5x Se & Gö­ra

RES Travel Magazine - - GUIDE: ROM -

1. CENTRALE MONTEMARTINI

Det är lätt att mis­sa Centrale Montemartini. Den ham­nar of­ta ut­an­för lis­tan på allt det där man ba­ra mås­te se i Rom. Men den är värt ett be­sök – här finns en av hu­vud­sta­dens störs­ta sam­ling­ar av ro­mers­ka sta­ty­er. Kon­tras­ten mel­lan de an­ti­ka sta­ty­er­na och bygg­na­den som hu­se­rar ut­ställ­ning­en är häf­tig. Det är näm­li­gen Roms förs­ta el- och ga­s­cen­tral som gjorts om och i dag blan­das die­sel­mo­to­rer och tur­bi­ner med allt det vack­ra i vit mar­mor. Centrale Montemartini lig­ger på Ti­berns väst­ra strand, en bit bort från cent­rum. Men gör en av­stic­ka­re, det är värt det. Via Osti­en­se 106 cen­tra­le­mon­te­mar­ti­ni.org

2. KVADRATFORMADE CO­LOS­SE­UM

Il Palazzo del­la Ci­viltá Ita­li­a­na di Roma kal­lar ro­mar­na för Il Co­los­seo Qu­adra­to, Det kvadratformade Co­los­se­um, för sin lik­het med sin ro­mers­ka fö­re­gång­a­re. Det var Mus­soli­ni som be­ställ­de bygg­na­den som blev klar 1942. Bygg­na­den har 54 ar­ka­der och är byggd i be­tong. In­si­dan där­e­mot är klädd i mar­mor. I dag är det­ta mo­de­hu­set Fen­dis nya lo­ka­ler och på ned­re plan an­ord­nar man ut­ställ­ning­ar av oli­ka slag. Plats finns. En­dast ned­re plan är så pass stort som tu­sen kvadrat­me­ter. Kvar­te­ret he­ter EUR och har många be­vis på bygg­na­der från fa­scist­ti­den och är en in­tres­sant pro­me­nad för den som är in­tres­se­rad av ar­ki­tek­tur. Qu­adra­to del­la Con­cor­dia 5 fen­di.com/it/fen­di-roma/fen­di­is-ro­me/palazzo-del­la-ci­viltai­ta­li­a­na

3. MAX­XI MU­SE­UM

Att gå på mu­se­et Max­xi byggt av den bort­gång­na irans­ka ar­ki­tekt­s­tjär­nan Za­ha Ha­did är ett skönt av­brott bland al­la ro­mers­ka läm­ning­ar. Själ­va bygg­na­den är värd be­sö­ket i sig. Trap­por­na in­u­ti är snirk­li­ga och vack­ra och det är så myc­ket att be­und­ra att man lätt går bort sig. Trots att det ba­ra är två vå­ning­ar. Ut­ställ­ning­ar­na änd­ras ett par gång­er per år men den fas­ta ut­ställ­ning­en hu­se­rar 400 verk. Det är my­sigt att ta en es­pres­so på kafé­et på and­ra si­dan går­den, då får man bra upp­sikt över hur vac­kert mu­se­et fak­tiskt är. Via Gui­do Re­ni, 4 max­xi.art

4. VIVIPICNIC

– I går ha­de vi en man som ha­de be­ställt vår lyx­pick­nick för ett fri­e­ri med ut­sikt över Rom. Hon sa ja som tur var, be­rät­tar Fran­ce­sca som dri­ver Vivipicnic.

Man kan ing­et an­nat än att kon­sta­te­ra att idén med pick­nick i Rom fun­ge­rar. Vi har be­ställt en lunch­pick­nick som le­ve­re­ras med Vi­vi­picnics grö­na, tre­hju­li­ga mi­ni­last­bi­lar i par­ken kring Vil­la Borg­he­se. Pas­ta, couscous, ef­ter­rätt och en filt att sit­ta på. All mat är eko­lo­gisk. Be­stick, korg och in­stagram­bil­der­na är ga­ran­te­ra­de. Ett my­sigt av­brott från Roms höga tem­po och knix­an­de mel­lan tu­ris­ter och tu­tan­de tra­fik. Man kan väl­ja mel­lan oli­ka al­ter­na­tiv. Från en enkla­re lunch till cham­pagne­pick­nick som in­klu­de­rar en but­ler som tar hand om ser­ve­ring­en. Vivipicnic le­ve­re­rar var­je dag till Co­los­se­um, Vil­la Borg­he­se och Vil­la Do­ra Pamp­hi­li. Pick­nick på and­ra plat­ser skräd­dar­sys på för­frå­gan. vivipicnic.com

5. VIL­LA PAMP­HI­LI

Ta en pro­me­nad i en av Roms vackraste par­ker, Vil­la Pamp­hi­li. Den är fort­fa­ran­de off the be­a­ten track med tan­ke på att de fles­ta går till Vil­la Borg­he­se. Här jog­gar ro­mar­na, tar pro­me­na­der el­ler sit­ter på bän­kar och lä­ser tid­ning­en. Det är en un­der­bar pro­me­nad bland sto­ra pin­je­träd och väl­be­håll­na gräs­mat­tor. Av­slu­ta med ett glas vin el­ler en cappuc­ci­no på Vi­vi Bist­ro som lig­ger in­ne i par­ken. vil­la­pamp­hi­li.it

Kon­tras­ter. Ro­mers­ka sta­ty­er stå­tar in­ne på Centrale Montemartini, Roms förs­ta el­och ga­s­cen­tral.

Kvadratformade Co­los­se­um fun­ge­rar i dag som mo­de­hu­sets Fen­dis nya hög­kvar­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.