäst av ro­mar­na från 70 e.Kr. och han­dels­plats un­der sax­ar­nas tid. En myc­ket char­me­ran­de uni­ver­si­tets­stad som har det mesta ut­om järn­vägs­sta­tio­nen på ett be­hag­ligt av­stånd. Stor­slag­na in­ter­nat­sko­lor lig­ger ut­med flo­den Cam, som­mar­tid fylld av flat­bott­na­de bå­tar, punts, som man sta­kar fram i den grun­da ån. He­tast på be­sökslis­tan är tro­li­gen Que­ens’ Col­lege och gran­di­o­sa King’s Col­lege med sitt ka­pell i per­pen­di­ku­lär stil. En my­sig mil­jö ska­pad för aka­de­mi­ker och no­bel­pris­ta­ga­re. Tåg: från Lon­don Kings Cross.

Den eng­els­ka kyr­kans cent­rum 3. CAN­TER­BU­RY

Be­lä­get mel­lan Lon­don och Do­ver blev även Can­ter­bu­ry en vik­tig plats för ro­mar­na på väg till kon­ti­nen­ten. På­ven sän­de hit Au­gus­ti­ne 597 i en mörk tid för att fräl­sa sax­ar­na och han grun­da­de Eng­lands förs­ta kyr­ka. Ka­te­dra­len som se­dan bygg­des och brann i om­gång­ar blev den eng­els­ka kyr­kans cent­rum och dess är­ke­bis­kop lan­dets mäk­ti­gas­te ef­ter mo­nar­ken. En av dem het­te Tho­mas Bec­ket. Mor­det på ho­nom 1170 or­sa­ka­de vall­fär­der till hans grav un­der år­hund­ra­den och någ­ra så­da­na om­skrivs i bo­ken The Can­ter­bu­ry Ta­les från 1300-ta­let. Det vi­lar en slags and­lig­het över Can­ter­bu­ry och du kan kän­na histo­ri­ens ving­slag me­dan du själv vallfärdar mel­lan plat­ser i sta­den som St Au­gus­ti­nes Ab­bey, ka­te­dra­len och Can­ter­bu­ry Cast­le. Tåg från St Pancras In­ter­na­tio­nal.

Värl­dens mest kän­da uni­ver­si­tets­stad 4. OX­FORD

En ro­mersk väg pas­se­ra­de den­na plats be­lä­gen vid Them­sen men det var först un­der sax­ar­nas tid som det blev en bo­sätt­ning här vid vad­stäl­let för ox­ar. Dans­ka han­dels­män mör­da­des 1002 och or­sa­ka­de in­va­sio­ner av dans­ka vi­king­ar upp­för Them­sen. Nor­man­der­na bygg­de Ox­ford Cast­le ef­ter sin in­va­sion 1066 och re­li­giös undervisning star­ta­de i klost­ren un­der 1100-ta­let. De väl­kän­da film­mil­jö­er­na om­kring dig från ex­em­pel­vis Kom­mis­sa­rie Mor­se, Har­ry Pot­ter och En för­lo­rad värld, gör att du går om­kring i ett lyc­ko­rus un­der vis­tel­sen här. Ett otal pu­bar som Turf Ta­vern, The Be­ar el­ler The Eag­le and Child kan hjäl­pa till. Det lit­te­rä­ra säll­ska­pet Ink­lings (som be­stod av bland and­ra J.R.R. Tol­ki­en och C.S. Lewis) höll si­na lunchmö­ten på den se­na­re. Tåg: från Lon­don Pad­ding­ton.

Ro­ma­re, sax­a­re och vi­king­ar 5. MARGATE – BRO­ADSTAIRS – RAMSGATE

Ta en luf­tig pro­me­nad längs kus­ten där er­öv­ra­re har land­sti­git un­der år­tu­sen­den. Plat­sen för sti­gen Vi­king Co­as­tal Trail he­ter the Is­le of Tha­net men är in­te läng­re en ö på grund av land­höj­ning­en. Bör­ja med lon­don­bor­nas for­na badort Margate och plat­sen för det mo­der­na konst­mu­se­et Tur­ner Con­tem­po­ra­ry. Du föl­jer kus­ten sö­derut via smugg­lar­vi­kar och strän­der till lan­dets en­da kung­li­ga hamn, Ramsgate. Charles Dic­kens som­mar­stäl­le Ble­ak House pas­se­rar du i char­mi­ga Bro­adstairs som är den trev­li­gas­te plat­sen av de tre. Här för­läg­ger du ock­så lun­chen, för­slagsvis på Royal Al­bion Ho­tels ter­rass. Vill du in­te gå dry­ga 15 kilo­me­ter så hop­par du av i Bro­adstairs och går där­i­från, blott 7 kilo­me­ter istäl­let. Tåg: från St Pancras In­ter­na­tio­nal.

Hamn­stad från 1000-ta­let 6. RYE

Ett be­sök här i den for­na hamn­sta­den från 1000-ta­let är som en re­sa bak­åt i ti­den. Du kan bör­ja med ut­ställ­ning­en The Sto­ry of Rye på He­ri­tage Cent­re. På be­hag­ligt av­stånd från sta­tio­nen har du vind­lan­de sten­lag­da grän­der, kor­svir­kes­hus och värds­hus där smugg­lar­gäng­en höll hov med pi­sto­ler­na på bor­det. Ett så­dant är an­ri­ka Mer­maid Inn som re­no­ve­ra­des 1420. Den lil­la fäst­ning­en Ypres To­wer från 1249 bygg­des som skydd mot frans­män­nen och kyr­kan in­till från 1100-ta­let kal­las ibland för öst­ra Sus­sex ka­te­dral. Ut­sik­ten från kyrk­tor­net är strå­lan­de åt al­la håll. Tåg: från St Pancras In­ter­na­tio­nal och all­tid via As­h­ford In­ter­na­tio­nal.

Wil­li­am Sha­kespe­a­res stad 7. STRAT­FORD­UPON­AVON

Längst från Lon­don men fort­fa­ran­de ge­nom­för­bart för en dag lig­ger Wil­li­am Sha­kespe­a­res fö­del­sestad dit al­la be­und­ra­re vallfärdar. Du in­le­der med att kö­pa bil­jett till al­la hu­sen på Sha­kespe­a­re Cent­re och star­tar se­dan med för­del i grann­hu­set från 1500-ta­let. Du be­hö­ver in­te va­ra en te­a­te­ren­tu­si­ast för att upp­skat­ta rund­vand­ring­en mel­lan kor­svir­kes­hu­sen med Sha­kespe­a­re­kopp­ling­ar. En bit ut­an­för cent­rum lig­ger pit­to­res­ka An­ne Hat­ha­way’s Cot­tage där Wil­li­ams fru väx­te upp och de 3,5 kilo­met­rar­na tur och re­tur till byn Shot­te­ry går du gär­na. Ef­ter för­sam­ling­s­kyr­kan Ho­ly Tri­ni­ty Church där pa­ret är be­grav­da, pas­se­rar du Royal Sha­kespe­a­re Theat­re och The Swan Theat­re ut­med flo­den Avon och se­dan slus­sar­na som in­le­der Strat­fordu­pon-Avon Ca­nal. Tåg: från Lon­don Ma­ry­le­bo­ne.

Eng­lands for­na hu­vud­stad 8. WINCHESTER

Plat­sen mitt i Hampshi­re var ti­digt be­bodd och ro­mar­na bygg­de ring­mur här re­dan 200 e.Kr. Den sax­iska kung­en Alfred slogs mot dans­ka vi­king­ar och gav dem ett själv­sty­re i nord­öst­ra Eng­land som kal­la­des Da­ne­la­gen. Winchester var lan­dets hu­vud­stad un­der 900- och 1000-ta­let och även här märks Vil­helm Er­öv­ra­rens se­ger vid Hastings. Vil­helm bör­ja­de byg­ga ka­te­dra­len som är Eu­ro­pas längs­ta. Winchester Cast­les en­da åter­stå­en­de del, Gre­at Hall från 1235 med The

Round Tab­le på väg­gen är ett mås­te att se. Ut­med flo­den It­chen hit­tar du klost­ret The Hospi­tal of St Cross från 1132, li­te cen­tra­la­re lig­ger res­ter­na av bis­kops­sä­tet Wol­ve­sey Cast­le från slu­tet av 900-ta­let och Winchester Col­lege som bis­ko­pen Wil­li­am of Wy­ke­ham star­ta­de 1382. Ja, du hör ju själv. Här form­li­gen kryl­lar av hi­sto­ris­ka se­värd­he­ter och tip­set är en pint på The Bishop on the Bridge vid bron över It­chen. Tåg: från Lon­don Wa­ter­loo

Kung­ligt pa­lats och an­rik sko­la 9. WIND­S­OR OCH ETON

Upp­ströms Them­sen hit­tar du det kung­li­ga slot­tet och lan­dets näst älds­ta in­ter­nat­sko­la ef­ter Winchester. Sko­lan star­ta­des av kung Hen­ry VI för 70 fat­ti­ga stu­den­ter 1440 och skol­u­ni­for­men är fort­fa­ran­de frack även om cy­lin­der­hat­ten in­te an­vänds läng­re. Ett be­sök in­leds bäst med Wind­s­or Cast­le. Vil­helm Er­öv­ra­ren an­la­de en trä­be­fäst­ning här ef­ter sla­get vid Hastings 1066. Ef­ter allt stor­sla­get in­nan­för mu­rar­na slänt­rar du åter ner mot Them­sen och över bron till lil­la Eton och en pro­me­nad längs hu­vud­ga­tan och åter via äng­ar­na. Mat och dryck hit­tar du i de gam­la kvar­te­ren bred­vid Cast­le Hill, vid sta­tio­nen Wind­s­or & Eton Cen­tral (med ex­klu­siv shop­ping) el­ler längs Etons High Stre­et. Tåg: från Lon­don Pad­ding­ton.

Sir Winston Chur­chills fa­mil­je­gods 10. WOODSTOCK OCH BLEN­HEIM PA­LA­CE

En kort busstur från Ox­fords järn­vägs­sta­tion lig­ger Sir Winston Chur­chills fö­del­se­hem och släk­ten Marl­bo­roug­hs Blen­heim Pa­la­ce. Plat­sen har va­rit kung­lig jakt­mark un­der många hund­ra år och Woodstock be­ty­der just ”glän­ta i sko­gen” på gam­ma­leng­els­ka. Nu­va­ran­de pa­lats var en gå­va från den eng­els­ka drott­ning­en till den förs­te her­ti­gen av Marl­bo­rough för hans krigs­in­sat­ser vid tys­ka Blen­heim 1704. Pa­lat­set är minst sagt stor­sla­get och be­lä­get i en park sig­ne­rad Ca­pa­bi­li­ty Brown in­till byn. Strö­va ock­så runt i lil­la Woodstock som har fle­ra in­tres­san­ta bygg­na­der som ex­em­pel­vis Be­ar Ho­tel från 1500-ta­let där även aning­en mo­der­na­re gäs­ter som Ri­chard Bur­ton och Eli­sa­beth Tay­lor har bott. På Marl­bo­rough Arms bod­de ibland kung John, skur­ken i Ro­bin Hood. Frå­ga mig in­te i vil­ket rum. Tåg: från Lon­don Pad­ding­ton till Ox­ford och se­dan buss di­rekt ut­an­för Ox­fords sta­tion.

I pit­to­res­ka Bro­adstairs, Kent, äter du bra på Royal Al­bion Ho­tel.

An­ne Hat­ha­way’s Cot­tage når du via pro­me­nad 3,5 km to r från Strat­ford-upon-Avon.

Wil­li­am Sha­kespe­a­re var även en ly­san­de af­färs­man.

Ro­mar­na upp­täck­te ti­digt Bat­hs järn­hal­ti­ga, var­ma käl­lor ef­ter sin in­va­sion 43 e.Kr.

Cam­bridge var han­dels­plat­sen som blev uni­ver­si­tets­stad.

iksom Venedig har Cam­bridge Bridge of sig­hs, suc­kar­nas bro. Bos­se Bjel­venstedt har spe­ci­a­li­se­rat sig på Stor­bri­tan­ni­en.

Mil­jön i Bath från 1700- och 1800-ta­let är re­na dröm­men för Ja­ne Aus­ten-fans.

Can­ter­bu­ry och dess ka­te­dral är eng­els­ka kyr­kans cent­rum.

Är­ke­bis­ko­pen Tho­mas Bec­ket mör­das av kung­ens rid­da­re år 1170.

Fo­to: ISTOCK

Drott­ning An­na skänk­te Blen­heim Pa­la­ce till her­ti­gen av Marl­bo­rough för hans vinst i sla­get vid Blen­heim i tys­ka Bay­ern 1704.

Eton Col­lege grun­da­des 1440 av kung Hen­ry VI.

Winston Chur­chills fö­del­se­plats Blen­heim Pa­la­ce med bron över Ri­ver Gly­me i för­grun­den.

Kung­li­ga Wind­s­or Cast­le lig­ger gran­ne med Eton. Wil­li­am Er­öv­ra­ren bör­ja­de byg­ga be­fäst­ning­en 1070.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.