5x Shop­ping

RES Travel Magazine - - GUIDE: BARCELONA -

1. UÖLKER SNEAKERS

Om du är en snea­ker­snörd är Uölker ett mås­te. Bu­ti­ken har ett stort ut­bud av skor från bå­de kän­da och mind­re kän­da mär­ken och har även ett stort sor­ti­ment av ovan­li­ga mo­del­ler i be­grän­sad upp­la­ga. Bu­ti­kens äga­re är en rik­tig sko­fan­tast och in­te säl­lan får kun­den frågan om vil­ket de­ras förs­ta par sneakers var. Du kan ock­så för­vän­ta dig ser­vice av högs­ta kva­li­tet och en ge­nom­tänkt och snygg in­red­ning. Placa de les Ol­les 9 uol­ker.com

2. TIENDA CASA AMATLLER

Casa Amatller har till­ver­kat cho­klad i över 200 år och är en söt de­talj i Bar­ce­lo­nas mo­der­na histo­ria. Än i dag är de trog­na kons­ten att till­ver­ka hög­kva­li­ta­tiv cho­klad med vac­ker pre­sen­ta­tion i tra­di­tio­nel­la plåtas­kar. I bu­ti­ken kan man även sma­ka på hem­gjord varm cho­klad. Pas­sa även på att be­sö­ka res­ten av bygg­na­den då Casa Amatller är ett mäs­ter­verk av Puig i Ca­da­falch. Pas­seig de Grà­cia 41 choco­la­tea­mat­l­ler.com

3. ENCANTS

Encants an­ses va­ra Bar­ce­lo­nas älds­ta och även bäs­ta lopp­mark­nad se­dan ett par år till­ba­ka då den fått en re­jäl upp­rust­ning. Här kan du fyn­da allt mel­lan him­mel och jord – från an­ti­ka ra­mar, oan­vän­da skor och pors­lins­hun­dar till över­bliv­na mo­bil­lad­da­re. De bäs­ta fyn­den gör du ti­digt på lör­dags­mor­go­nen och när du trött­nat på att hand­la kan du fi­ka el­ler äta lunch hos nå­gon av de många mat­för­säl­jar­na på plats. Se till att ta med dig till­räck­ligt med kon­tan­ter och för­va­ra dem sä­kert. Car­rer de los Castil­le­jos 158 en­cants­bcn.com

4. GREY STRE­ET

Grey Stre­et är en li­te bu­tik i hjär­tat av Ra­val med ett stort ut­bud av konst, ke­ra­mik, smyc­ken, klä­der, in­red­nings­de­tal­jer, skriv­böc­ker, kyl­skåps­mag­ne­ter, fo­to­gra­fi­er och ac­ces­so­a­rer ska­pa­de av konst­nä­rer, för­fat­ta­re och de­sig­ners från Bar­ce­lo­na. Det är en per­fekt bu­tik för dig som vill kö­pa med dig nå­got fint hem, el­ler för dig, som le­tar ef­ter en unik pre­sent som re­pre­sen­te­rar sta­den, ut­an att va­ra en trå­kig sou­ve­nir. Pri­ser från en eu­ro. Car­rer del Peu de la Creu 25 greystre­et­bar­ce­lo­na.com

5. NOAK ROOM

Noak Rooms sto­ra men no­ga ut­val­da ut­bud av ret­romöb­ler och ku­ri­o­sa kan få vil­ken de­sign­fan­tast som helst att fäl­la en lyc­ko­tår. I de­ras rym­li­ga lo­kal i det tren­di­ga om­rå­det Pob­le Nou, kan man fin­na skan­di­na­visk fem­tio­, sex­tio­och sjut­ti­o­tals­de­sign till spans­ka pri­ser. Roc Bo­ro­nat, 69 no­akroom.com

Insup dof­ten från 200-åri­ga cho­klad­tra­di­tio­ner på Casa Amat­l­li­er.

På Grey Stre­et finns ett fint ur­val av konst och hant­verk. Det bor en cho­kla­däls­ka­re i oss al­la. Det vet man på Casa Amat­l­li­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.