Tokyo just nu…

Är fo­to­graf och skri­bent och hopp­löst för­äls­kad i Ja­pan, där han bott se­dan 2008. Instagram: @sa­id­karls­son

RES Travel Magazine - - TOKYO - SAID KARLSSON

SE & GÖ­RA

Konst möter go­dis AMESHIN Bu­tik som aspi­re­rar på att gö­ra Ja­pans vack­ras­te ame­zaiku, en tra­di­tio­nell sorts go­dis med anor från 1600-ta­let, of­tast fö­re­stäl­lan­de djur som guld­fis­kar, gro­dor el­ler ka­ni­ner. I de­ras bu­tik i Os­hi­a­ge, vid fo­ten av Tokyo Sky Tree, kan du bo­ta­ni­se­ra bland en upp­sjö oli­ka va­ri­an­ter, och se hur des­sa ät­ba­ra konst­verk ska­pas för hand av de­ras skick­li­ga per­so­nal. Skul­le du bli rik­tigt in­spi­re­rad kan du boka in en egen 90-mi­nu­ters works­hop där du får chans att pro­va på att ska­pa din egen ame­zaiku. 1-1-2 Os­hi­a­ge, Su­mi­da-ku ame-shin.com

SHOP­PING

Lo­ka­la spe­ci­a­li­te­ter MARUGOTO NIPPON Ny­öpp­nat shop­ping­kom­plex tilläg­nat de många oli­ka re­gi­o­ner­na i Ja­pan, och de­ras lo­ka­la pro­duk­ter, oav­sett om det hand­lar om mat och dryck el­ler tra­di­tio­nell konst och hant­verk. Här finns även en mat­lag­nings­sko­la som lär ut hur du kan till­re­da många spe­ci­a­li­te­ter från den ja­pans­ka lands­byg­den. På bot­ten­vå­ning­en hit­tar du ett snabb­köp med kanske To­kyos bäs­ta sor­ti­ment av lo­kal­pro­du­ce­rad sa­ke. Mat­lag­nings­sko­lan mås­te bo­kas i för­väg. 2-6-7 Asa­ku­sa, Tai­to-ku maru­go­tonip­pon.com

BO­EN­DE

Kul konst­ho­tell BNA HO­TEL Char­migt konst­ho­tell i Koen­ji vars in­te­ri­ör är täckt med verk av lo­ka­la konst­nä­rer. Lyc­kas du in­te boka nå­got av de­ras två rum re­kom­men­de­rar vi att du än­då tar dig hit och pro­var det go­da kaf­fet som ser­ve­ras i den li­ka smak­ful­la som mi­ni­ma­la lob­byn på bot­ten­plan. I käl­la­ren hit­tar du ett li­tet gal­le­ri och eventut­rym­me. Se hem­si­dan för sche­ma. 2-4-7 Koen­ji­ki­ta

MAT & DRYCK

Drin­kar i klas­sisk mil­jö COCK­TAIL SHOBO An­tik­va­ri­at och bar är kanske in­te den van­li­gas­te av kom­bi­na­tio­ner, men ef­ter ett be­sök på Cock­tail Shobo är det svårt att in­te frå­ga sig själv var­för. Här dric­ker du ut­märk­ta drin­kar till hu­ma­na pri­ser i ett tra­di­tio­nellt ja­panskt gam­malt trä­hus. 3-8-13 Koen­ji­ki­ta, Su­gi­na­mi-ku Svårdruc­ket kaf­fe COFFEE CONE Ny­öpp­nat kafé som stic­ker ut ef­tersom de ser­ve­rar sin es­pres­so, cappuc­ci­no och mat­cha-lat­te i cho­klad­dop­pa­de glasstru­tar. Trots att det­ta in­ne­bär att ris­ken att du spil­ler ut dit kaf­fe är många gång­er hög­re än på tra­di­tio­nel­la kafé­er, så har kon­cep­tet snabbt bli­vit en hit. 3–20–15 Koen­ji­mi­na­mi, Su­gi­na­mi-ku To­kyos bäs­ta tem­pu­ra? TENSUKE Det är ald­rig långt till en re­stau­rang som ser­ve­rar tem­pu­ra i cen­tra­la Tokyo. Vill du ha den ab­so­lut bäs­ta va­ri­an­ten av den­na mag­ni­fi­ka rätt re­kom­men­de­ras ett be­sök på Tensuke och ett smak­prov av de­ras parad­rätt, ta­ma­go tem­pu­ra – fri­te­rat, löskokt ägg som ser­ve­ras med en skål ris och mi­so­sop­pa. Räk­na med att be­hö­va köa ett tag om du kom­mer hit un­der lunch­tid. 3-22-7 Koen­ji­ki­ta, Su­gi­na­mi-ku Top­pen­ra­men MUTEKIYA I stads­de­len Ike­bu­kuro i nor­ra Tokyo hit­tar du en av sta­dens kanske all­ra bäs­ta ra­men. Räk­na med att kön ring­lar lång ut­an­för, oav­sett vil­ken tid på dyg­net du väl­jer att tit­ta för­bi, men för det mesta går det re­la­tivt snabbt och smärt­fritt att bli till­de­lad en sitt­plats. Hög­klas­si­ga rå­va­ror, per­fekt tilla­ga­de gör att de­ras go­da ryk­te känns väl­för­tjänt. Kän­ner du dig djärv re­kom­men­de­rar vi att du prö­var de­ras ka­ni­mi­so-ra­men, vars sop­pa bland an­nat be­står av krab­bi­näl­vor. 1-17-1 Mi­na­mi­i­ke­bu­kuro, Tos­hi­ma-ku mutekiya.com

Marugoto Nippon

Cock­tail Shobo

Mutekiya Cof­fe Cone

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.