HOTELLEXPERTEN

RES Travel Magazine - - News -

Vår ho­tell­ex­pert Jo­han Lind­skog har fått korn på ho­telltren­der­na som kom­mer att do­mi­ne­ra året som kom­mer, och pre­sen­te­rar dess­utom någ­ra av de mest in­tres­san­ta, nya ho­tell­öpp­ning­ar­na just nu.

Vul­ka­ner och go­ril­lor i Rwan­da

Rwan­da är ett av Afri­kas mest ex­tre­ma län­der, på många sätt. Ef­ter ett av den mo­der­na ti­dens mest bru­ta­la in­bör­des­krig har lan­det på re­kord­tid ta­git sig till en po­si­tion som ett av de län­der med snab­bast eko­no­misk och so­ci­al ut­veck­ling i Afri­ka. Hu­vud­sta­den Ki­ga­li har till ex­em­pel bli­vit en av Afri­kas främs­ta IT- och star­tup-hub­bar. Men in­te ba­ra tek­ni­ken fro­das. Na­tu­ren gör det ock­så. Rwan­da är ett him­mel­ri­ke för na­turäls­ka­re som vill mö­ta go­ril­lor i tjock regn­skog. Wil­der­ness Sa­fa­ris, som dri­ver någ­ra av Afri­kas bäs­ta och mest eko­vän­li­ga sa­fa­ris och lod­ger, byg­ger nu Bi­sa­te Lod­ge. Sex styc­ken vil­lor djupt in­ne i sko­gen med ut­sikt över in­te mind­re än tre av Rwan­das vul­kan­top­par. Det sto­ra om­rå­de ho­tel­let för­fo­gar över är ett vik­tigt till­håll för den utrot­nings­ho­ta­de bergs­go­ril­lan som nu får en väl­be­höv­lig fristad och chan­sen att mö­ta stor­ög­da tu­ris­ter – el­ler om det var tvärtom. Öpp­nar i ju­ni 2017. wil­der­ness-sa­fa­ris.com

Upp­le­vel­ser i den he­li­ga da­len

Den chi­lens­ka ho­tell­grup­pen Ex­plo­ra ska man hål­la ögo­nen på om man gil­lar na­tur och även­tyr. De star­ta­de med en lod­ge långt ute i öde­mar­ken i bergs­mas­si­vet Tor­res del Pai­ne i Pa­ta­go­ni­en som snabbt fick världs­ryk­te och vann ota­li­ga pri­ser bå­de för sin ar­ki­tek­tur, sin mil­jö­po­li­cy och sin ser­vice. Ef­ter att ha ska­pat yt­ter­li­ga­re ett pri­sat ho­tell i Ataca­maö­ken och ett på Påskön är det nu dags för Sacred Val­ley i Pe­ru. Da­len som lig­ger mitt i In­ka­ri­ket på vägen mel­lan Cusco och Machu Pic­chu är en un­der­skön plats på 3 000 me­ters höjd och ett ut­märkt stäl­le för ut­flyk­ter i det­ta ett av värl­dens främs­ta om­rå­den bå­de för na­tur och hi­sto­risk kul­tur. Dub­bel­rum med all in­clu­si­ve från cir­ka 8 000 kro­nor nat­ten. ex­plo­ra.com

Karl La­ger­f­eld kli­ver in i ho­tell­bran­schen

Mo­de­gu­run Karl La­ger­f­eld lig­ger in­te på lat­si­dan trots si­na 83 år. Sti­li­ko­nen och chefs­de­sig­nern på Cha­nel star­tar nu en am­bi­tiös plan på att öpp­na ho­tell, re­stau­rang­er och med­lems­klub­bar över he­la värl­den. Han bör­jar med ett sam­ar­be­te i ki­ne­sis­ka Macao kring pro­jek­tet Lis­boa Pa­la­ce Com­plex och tit­tar sen, en­ligt tid­ning­en For­bes, på en rad and­ra möj­lig­he­ter att eta­ble­ra ho­tell i sitt eget namn. Mo­de­värl­den och ho­tel­l­in­du­strin gil­lar varand­ra se­dan ti­di­ga­re. Mär­ken som Ar­ma­ni, Ver­sa­ce och Bul­ga­ri har re­dan ho­tell som en del i sin verk­sam­het.

So­ne­va sät­ter ny stan­dard

So­ne­va, ho­tell­ked­jan som star­ta­de själ­va kon­cep­tet med bar­fo­ta­lyx, är till­ba­ka där allt bör­ja­de för dry­ga 20 år se­dan – på Mal­di­ver­na, med ett nytt ho­tell som åter­i­gen sät­ter tren­den. So­ne­va Ja­ni be­står av 24 vil­lor bygg­da längs en lång pir rakt ut i det kri­stall­kla­ra ha­vet. Vil­lor­nas blot­ta stor­lek gör att det här ho­tel­let lig­ger i en klass för sig. Det är verk­li­gen vil­lor i or­dets rät­ta be­mär­kel­se. Stor­sla­get och än­då nä­ra na­tu­ren i ma­te­ri­al och fy­sik. In­te minst im­po­ne­ra­de är vi av ta­ket ovan­för säng­en som med ett knapp­tryck åker bort så att man kan lig­ga och tit­ta på stjärn­him­len. Någ­ra vil­lor stå­tar ock­så med egen vat­ten­rutsch­ba­na. Det är in­te lätt att sät­ta en ny stan­dard på Mal­di­ver­na men So­ne­va har gjort det igen. Dub­bel­rum från cir­ka 12 000 kro­nor nat­ten. so­ne­va.com

Var­för in­te en egen regn­skog?

I Du­bai har man en en­kel re­gel. Allt som in­te finns i ök­nen, och det är ju en hel del – det byg­ger vi. Ef­ter skid­bac­kar och ex­o­tis­ka akva­ri­er, var­för in­te – en regn­skog. På Ro­se­mont Ho­tel and Re­si­dence som kom­mer att mark­nads­fö­ras un­der Hil­ton Cu­rio-col­lec­tion, kan man snart ta en pro­me­nad i nå­got som lik­nar Ama­zo­nas el­ler Bor­neo. En skog in­ne på ho­tel­let. I en regn­skog mås­te det ju för­stås reg­na men det är ju hel­ler in­te för­en­ligt med yt­ters­ta lyx att blö­ta ner ka­va­jen. Men det har man för­stås löst. Här kan man kli­va in i reg­net ut­an att bli blöt. Hur det fun­kar? Sen­so­rer kän­ner av var man be­fin­ner sig så att reg­net gör ett li­tet up­pe­håll pre­cis två me­ter om­kring där man går. Ge­ni­alt! Hop­pas SMHI ploc­kar upp idén. Ho­tel­let är de­sig­nat av Zas Ar­chi­tects och öpp­nar i slu­tet av 2018.

Futu­rism i Tel Aviv

Ka­rim Rashid är kung­en av fu­tu­ris­tisk de­sign. Allt han gör ser ut som ett rymd­skepp ur nå­gon gam­mal sci-fi-se­rie från 1970-ta­let. Ett av hans se­nas­te pro­jekt, The Po­li House i Tel Aviv, är inget un­dan­tag. Myc­ket blän­kan­de vitt pa­rat med kla­ra ne­on­fär­ger, plasti­ga ma­te­ri­al och or­ga­nis­ka for­mer som en cock­pit ur

Mån­bas Alp­ha. I des­sa ti­der av jor­di­ga fär­ger, mat­ta ma­te­ri­al och klas­sis­ka mil­jö­er är det ett skönt av­brott även om det verk­li­gen in­te är nytt. Ka­rim Rashid har hål­lit sti­len, sin egen stil, i de­cen­ni­er nu. Så för en glän­san­de futu­rism i Tel Aviv bo­ka Po­li House. Dub­bel­rum från cir­ka 1 400 kro­nor. po­li­house.com

Hell­sten i glas­hus

I åra­tal nu har folk på cen­tra­la Sö­der­malm i Stock­holm stir­rat på den glan­si­ga glas­fa­sa­den mitt bland sten­hu­sen från se­kel­skif­tet och ef­ter många tu­rer öpp­nar nu änt­li­gen ho­tell och re­stau­rang i den ex­cent­ris­ka bygg­na­den. Det är den fi­nur­li­ga ho­tel­lent­re­pre­nö­ren Hell­sten som slår upp dör­rar­na, ti­di­ga­re känd för si­na små per­son­li­ga ho­tell i hu­vud­sta­den. Dub­bel­rum från cir­ka 2 000 kro­nor. hell­sten.se

Bi­sa­te Lod­ge i Rwan­da blir ett bergs­go­rilla­vän­ligt till­skott i håll­ba­ra Wil­der­ness Sa­fa­ris ho­tell­port­följ.

Ex­plo­ra har öpp­nat sitt förs­ta ho­tell i Pe­ru – eko­lo­giskt och väl­ri­tat in i mins­ta träplugg.

Karl La­ger­f­eld är in­te den förs­ta mo­de­de­sig­nern att ge sig in i ho­tell­bran­schen, för­mod­li­gen ej hel­ler den sista.

The Po­li House i Tel Aviv har fått god kri­tik av si­na gäs­ter. Hell­stens Glas­hus lig­ger nä­ra det trev­li­ga Ma­ri­a­tor­get i Stock­holm.

En regn­skog i ök­nen? I Du­bai är allt möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.