BÄST I VÄRL­DEN

Som stän­digt runtre­san­de har pro­gram­le­da­ren Hans Fah­lén sett plat­ser som få har haft möj­lig­het att be­sö­ka. I tio år var han re­se­re­por­ter för När och Fjär­ran och nu re­ser han värl­den runt med tv­pro­gram­met Spår­löst, där ad­op­te­ra­de barn le­tar ef­ter si­na bio

RES Travel Magazine - - News - Text: LIN­DA LARS­SON

Hans Fah­lén har rest myc­ket i si­na da­gar, in­te minst tack va­re att han i över ett de­cen­ni­um har ar­be­tat som pro­gram­le­da­re för re­se­tv som har gått ut på att be­sö­ka spän­nan­de plat­ser värl­den över. Här de­lar han med sig av si­na bäs­ta tips från sin upp­täckts­fär­der.

… STOR­STAD

– Hong­kong och To­kyo. Hong­kong för att det är en stor, li­ten met­ro­pol. Trots att Hong­kong är en stor­stad är sta­den lätt att grep­pa. En kon­tras­ter­nas stad där lo­ka­la fiskare och ko­stym­män i Ar­ma­ni trängs un­der höga bygg­na­der si­da vid si­da med små ga­tustånd.

– To­kyo är den ul­ti­ma­ta, kul­tu­rel­la käft­smäl­len. To­kyo är in­te som and­ra stä­der på ett un­der­bart sätt. Till skill­nad från Hong­kong är To­kyo in­te alls lätt­grep­pad, här be­hö­ver man ha kol­lat upp in­nan vart man ska. Gör man det och hit­tar de där små hå­len i väg­gen, ja, då kom­mer man att ha en fan­tas­tisk upp­le­vel­se!

... Ö

– Sri Lan­ka. Jag flyt­ta­de dit med pap­pa och bod­de där i ett år som sex­ton­å­ring. Det året var be­ri­kan­de, där lär­de jag mig att allt in­te är som hem­ma. Jag äls­kar Sri Lan­ka – den ön har allt: sol, bad, surf, fan­tas­tisk kul­tur och na­tur. Och för att in­te ta­la om ma­ten! Hoo­pers, har du ätit det? Det är fan­tas­tiskt!

… BAR

– Ba­ren på golf­klub­ben i Nu­wa­ra Eliya på Sri Lan­ka – he­la golf­klub­ben är byggd i ko­lo­ni­al­stil, allt ser ex­akt ut som när stäl­let bygg­des på 1800-ta­let. Drin­k­ut­bu­det är bra, fast själv bru­kar jag dric­ka en kall öl. Nu­wa­ra Eliya, Sri Lan­ka nu­wa­ra­e­liy­a­gol­fclub.com

… HO­TELL

– Bob­by Burns, en lod­ge mitt ute i klip­pi­ga ber­gen. Man åker dit för att åka he­li­kop­terski­dåk­ning som för­vis­so är ex­tremt dyrt. Men ock­så ex­tremt un­der­bart om snö­för­hål­lan­den är de rät­ta. Co­lum­bia-Shus­wap A, BC V0A 1L0, Ka­na­da ca­na­di­an­mountain­ho­li­days.com/lod­ging/ bob­bie-burns

... STRAND

– Stran­den på ön Ai­tuta­ki på Coo­kö­ar­na är helt fan­tas­tisk. För att in­te ta­la om re­vet runt om­kring. Dyk­ning­en där är all­de­les, all­de­les un­der­bar.

… DYKPLATS

– På The Ma­na­tee ut­an­för ön Ma­ni­hi i Frans­ka Po­ly­ne­si­en ha­de jag en fan­tas­tisk upp­le­vel­se. Jag låg där med en djä­vuls­roc­ka till hö­ger om mig och en so­van­de rev­haj till väns­ter.

… MATLAND

– Pe­ru var häf­tigt att be­sö­ka. Vi var där när vi spe­la­de in Fah­léns ma­tä­ven­tyr. Vi skip­pa­de Machu Pic­chu och drog upp till de om­kring­lig­gan­de ber­gen istäl­let. Machu Pic­chu är klart se­värt men upp­le­vel­sen blev mer ge­nu­in.

… RE­STAU­RANG

– Vin­ba­ren i Åre. Där finns en bra publik och en här­ligt so­ci­al mil­jö med god mat. Sta­tions­vä­gen 11, Åre vin­ba­ren-are.com

… LAND

– Antark­tis – men hal­va gre­jen är att ha va­rit där. Den and­ra hal­van är att där finns en svårsla­gen na­tur med gi­gan­tis­ka is­berg och att man kom­mer na­tu­ren så nä­ra.

… UPP­LE­VEL­SE

– Jag har så många. Men vad jag gil­lar all­ra mest när jag be­fin­ner mig på re­san­de fot är att sit­ta på en re­stau­rang med ett glas röd­vin i han­den och se män­ni­skor stro­sa för­bi.

…TIPS PÅ VÄGEN

– Att re­sa med rätt säll­skap är vik­tigt. Man ska re­sa med nå­gon som man ba­ra kan sit­ta tyst med ut­an att det blir krys­tat. Sen kom­mer man ald­rig att se mig med en gui­de­bok i högs­ta hugg. Jag för­sö­ker istäl­let pra­ta med folk på plats för att få de bäs­ta tip­sen till vad man ska se och gö­ra och vil­ka re­stau­rang­er man ska gå till.

AK­TU­ELL MED:

Just nu spe­lar Hans in fler sä­song­er av Spår­löst för TV4 som kom­mer att sän­das i vår och i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.