Gui­de Lesbos

RES Travel Magazine - - Guide Lesbos -

SNABBFAKTA

In­vå­na­re: 90 000. Språk: Gre­kis­ka, eng­els­ka ta­las på tu­ristor­ter­na. Va­lu­ta: Eu­ro.

Tids­skill­nad: + 1 tim­me. Ta dig dit: 3 tim­mar och 20 mi­nu­ter med di­rekt­flyg från Arlanda. Re­gul­jär­flyg med mel­lan­land­ning i Aten. Bå­tar från Aten el­ler när­lig­gan­de öar som Sa­mos och Rho­dos el­ler tur­kis­ka Ay­va­lik.

Ta dig runt: Hyr bil, ves­pa el­ler mo­ped och fyll på upp­le­vel­se­kon­tot med ut­fär­der runt ön. Det är bil­ligt att ta bus­sen mel­lan or­ter­na, men tid­ta­bel­ler­na är in­te all­tid så till­för­lit­li­ga. Taxi finns på tu­ristor­ter­na, med in­te så många var­för det ibland kan va­ra långa vän­te­ti­der. Ett li­tet tu­rist­tåg tra­fi­ke­rar kus­ten längs med Mo­livos och Pet­ra.

Bäs­ta ti­den: April till sep­tem­ber.

BOENDE

Sea Hor­se Char­migt ho­tell med ut­sikt över Mo­livos hamn på gångav­stånd från kro­gar, bu­ti­ker och mark­na­der. Har man bil kan lä­get in­ne­bä­ra ett pro­blem då det är svårt att hit­ta par­ke­ring un­der hög­sä­song. Dub­bel­rum från cir­ka 600 kro­nor per natt. Mo­livos se­a­hor­se-ho­tel.com Oli­ve Press Ho­tel Bo centralt, men än­då av­skilt i en char­mig mil­jö på Mo­livos gam­la oliv­press som bygg­des om till ho­tell på 1980-ta­let. Hotellet, som lig­ger di­rekt på stran­den, har en po­pu­lär och väl­be­sökt re­stau­rang, egen sten­strand och pool. Dub­bel­rum från cir­ka 720 kro­nor per natt. Mo­livos Be­ach, Mo­livos ho­tel­lesvos.com Hotellet Erip­hil­ly Cir­ka en kilo­me­ter från stran­den lig­ger det här fa­mil­jä­ra lä­gen­hets­ho­tel­let med en välskött träd­gård, snygg pool och pool­bar, och med en fan­tas­tisk ut­sikt över Mo­livos dit man går på cir­ka 15 mi­nu­ter. Pryd­ligt med bra ser­vice. Lä­gen­het med två rum med pent­ry och två bal­kong­er cir­ka 500 kro­nor per natt. Mo­livos er­ip­hil­ly­ho­tel-mo­livos.com

MAT & DRYCK

Tri­e­na Den sto­ra ris­ken med att äta på Andre­as och Te­re­sas re­stau­rang är att det lätt blir ett be­gär. Ma­ten lik­som be­mö­tan­det och ser­vicen hål­ler hög ni­vå, de ost­fyll­da zuc­chi­nib­lom­mor­na är gu­dom­li­ga, det är även den gril­la­de fis­ken lik­som för­rät­ter och des­ser­ter. Dess­utom ett bra lä­ge mitt på stran­den med ut­sikt över kus­ten och byn. Mo­livos tri­e­na.mo­livos.net Bras­se­rie Ba­zaar Bouil­la­bais­se, bur­ri­to el­ler gre­kis­ka wraps – kö­kets hol­länds­ka kock ga­ran­te­rar väl­la­ga­de rät­ter på färs­ka rå­va­ror. Man ser­ve­rar ock­så kaf­fe, lunch, snacks och har ett bra cock­tail­ut­bud lik­som gre­kiskt vin­sor­ti­ment. Har­bourstre­et 2, Mo­livos fa­ce­book.com/Bras­se­ri­eBa­zaar Be­ba’s Cor­ner Äga­ren Ni­kos tar väl hand om al­la si­na gäs­ter i en vän­lig och gäst­fri at­mo­sfär. Här kan man ta ett glas ou­zo, en kaf­fe, någ­ra tall­ri­kar me­ze och se ut över vim­let på tor­get i Pet­ra. Pet­ra fa­ce­book.com/ Be­bas-Cor­ner Mis­tral Njut av om­sorgs­fullt till­red­da fisk­rät­ter och gril­la­de bläck­fis­kar så go­da att de ger mat­hal­lu­ci­na­tio­ner långt ef­ter att du har kom­mit hem från kro­gen med bra lä­ge mitt i Mo­livos hamn. Mo­livos mis­tral.mo­livos.net Le­mon Bar Bäs­ta mo­ji­ton i sol­ned­gång­en med ett per­fekt lä­ge vid ha­vet och strand­pro­me­na­den i Pet­ra. Go­da pa­ra­plyd­rin­kar, snacks och des­ser­ter i my­sig chill-out-mil­jö loc­kar många stam­mi­sar. Pet­ra fa­ce­book.com/Le­mon-bar-pe­tra­lesvos Bar Ca­fe­te­ria Ka­ti­na Som ett slags stort var­dags­rum med ut­sikt över ga­tumyl­ler och folk­liv. Som så många and­ra av byns ta­ver­nor har man spe­ci­a­li­se­rat sig på att till­freds­stäl­la de fles­ta sma­ker, från bar­nens glass till de vux­nas pa­ra­plyd­rin­kar. Bra mö­tes­plats mitt på tor­get i Pet­ra.

SE & GÖ­RA

Ska­la Si­ka­mi­ni­as Det rå­der ing­et tvi­vel om att den här lil­la byn är en av öns mest pit­to­res­ka. Hen­nes vy­kortsvack­ra mil­jö drar till sig allsköns konst­nä­rer och kre­a­tö­rer, en som loc­ka­des hit var den Les­bos­föd­da för­fat­ta­ren Stra­tis My­ri­vi­lis som 1959 skrev ro­ma­nen The Mer­maid

Ma­don­na vars hand­ling ut­spe­lar sig i byn. Byn har ett vitt li­tet ka­pell, någ­ra trev­li­ga kafé­er och ta­ver­nor, ett vil­samt li­tet torg och små bu­ti­ker med ho­nung, os­tar och and­ra lo­kal­till­ver­ka­de pro­duk­ter. Ef­ta­lou Det tar cir­ka en tim­me att vandra från Mo­livos till Ef­ta­lou, en li­ten bad- och tu­ristort med någ­ra rik­tigt bra ta­ver­nor, klap­perstensträn­der och var­ma käl­lor vars mi­ne­ral­hal­ti­ga vat­ten sägs bo­ta de fles­ta kräm­por. Vill du in­te be­ta­la in­trä­des­av­gif­ten till bad­hu­set, som har sett si­na bätt­re da­gar, kan du nju­ta av det var­ma käll­vatt­net som ock­så sipp­rar upp längs med den lil­la sten­stran­den där bad­hu­set lig­ger. Pet­ra Den char­mi­ga lil­la bador­ten på öns nor­ra kust över­va­kas av kyr­kan som lig­ger högst upp på en vul­kan­svart klip­pa mitt i byn. En po­pu­lär ak­ti­vi­tet är att gå de 114 trapp­ste­gen upp till kyr­kan och se ut över den flac­ka om­giv­ning­en. Trots sin li­ten­het är byn och strän­der­na ful­la av liv från mor­gon till sen kväll, men så finns det ock­så mas­sor av my­si­ga ta­ver­nor, ba­rer och kro­gar. Anax­os En av öns bätt­re strän­der är ock­så en li­ten frid­full tu­ristort med ba­rer, sol­sto­lar och ta­ver­nor. Får man lapp­sju­ka går det lätt att ta bus­sen till Pet­ra, det är cir­ka tre kilo­me­ter. En tax­ire­sa till Mo­livos kos­tar cir­ka 100 svens­ka kro­nor. My­tili­ni Hu­vud­sta­den My­tili­ni, den tred­je störs­ta i den gre­kis­ka övärl­den, lig­ger strax norr om flyg­plat­sen på öns syd­ost­kust. Hamn­sta­den är stö­kig och bull­rig med ita­li­ens­ka och tur­kis­ka in­slag. Någ­ra av sta­dens kän­ne­tec­ken är den sto­ra genue­sis­ka bor­gen och ku­po­len på ne­o­klas­si­cis­tis­ka Agi­os The­ra­pon-kyr­kan. I ut­kan­ten lig­ger prakt­ful­la vil­la­kvar­ter och små­båts­ham­nar. Ett se­värt konst­mu­se­um, en pri­vat konst­sam­ling som om­fat­tar verk av världs­namn som Pi­cas­so, Cor­bu­si­er, Ma­tis­se, Cha­gall och Miró bland and­ra, lig­ger mel­lan My­tili­ni och flyg­plat­sen. mu­seum­te­ri­a­de.gr Ska­la Eres­sou Den bo­he­mis­ka byn på öns väst­kust är ly­ri­kern Sap­fos fö­del­se­by. Sap­fo, som på 600ta­let un­der­vi­sa­de flic­kor, kom från en aris­to­kra­tisk fa­milj och det var hen­nes pas­sio­ne­ra­de kär­leks­dik­ter till ele­ver­na som har gett namn åt les­bisk kär­lek. Hon räk­nas som den les­bis­ka lit­te­ra­tu­rens mo­der. Vand­ring Sö­ker man na­turupp­le­vel­ser finns det myc­ket att upp­le­va på ön, från kust­vand­ring­ar till skogs- och land­skapsvand­ring­ar. Allt­fler vand­rings­le­der pre­pa­re­ras och märks ut, fram­för allt runt tu­ristor­ter­na Pet­ra, Mo­livos och Ef­ta­lou. Tänk ba­ra på att det finns giftor­mar, bland and­ra Ot­to­man Vi­per som an­ses va­ra Eu­ro­pas gif­ti­gas­te orm. lesvoswalks.net Den förste­na­de sko­gen Strax ut­an­för byn Si­gri, på öns väst­ra del, finns en av värl­dens störs­ta förste­na­de sko­gar. Den ska­pa­des för 15 till 20 mil­jo­ner år se­dan då ber­get Or­dym­nos fick ett ut­brott och be­grav­de sko­gen i vul­ka­nisk as­ka. I dag är om­rå­det, det geo­lo­gis­ka fyn­det sägs va­ra det en­da i sitt slag i Eu­ro­pa, en nationalpark. In­ne i byn Si­gri finns ett mu­se­um som för­kla­rar den geo­lo­gis­ka och hi­sto­ris­ka bak­grun­den till den förste­na­de sko­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.