LITAUEN AVSLÖJAT

– loc­ka­de folk med BILDER PÅ FINLAND

RES Travel Magazine - - TRANSIT -

”REAL IS BEAUTIFUL” – un­der den kläm­mi­ga pa­rol­len lan­se­ra­de Li­tau­ens stat­li­ga tu­rist­by­rå ny­li­gen en kam­panj för att mark­nads­fö­ra lan­det ut­om­lands. Bud­ska­pet kab­la­des ut ihop med bilder på vack­ra bygg­na­der och land­skap, men det fanns ett li­tet pro­blem. Det där äk­ta var in­te sär­skilt äk­ta. I själ­va ver­ket fö­re­ställ­de vis­sa av fo­to­gra­fi­er­na plat­ser i Finland och Slo­va­ki­en.

Av­slö­jan­det ro­a­de många li­tau­er som lät bilder på världs­be­röm­da se­värd­he­ter som Akro­po­lis och Eif­fel­tor­net ma­ni­fe­ste­ra lan­dets skön­het i so­ci­a­la me­di­er. Och pre­miär­mi­nis­ter Sau­li­us Skver­ne­lis vil­le in­te för­stås va­ra säm­re. På sin Fa­ce­book­si­da lät han med­de­la att han såg fram emot att ar­be­ta i den nya re­ge­rings­bygg­na­den ut­an­för hu­vud­sta­den Vil­ni­us – och pub­li­ce­ra­de en bild på EU­kom­mis­sio­nens hög­kvar­ter i Brys­sel.

En som dock ha­de lät­ta­re att hål­la sig för skratt var tu­rist­che­fen Jur­gi­ta Kazlaus­ki­e­ne. Hon fick näm­li­gen spar­ken ef­ter bild­fa­dä­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.