5x Re­stau­rang

RES Travel Magazine - - GUIDE: ROM -

1. AROMA RESTAURANT

Att gå till Aroma är som att gå in i fil­men La Gran­de Bel­lez­za, Den sto­ra skön­he­ten, som vann en Oscar för bäs­ta ut­länds­ka film 2014. Fil­men ut­spe­lar sig i Roms lyx­kvar­ter och nå­gon av sce­ner­na kan myc­ket väl va­ra fil­ma­de från re­stau­rang Aro­mas lo­ka­ler. Man kan prak­tiskt ta­get sträc­ka ut ar­men och nud­da vid Co­los­se­um, så nä­ra är det. Det här är en re­stau­rang som gör att man kän­ner sig som kung el­ler drott­ning, i al­la fall för en kväll. Ma­ten är topp­klass och ser­vicen li­kaså. Kock är Gi­u­sep­pe Di Io­rio som har en stjär­na i Gui­de Miche­lin och som är spe­ci­a­li­se­rad på fisk. Han för­sö­ker ar­be­ta så etiskt som möj­ligt och har bland an­nat ta­git bort all ton­fisk från menyn. Han an­vän­der istäl­let mind­re kän­da fisk­sor­ter som man of­ta ald­rig har hört ta­las om. Avsmak­nings­me­nyn star­tar från 150 eu­ro per per­son ut­an vi­ner. Per­fekt om man ska fi­ra nå­got rik­tigt spe­ci­ellt. Via La­bi­ca­na, 125 aro­ma­re­stau­rant.it

2. PER ME

Stjärnkoc­kens Gi­u­lio Ter­ri­no­nis nya eg­na pro­jekt som snabbt bli­vit en av Roms he­tas­te adres­ser. Per Me, för mig, är nam­net som vi­sar att här vill Gi­u­lio vi­sa vad han går för. Han är vi­da känd för si­na fisk­rät­ter så de är vär­da att prova. Per­son­li­gen tyc­ker jag bäst om att gå hit på lun­chen, då kan man väl­ja tio rät­ter som ser­ve­ras i mind­re por­tio­ner, som en lät­ta­re av­smak­nings­me­ny. Kvälls­tid är det en rik­tig lyx­krog där rib­ban lig­ger högt. Lo­ka­ler­na är luf­ti­ga och med det öpp­na kö­ket i cent­rum. Av­ska­lat och de­sig­nat. För fin­sma­ka­re. Vi­co­lo del Mal­pas­so 9 gi­u­li­o­ter­ri­no­ni.it

3. GIUDA BALLERINO!

På sista vå­ning­en på Ho­tel Ber­ni­ni Bri­stol lig­ger Giuda Ballerino!, en lyx­ig re­stau­rang där koc­ken Andrea Fusco står i kö­ket. Be­hö­ver vi sä­ga att ut­sik­ten från den in­gla­sa­de ute­ter­ras­sen kan gö­ra den mest svår­flör­ta­de mjuk i sjä­len? Här kan man kom­po­ne­ra sin egen av­smak­nings­me­ny som he­ter Al­ti­tu­di­ni – höjder – ge­nom att väl­ja rät­ter från den fas­ta menyn. Rät­ter­nas in­gre­di­en­ser sträc­ker sig från havets djup till ber­gens top­par. Därav nam­net. Man för­lo­ra­de sin stjär­na i Gui­de Miche­lin i år men har re­kry­te­rat någ­ra av Ita­li­ens toppkoc­kar för att vin­na den till­ba­ka. Vi gil­lar re­vanschlus­ta och man blir in­te be­svi­ken här på Giuda Ballerino! Fem rät­ter kos­tar cir­ka 90 eu­ro per per­son. Pi­az­za Bar­be­ri­ni 23 gi­u­da­bal­le­ri­no.com

4. MAZZO ROMA

Det här är en av de mest in­tres­san­ta re­stau­rang­er­na – in­te ba­ra i Rom, ut­an i he­la Ita­li­en. Den lig­ger i det ruf­fi­ga kvar­te­ret Cen­to­cel­le, långt från Roms tu­ris­ti­ga cent­rum. Här står Fran­ce­sca Barreca och Mar­co Bac­ca­nel­li i kö­ket och de lik­nar inga and­ra koc­kar. Var­je kväll är en jam ses­sion i mat­lag­ning. Det kan va­ra klas­si­ker, bå­de ita­li­ens­ka och in­ter­na­tio­nel­la, som görs om på ett minst sagt kre­a­tivt sätt. Det vo­re nog bätt­re att sä­ga hard co­re för att man ska för­stå att här spräng­er man grän­ser. Och det med nö­je, gläd­jen sprids i den lil­la lo­ka­len ef­ter hand som bå­de gäs­ter och koc­kar blir var­ma i klä­der­na. Hit mås­te man gå med öp­pet sin­ne och va­ra be­redd på att er­öv­ra nya sma­ker. Via del­le Ro­se 54 the­foo­ders.it/mazzo

5. IL LANIFICIO

Il Lanificio star­ta­de som klubb och blev snabbt känd som stäl­let med Roms bäs­ta dj:s. I dag har man ut­veck­lat kon­cep­tet och i den fö­re det­ta ull­fa­bri­ken på 3 500 kvadrat­me­ter hu­se­rar bå­de ut­ställ­ning­ar, gal­le­ri­er, kon­ser­ter och en trev­lig möj­lig­het att äta bå­de lunch och mid­dag. Ma­ten är av den enkla­re sor­ten, allt eko­lo­giskt, men vill man ta en titt på det mer al­ter­na­ti­va Rom så är det hit man ska gå. In­red­ning­en är i vin­ta­ge­stil med en sa­lig bland­ning av vack­ra ob­jekt. Man har även en ut­märkt brunch lör­da­gar och sön­da­gar. Via di Pi­etra­la­ta 159/159a lanificio.com

På Gui­da Ballerino! kom­po­ne­rar du med för­del din egen av­smak­nings­me­ny.

På Il Mazzo hål­ler Fran­ce­sca och Mar­co var­je kväll en jam ses­sion i mat­lag­ning. Ing­et för ve­ka smaklö­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.