10 x Shop­ping

Tess Mont­go­me­ry Cham­ber­lain är Stock­holmstje­jen som blev Lon­don­bo för näs­tan tolv år se­dan. På da­gar­na spring­er hon fram och till­ba­ka på Lon­dons ga­tor mel­lan casting­ar för job­bet som mo­dell och kväl­lar­na till­bring­as hem­ma i Clap­ham blog­gan­des om mo­de, skö

RES Travel Magazine - - Guide London - Text: TESS MONT­GO­ME­RY CHAM­BER­LAIN

Lon­dons vack­ras­te va­ru­hus 1. LIBERTY

Glöm Har­rods och Sel­fridges, vi som bor här i Lon­don shop­par myc­ket hell­re på Liberty. In­te en­bart för det otro­ligt väl­ku­re­ra­de ut­bu­det, ut­an även för att bygg­na­den i tu­dor­stil är fan­tas­tiskt vac­ker. Här hit­tar du allt det se­nas­te in­om mo­de, in­red­ning och hud­vård och det är här jag kö­per näs­tan al­la mi­na pre­sen­ter. En mer in­stagram­vän­lig plats än in­gång­en ge­nom Li­ber­tys blom­bu­tik är svår att hit­ta. Re­gent Stre­et li­ber­ty­lon­don.com

Din one-stop-shop 2. WESTFIELD SHEPHERD’S BUSH

Om du kli­ver av den rö­da tun­nel­ba­ne­lin­jen vid Shepherd’s Bush så ham­nar du vid ett av Eu­ro­pas störs­ta va­ru­hus. Här hit­tar du allt från pris­värt smink och de van­li­ga bu­tiksked­jor­na till se­nas­te Guc­civäs­kan un­der sam­ma enor­ma tak. I Westfield kan du ut­an pro­blem till­bringa en hel­dag shop­pan­des och av­slu­ta med mid­dag och en bio ut­an att be­hö­va sät­ta fo­ten ut­om­hus en en­da gång. Om du lik­som jag är en mo­denörd, så är det ett mås­te att åka upp till högs­ta vå­ning­en i ”The Vil­lage” och för­sö­ka få en skymt av al­la tren­di­ga fa­shio­nis­tor som job­bar på Net-A-Por­ters glit­zi­ga hu­vud­kon­tor. Ari­el Way uk.westfield.com/lon­don

En rik­tig skön­hets­upp­le­vel­se 3. SPA­CE NK

Om du ki­kar in i bad­rums­skå­pet hos en kvinn­lig Lon­don­bo så kom­mer ga­ran­te­rat 90 pro­cent av pro­duk­ter­na att va­ra köp­ta på ked­jan Spa­ce NK. Här sam­las näm­li­gen en hel rad skön­het­s­och smink­mär­ken till­sam­mans med kun­skap och grym ser­vice i en och sam­ma lo­kal. Ut­bu­det är nog­grant ut­valt och ing­en frå­ga för svår för den väl­ut­bil­da­de per­so­na­len. Även om du in­te är ute ef­ter att kö­pa någon­ting så är det väl värt att gå in och kläm­ma, smör­ja och bo­ta­ni­se­ra i hyl­lor­na. Ditt an­sik­te kom­mer att tac­ka dig. Spa­ce NK finns på många adres­ser, men det mest cen­tra­la lig­ger på 285–287 Re­gent Stre­et spa­cenk.com/uk

För te-kon­näs­sö­ren 4. FORTNUM & MASON

Du kan in­te be­sö­ka Lon­don ut­an att dric­ka te och det ab­so­lut bäs­ta stäl­let att hit­ta den mest va­ri­e­ra­de bland­ning­en är ut­an tve­kan på det pre­stige­fyll­da va­ru­hu­set Fortnum & Mason. Kliv in i den 300 år gam­la bu­ti­ken, via den mju­ka rö­da mat­tan och ta his­sen upp till The Di­a­mond Ju­bi­lee Tea Sa­lon för Lon­dons bäs­ta af­ter­noon tea. Glöm in­te att kö­pa med dig en stor på­se te och en ask av de­ras un­der­ba­ra Dark Choco­la­te Bounti­ful But­ter Biscuits med dig hem. 181 Pic­ca­dil­ly fort­nu­mandma­son.com

De­sign 5. THE CON­RAN SHOP

Jag vet in­te hur många tim­mar jag har till­bring­at suk­tan­de över de­sign­klas­si­ker på The Con­ran Shop. Om man kun­de flyt­ta in så ha­de jag va­rit först i kön, men jag får nöja mig med att hänga i det my­si­ga kafé­et och klap­pa al­la vack­ra mö­b­ler så of­ta jag kan. Ea­mes, Dix­on, Saa­ri­nen, Weg­ner och många fler de­sig­ners hit­tar du i den här lju­sa, luf­ti­ga och otro­ligt in­spi­re­ran­de bu­ti­ken. Om du in­te får plats med en sof­fa i res­väs­kan så ska du be­ge dig till bot­ten­vå­ning­en där du hit­tar de­ras pre­sentav­del­ning med hur myc­ket ro­li­ga små prytt­lar och pi­na­ler som helst. Chel­sea Miche­lin House, 81 Ful­ham Ro­ad 55 Ma­ry­le­bo­ne High Stre­et con­rans­hop.co.uk

För al­la jeans­be­hov 6. DON­NA IDA

Här i Lon­don äls­kar vi vå­ra jeans och det är någon­ting som Don­na Ida Thorn­ton har bätt­re kän­ne­dom kring än nå­gon an­nan. Hen­nes Don­na Ida-bu­ti­ker är otro­ligt po­pu­lä­ra bland mo­de­fol­ket. Bootcut, skin­ny, kick­flair el­ler boy­fri­end – oav­sett vad du le­tar ef­ter finns här allt det se­nas­te in­om de­nim. Mis­sa in­te de plom­mon­fär­ga­de häng­sel­byx­or­na som är spe­ci­ellt de­sig­na­de för de­ras ti­o­år­sju­bi­le­um, en rik­tig stjärna i gar­de­ro­ben som du ga­ran­te­rat kom­mer att va­ra helt en­sam om där hem­ma. 106 Draycott Avenue 40 Eli­za­beth Stre­et don­nai­da.com

Al­ter­na­ti­vet till Pri­mark 7. NEW LOOK

Om du lik­som jag är trött på att plag­gen från ”Pri­ma­ni” går sön­der i förs­ta tvät­ten och in­te or­kar med att stå i de enor­ma kö­er­na – ta då mitt råd och spring tvärs över Ox­ford Stre­et till New Look istäl­let. Klä­der­na lig­ger i un­ge­fär sam­ma pris­klass, men är myc­ket tren­di­ga­re och bu­ti­ken är hund­ra gång­er ro­li­ga­re att shop­pa i. Kol­la även in de­ras sko­av­del­ning som är känd som en av de bätt­re i Lon­dons hig­h­stre­et-bu­ti­ker. New Look finns på många adres­ser, bland an­nat på 500-502 Ox­ford Stre­et newlook.com

Mo­de­bu­ti­ken för dig som vå­gar li­te mer 8. DO­VER STRE­ET MAR­KET

Om frans­ka kon­cept­bu­ti­ken Co­let­te skul­le ha en sys­ter­bu­tik i Lon­don så skul­le det va­ra Do­ver Stre­et Mar­ket. Här är mo­de­gra­den allt från bär­bart till helt ga­let och all­ting mitte­mel­lan. Om du le­tar ef­ter nya ro­li­ga de­sig­ners blan­dat med det mest vå­ga­de ur de eta­ble­ra­de mär­ke­nas kol­lek­tio­ner så är det hit du ska gå. Com­mes des Garçons, Raf Si­mons och The Row de­lar lo­kal med mär­ken som Egg, Junya Wa­tana­be och en me­tall­di­no­sau­rie. Även om du in­te är su­gen på att shop­pa, så är det värt att gå hit en­bart för att tit­ta. 18-22 Hay­mar­ket (in­gång via Orange Stre­et) lon­don.do­ver­stre­et­mar­ket.com

För dig som gil­lar att fyn­da 9. TK MAXX

Jag kan in­te gö­ra en shop­pinggui­de ut­an att näm­na min ab­so­lu­ta fa­vo­rit­bu­tik. Här är det inget glit­ter el­ler gla­mour, men desto fler fynd att gö­ra. På TK Maxx hit­tar du allt det över­skott som bu­ti­ker och mär­ken in­te har kun­nat säl­ja, till enor­ma ra­bat­ter. Räk­na med ett par tim­mars le­ta­de bland kläd­stäng­er­na, väs­sa arm­bå­gar­na och läm­na pojk­vän­nen hem­ma. Det lå­ter job­bigt, men när du väl står där med en Mis­so­ni­trö­ja för en ti­on­del av pri­set så är det ab­so­lut värt det. Per­son­li­gen så fö­re­drar jag bu­ti­ken i Co­vent Gar­den för mo­de och det är un­der av­del­ning­en Gold La­bel där jag hit­tar mi­na bäs­ta de­sig­ner­fynd. TK Maxx är en ked­ja som finns på många stäl­len I Lon­don. Min fa­vo­rit­bu­tik lig­ger på 15-17 Long Ac­re tkmaxx.com

Allt till hem­ma­kon­to­ret och li­te till 10. KIK­KI.K

Kik­ki.K är ett fö­re­tag som star­ta­des av en svens­ka i Austra­li­en och som änt­li­gen har hit­tat till Eu­ro­pa. Med jour­na­ler där du kan skri­va ner och ana­ly­se­ra all­ting från va­nor och di­et till dröm­mar och mål, så är det in­te kons­tigt att mär­ket di­rekt har bli­vit en hit. Det har ald­rig va­rit så en­kelt och snyggt att va­ra ord­ning­sam och väl­pla­ne­rad. Ett li­tet tips är att bo­ka in dig på en av de­ras works­hops där de be­hand­lar sam­ma äm­nen som i jour­na­ler­na och som är väl­digt po­pu­lä­ra. 5-6 Ja­mes Stre­et kik­ki-k.com

Do­ver Stre­et Mar­ket är en storfa­vo­rit hos Lon­dons fa­shio­nis­tor. Bli in­te för­vå­nad om du spring­er på en kän­dis i om­kläd­nings­rum­met.

Blog­gers­kan och mo­del­len Tess Mont­go­me­ry har bott i Lon­don i tolv år och har to­tal­koll på shop­ping­ut­bu­det.

Håll hårt i plån­bo­ken när du shop­par i Lon­don, den här sta­den kan få även den mest eko­no­mis­ka att go ba­na­nas.

Det vack­ras­te va­ru­hu­set i Lon­don sta­vas Liberty – shop­ping för al­la sin­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.