TRANSIT

”Är det ett skämt?” Det är de förs­ta or­den som möter en när man klic­kar in på ho­tel­lets hem­si­da. Wal­led Off Ho­tel lig­ger i Bet­le­hem, fem me­ter in­nan­för mu­ren på den pa­les­tins­ka si­dan, och är ett konst­pro­jekt av den avant­gar­dis­tis­ka brit­tis­ke ga­tu­konst­nä­re

RES Travel Magazine - - INNEHÅLL - Text: KAJ­SA BEAUSANG wal­le­doff­ho­tel.com

Här hit­tar du stort och smått från världens al­la hörn. Är Bank­sys ny­öpp­na­de ho­tell i Bet­le­hem ett skämt? Hur re­ser man med 459 ton pack­ning? Hur lång tid tar det att padd­la över At­lan­ten? Vad kos­tar världens dy­ras­te fre­dags­mys? Det och li­te till får du svar på här.

SVARET PÅ FRÅGAN är nej, Wal­led Off är ett rik­tigt ho­tell med fullt funk­tio­ne­ran­de fa­ci­li­te­ter och som ”häl­sar al­la varmt väl­kom­na, oav­sett på vil­ken si­da av kon­flik­ten man står och oav­sett var­i­från i värl­den man kom­mer”. Ho­tel­let ska en­ligt ut­sa­go va­ra po­li­tiskt obe­ro­en­de, ett på­stå­en­de som har stöd i att det lig­ger i om­rå­de C, en plats som till skill­nad från många and­ra de­lar av Väst­ban­ken är öp­pen bå­de för is­ra­e­ler och pa­les­ti­ni­er.

Banksy, vars iden­ti­tet är en för all­män­he­ten väl för­bor­gad hem­lig­het, är känd för si­na sa­ti­ris­ka och sub­ver­si­va konst­verk och på se­na­re tid har han – ryk­tet gör gäl­lan­de att hen är en han – även lagt till tit­lar­na do­ku­men­tär­fil­ma­re och ho­tell­ska­pa­re på sitt ano­ny­ma vi­sit­kort.

Nam­net Wal­led Off är gi­vet­vis en pa­ra­fras på det be­röm­da New York­ho­tel­let Wal­dorf Asto­ria och pa­ro­di­er­na fort­sät­ter än­da in i pi­a­no­ba­ren. Där kan man var­je ef­ter­mid­dag avnju­ta af­ter­noon tea el­ler en Wal­led Off Sa­lad, där hum­mus har er­satt Wal­dorf­sal­la­dens sel­le­ri, äpp­len och dru­vor. Pi­a­no­ba­ren ska min­na om en sli­ten, brit­tisk herr­klubb i ko­lo- ni­al­stil, en själv­klar blink­ning till att Pa­les­ti­na un­der förs­ta hal­van av 1900-ta­let var en brit­tisk ko­lo­ni.

Ho­tel­let, som lig­ger i en gam­mal pors­lins­bu­tik, är fyllt av Bank­sys eg­na konst­verk, men de nio ho­tell­rum­men är de­ko­re­ra­de av konst­kol­le­gor­na Sa­mi Mu­sa från Ra­mal­lah och fransk­ka­na­den­sis­ka Do­mi­ni­que Petrin. Byg­get är en mar­kör för att på­min­na om att det är 100 år se­dan Stor­bri­tan­ni­en ko­lo­ni­se­ra­de Pa­les­ti­na – och en för­hopp­ning om en tan­ke­stäl­la­re kring vad som hänt se­dan dess. Am­bi­tio­nen är att hål­la öp­pet he­la ju­bi­le­um­så­ret – ”kanske läng­re, om folk kom­mer” – och tryc­ket på rum­men har va­rit stort se­dan öpp­nan­det i mars i år. Dä­re­mot blir Banksy in­te rik på kup­pen. Fak­tum är att han in­te kom­mer att tjä­na en en­da she­kel på ho­tell­verk­sam­he­ten, all vinst går näm­li­gen till­ba­ka in i lo­ka­la pro­jekt.

Dub­bel­rum från cir­ka 2 400 kro­nor per natt. Du kan även väl­ja att bo i en ”bud­get­ba­rack” för cir­ka 650 kro­nor per natt.

På Väst­ban­ken nå­got nytt: Banksy har öpp­nat ho­tell. A room with a vi­ew.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.