TEL AVIV

RES Travel Magazine - - News - Text: AN­NA NORSTRÖM Fo­to: PÄR OLS­SON

Är det­ta det tren­di­gas­te res­må­let just nu? Tro­ligt­vis. Vi har en ry­kan­de färsk rap­port från sta­den med fo­kus på dess re­stau­rang­er, oli­ka kök och sma­ker. En gour­mands mås­te­ha­gui­de, helt en­kelt, av An­na Norström som bland an­nat dri­ver bloggen Den hung­ri­ga re­se­nä­ren och som kan Tel Aviv in­nan och ut­an. Pär Ols­son har fo­to­gra­fe­rat.

Gil­lar du in­te att äta? Åk in­te till Tel Aviv. Det här är sta­den där al­la möts över mat. På mark­na­der­na, över en de­lad tall­rik hum­mus el­ler tims­långa mid­da­gar – som helst av­slu­tas med cock­tails till ti­di­ga mor­go­nen.

Kö­er­na ring­lar ut från hov­mäs­tar­pul­pe­ter­na, via re­stau­ran­gen­tré­er och långt ut på ga­tor­na. Det är knök­fullt på kro­gar­na i Tel Aviv. In­te nog med att det är tors­dag, Tel Aviv-bor­nas svar på vår fre­dag, och vec­kans störs­ta uteä­tar­dag. Dess­utom har den tre vec­kor långa re­stau­rang­fes­ti­va­len Round Ta­bles in­ta­git stan. Stjärnkoc­kar som Di­e­go Mu­noz från Li­ma, José Avil­lez från Lis­sa­bon och Da­vid Thomp­son från Bang­kok gör till­sam­mans med lo­ka­la koc­kar po­pup-pre­stau­rang­er på stans tren­di­gas­te stäl­len. Förs­ta da­gen som bor­den släpp­tes för bok­ning sål­de man he­la 10 000 bil­jet­ter.

– Vi ha­de ald­rig kun­nat dröm­ma om vil­ken suc­cé det här har bli­vit, sä­ger Maya Kar­vat, en av ar­ran­gö­rer­na.

Tel Aviv-bor­na är ett hän­gi­vet uteä­tan­de folk i en gans­ka li­ten stad. Var­je vec­ka öpp­nar nya re­stau­rang­er som blir haj­pa­de och ned­ring­da ef­ter bord. Ett ex­em­pel är ex­cent­ris­ke kock­pro­fi­len Ey­al Sha­nis stäl­le Ha’Sa­lon, med en ti­o­rät­ters­me­ny som sätts dag­li­gen och som ba­ra hål­ler öp­pet två kväl­lar i vec­kan. På tall­ri­kar­na syns myc­ket grön­sa­ker i fo­kus, en trend som är mer själv­klar än ba­ra en flu­ga i Is­ra­el. För har man Mel­la­nöstern-kli­mat så kom­mer to­ma­ter­na att sma­ka sol året om.

Fak­tum är att lan­det är ett av få i värl­den som jag rest till med en så­dan ve­gan- och ve­ge­ta­ri­an­vän­lig in­ställ­ning. Det sä­ger sig självt. Av he­la Is­ra­els be­folk­ning lär minst fem pro­cent va­ra ve­ga­ner. Det märks även hos koc­ken Pro Sha­vits tok­po­pu­lä­ra re­stau­rang, den med pi­kan­ta nam­net Ve­gans on Top. Det finns ock­så en stor por­tion stolt­het in­om re­stau­rang­bran­schen, att va­ra kock är ett högsta­tu­s­jobb. För­u­tom ny­he­ter­na är de mest po­pu­lä­ra tv-pro­gram­men Mas­terC­hef och en va­ri­ant på Koc­kar­nas

Kamp. En an­nan mat­kän­dis på tv är ba­ga­ren Uri Scheft vars ba­ge­ri­er i Tel Aviv och New York är vär­da en om­väg.

– Is­ra­el är en smält­de­gel av sma­ker, sä­ger gui­den Avi­hai Tsa­ba­ri och bju­der på bröd som dop­pas i krydd­bland­ning­en

zaa­tar med se­sam­frön, vild ore­gano och oliv­ol­ja. Det är fre­dag och vi krys­sar fram över ga­tan mel­lan bu­ti­ker­na på Le­vin­sky Mar­ket, mest känd för sitt krydd­ut­bud från he­la värl­den, men här finns det mesta – grön­saks­stånd, tor­kad frukt, nöt­ter, ba­k­la­va, kaf­fe och små ba­rer in­ki­la­de där­e­mel­lan. Bu­ti­ker­na här drevs först av gre­kis­ka ju­dar som kom hit fö­re and­ra världs- kri­get, se­dan fick de säll­skap av im­mi­gran­ter från Bal­kan och Iran och i dag är om­rå­det ett tvär­snitt av sma­ker från världs­kar­tan.

Men det är ock­så hit som Tel Aviv-bor­na själ­va fö­re­drar att åka för att gö­ra hel­gens mats­hop­ping. Ett ki­lo tor­ka­de, blekt brand­gu­la ap­ri­ko­ser kos­tar 38 she­kels. Oe­mot­stånd­li­ga i all sin prakt. Det är som om bu­tiksä­gar­na längs med Le­vin­sky al­la fått en kurs i hur man byg­ger dig­na­de in­bju­dan­de hö­gar av si­na pro­duk­ter. – Sma­ka först! sä­ger en bu­tiksä­ga­re och slår ut med ar­mar­na. Säl­jar­nas stän­di­ga tru­gan­de gör det omöj­ligt att gå på mat­mark­na­der­na ut­an ett le­en­de på läp­par­na.

För att hit­ta till Le­vin­sky är det lät­tast om man går upp ge­nom Flo­ren­ti­ne­om­rå­det, nu­mer hem åt stans unga kre­a­ti­va klick, in­te helt olikt Kreuz­berg i Ber­lin el­ler Nør­re­bro i Kö­pen­hamn. Här, vid Café Le­vin­sky 41, sam­las de som in­te än gått hem och lagt sig ef­ter nat­tens fest i nå­got fö­re det­ta la­ger­hus, och tar en kaf­fe. El­ler åter­stäl­ler väts­ke­ba­lan­sen med so­da på hem­ma­gjord soc­ker­lag av färsk frukt som sma­kar som en som­ma­räng och vars glas pryds av en mind­re skog ör­ter och bloms­ter.

– Det här stäl­let är så myc­ket Tel Aviv för mig, sä­ger Asaaf Yaa­kov Shu­lov och lu­tar sig till­ba­ka mot en mi­ni­truck på ga­tan, in­redd med sitt­plat­ser in­ra­mad av kud­dar och väx­ter.

– När äga­ren Beny Bri­ga öpp­na­de det här stäl­let så bru­ka­de han stäl­la ut små sto­lar på ga­tan för folk att sit­ta på. Men det var emot ute­ser­ve­rings­reg­ler­na och han fick mot­sva­ran­de 200 eu­ro i bö­ter. Ef­ter and­ra gång­en fick han nog och par­ke­ra­de truc­ken här istäl­let så att folk skul­le ha nå­gon­stans att sit­ta me­dan de drack sitt kaf­fe. För att par­ke­ra mås­te han ju få gö­ra.

Asaaf är in­du­stri­de­sig­ner och lyc­ka­des kom­ma över en nå­got för stor lä­gen­het i om­rå­det. Så nu har han löst det ge­nom att ar­ran­ge­ra mid­dags­klub­bar hem­ma hos sig. Hans kock­vän­ner ” Var­je vec­ka öpp­nar nya re­stau­rang­er som blir haj­pa­de och ned­ring­da ef­ter bord ”

in­tar kö­ket, ibland del­tar nå­gon konst­när med en in­stal­la­tion och of­tast går de ut och dric­ker drin­kar till­sam­mans ef­teråt.

– Det bor många kre­a­ti­va män­ni­skor här. Folk jäm­för det Ber­lin men Tel Aviv är sitt eget. Och ma­ten är bätt­re, sä­ger han.

De se­mi-unga Tel Aviv-bor­nas men­ta­li­tet är en snabb­kurs i att va­ra so­ci­a­la. Fest och mat häng­er ihop. Bli in­te för­vå­nad om en van­lig mid­dag slu­tar med att mu­si­ken höjs och att gäs­ter­na runt om­kring in­tar danslä­ge i si­na sto­lar på bal­kanskt vis. El­ler som på re­stau­rang Ou­ze­ri­ans ny­öpp­na­de bak­fic­ka, Ou­ze­ria Next Do­or, där en van­lig lör­dags­lunch trans­for­me­ras till ett kol­lek­tivt shots­ra­ce av gre­kisk anis­sprit.

Är det så här var­je helg? frå­gar jag koc­ken Avi­vit Pri­el Avi­chai som äger stäl­let.

– Pre­cis så här vill vi ha det. Folk ska kun­na ses, äta, dis­ku­te­ra och sen strun­ta i allt, skrat­tar hon och häl­ler upp varsin ou­zo att skå­la i.

En an­nan mat­mark­nad som är en re­se­an­led­ning i sig är Ma­h­cha­ne Ye­hu­da i Je­ru­sa­lem, en dryg tim­me bort från Tel Aviv i bil. Här in­ne finns ra­der av hund­ra­tals stånd med fem­ti­el­va oli­ka sor­ters oli­ver, fle­ra ki­lo tunga hin­kar fyll­da av se­sam­frö­pas­tan ta­hi­ni, hal­va – ett nou­gat­lik­nan­de go­dis gjort på ta­hi­ni, os­tar och jord­gub­bar som är när­ma­re en de­ci­me­ter långa. Dess­utom finns här ett sten­kast bort en myc­ket populär

”Det bor många kre­a­ti­va män­ni­skor här. Folk jäm­för det Ber­lin men Tel Aviv är sitt eget. Och ma­ten är bätt­re”

re­stau­rang som tilläg­nats mark­na­den, Mach­neyu­da, nu ock­så ny­öpp­nad i Lon­don.

Hov­mäs­ta­ren har en mid­je­kort le­o­par­d­jac­ka och jag får se upp för att in­te bli ned­sprung­en av de lö­pan­de ser­vi­tri­ser­na. Ur det öpp­na kö­ket ström­mar mu­si­ken på högs­ta vo­lym: allt från gam­la hip­hop­hits till tra­di­tio­nell is­ra­e­lisk schla­ger. Den ösi­ga stäm­ning­en är ut­tänkt ut­an att va­ra ut­stu­de­rad. Här har man ve­lat för­länga käns­lan av den här­ligt stö­ki­ga Ma­h­cha­ne Ye­hu­da-mark­na­den. Och al­la rå­va­ror tas där­i­från. Det är ing­en kärn­fy­sik i mat­lag­ning­en, men en hyll­ning till rå­va­ror, och su­per­färs­ka så­da­na. Pre­cis som bå­de Tel Aviv och Je­ru­sa­lems matscen i stort – här är det pro­duk­ter­na som får sty­ra.

Ga­tu­konst på hög ni­vå pry­der många av Tel Avivs hus­fa­sa­der.

Vin­bar med mer­smak. Om­ri Bob­by Da­gan la­gar till­tug­gen på Ja­jo Vi­no i Ne­ve Tze­dek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.