BOKA BRA

men hem­si­da bäst

RES Travel Magazine - - HOTELLEXPERTEN -

SÄL­LAN HAR UTTRYCKET ”ju fler koc­kar” va­rit mer re­le­vant än i ho­tell­bran­schen just nu. El­ler rät­ta­re sagt: ”ju fler bok­nings­saj­ter”. Det som från bör­jan ver­ka­de va­ra en all­de­les ly­san­de idé, att sam­la al­la ho­tell i en sök­mo­tor och er­bju­da kon­kur­rens­kraf­ti­ga pri­ser, har i stäl­let ska­pat en sån snär­jig här­va av möj­lig­he­ter att själ­va lös­ning­en bli­vit pro­ble­met.

Bok­nings­saj­ter som Boo­king, Ho­tels och Tri­va­go är in­ne i en kapp­löp­ning som bör­jar lik­na ett ma­ra­ton ing­en kan vin­na. Dess­utom fö­re­kom­mer ryk­ten om märk­li­ga upp­gö­rel­ser och re­na ut­press­ning­ar som gör att man in­te rik­tigt kan li­ta på att det po­pu­lä­ras­te ho­tel­let är det po­pu­lä­ras­te, el­ler att det som ver­kar bil­li­gast verk­li­gen är det.

Kapp­löp­ning­en har gjort att pris­skill­na­den bör­jar när­ma sig det löj­li­ga. För vem är det värt att sit­ta och sur­fa runt på bok­nings­saj­ter för att spa­ra 18 kro­nor på ett rum som kos­tar 1 800? Re­sul­ta­tet har bli­vit att cir­keln bör­jar slu­ta sig. Bok­nings­saj­ter­na har spe­lat ut varand­ra. Al­la som har koll bo­kar di­rekt hos ho­tel­let i stäl­let. Enkla­re. Ra­ka­re. Dess­utom schyssta­re mot ho­tel­len vil­ket in­te säl­lan märks på det mot­ta­gan­de och rum du får när du chec­kar in.

Ho­tel­len pre­mi­e­rar så klart de gäster som bo­kar di­rekt fram­för bok­ning­ar som tril­lar in di­gi­talt via nå­gon ano­nym bok­nings­sajt. Dess­utom är det fler och fler ho­tell som mat­char pri­set på bok­nings­saj­ter­na för att ta till­ba­ka ini­ti­a­ti­vet och kund­kon­tak­ten. Så tänk till näs­ta gång du sit­ter och sur­far runt. Hit­ta ho­tel­let du vill bo på i en bra guide och gå sen di­rekt till ho­tel­lets hem­si­da och boka där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.