SNABBFAKTA

RES Travel Magazine - - GUIDE ISLAND -

Om: Island lig­ger på den at­lan­tis­ka kon­ti­nen­talspric­kan vil­ket med­för att den geo­ter­mis­ka och vul­ka­nis­ka ak­ti­vi­te­ten är hög. De fles­ta män­ni­skor bor längs kus­ten och in­lan­det är näs­tan obe­bott. Den in­ter­na­tio­nel­la flyg­plat­sen Ke­fla­vik lig­ger fem mil ut­an­för hu­vud­sta­den Reyk­ja­vik.

In­vå­na­re: Island har om­kring 330 000 in­vå­na­re varav hälf­ten bor i Reyk­ja­vik och hu­vud­stads­re­gi­o­nen.

Re­sa hit: Wow Air fly­ger di­rekt från Stock­holm och Väs­terås till Ke­fla­vik. Ice­lan­dair fly­ger di­rekt från Stock­holm och Gö­te­borg.

Tids­skill­nad: -2 tim­mar (som­mar­tid) -1 tim­me (vin­ter­tid).

Va­lu­ta: Is­ländsk kro­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.