”Den här fi­na mat­tan hjälp­te till att ge mi­na nya me­to­der att be­käm­pa can­cer en fly­gan­de start.”

RES Travel Magazine - - VÄRLDENS MAT -

Ing­en vill se si­na när­stå­en­de dö i can­cer. Att be­käm­pa can­cer är en av vår tids sto­ra frå­gor.

En pri­vat gi­va­re som vil­le bi­dra till mer can­cer­forsk­ning gjor­de för någ­ra år se­dan en stor do­na­tion till Svens­ka Säll­ska­pet för Me­di­cinsk Forsk­ning, SSMF. Bland gå­vor­na fanns ett stort an­tal ak­ti­er, en mat­ser­vis, ett ro­ko­ko­bord, en an­tik spe­gel och en vär­de­full ori­en­ta­lisk mat­ta.

Des­sa gå­vor gav en fly­gan­de start för An­na Mart­ner, do­cent vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, som in­ten­sivt fors­kar i en nyc­kel­frå­ga: hur kan man för­bätt­ra krop­pens egen för­må­ga att be­käm­pa can­cer­cel­ler?

An­na Mart­ner fick, som en av förs­ta fors­kar­na, SSMF:s Sto­ra Anslag. För des­sa peng­ar har hon eta­ble­rat en fram­gångs­rik fors­kar­grupp.

”Må­let är att för­stå hur vårt im­mun­sy­stem fun­ge­rar,” sä­ger An­na Mart­ner.

Vad hon och hen­nes team spe­ci­alstu­de­rar är en typ av blodcan­cer kal­lad akut my­e­lo­isk leu­ke­mi (AML). De som drab­bas av leu­ke­mi i dag får ome­del­bar cell­gifts­be­hand- ling, men pro­ble­met är att två av tre pa­ti­en­ter drab­bas av svår­be­hand­la­de åter­fall på grund av kvar­drö­jan­de can­cer­cel­ler.

Vad man vill upp­nå är att krop­pen själv ska gö­ra sig av med al­la can­cer­cel­ler ge­nom sär­skilt tu­mör­dö­dan­de cel­ler såsom NK-cel­ler och T-cel­ler.

An­na Mart­ner har ald­rig tve­kat om vad hon vill gö­ra med sitt liv. När hon var barn var det bäs­ta hon viss­te att sit­ta hem­ma hos mor­far och plö­ja år­gång­ar av tid­skrif­ten Forsk­ning & Fram­steg.

”Min sto­ra dröm har all­tid va­rit att få fors­ka, tack va­re det här an­sla­get kan jag nu få gö­ra det.”

Ar­bets­pas­sen blir långa. An­nas eg­na två barn har va­rit med hen­ne på job­bet så of­ta att de bör­jat hjäl­pa till i la­bo­ra­to­ri­et.

För att or­ka och för att be­hål­la fo­kus i sin can­cer­forsk­ning spring­er An­na ori­en­te­ring och sjung­er i kör.

” I en kör lär man sig vik­ten av att sam­ar­be­ta. Det lå­ter bra först när al­la sjung­er till­sam­mans.”

An­na Mart­ners can­cer­forsk­ning fi­nan­sie­ras bland an­nat av en gå­va till SSMF av en vär­de­full mat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.