SE & GÖ­RA

RES Travel Magazine - - GREKLAND -

Även­tyr och fri­lufts­liv

I Pa­ra­ne­sti med om­nejd finns myc­ket vild natur och fler­ta­let fri­lufts­ak­ti­vi­te­ter att äg­na sig åt. Men tack va­re att re­gi­o­nen är så pass oex­plo­a­te­rad får man här sät­ta ihop sin egen agen­da. Enklast är helt klart att ha till­gång till en hyr­bil som tar en till de oli­ka vand­rings­le­der­na och öv­ri­ga ak­ti­vi­te­ter. pa­ra­ne­sti.gr

Trail­run­ning

Pa­ra­ne­sti Vir­gin Fo­rest UltraT­rail går av sta­peln var­je år, med ut­gångs­punkt i Pa­ra­ne­sti. Det är ett tufft trail­lopp som tar del­ta­gar­na ge­nom na­tio­nal­par­kens sko­gar. Det finns fle­ra del­täv­ling­ar av oli­ka längd, men hu­vud­lop­pet är 162 kilo­me­ter långt. I år går lop­pet av sta­peln 13–15 ok­to­ber. pa­ra­ne­stivft.com

Vandring

I re­gi­o­nen finns enormt många vand­rings­le­der och sti­gar. Pa­ra­ne­sti är en bra ut­gångs­punkt för att gö­ra dags­tu­rer up­pe i Ro­do­pi­ber­gen samt i Frak­to-sko­gen. Den högst skyd­da­de de­len av ur­sko­gen krä­ver sär­skilt till­stånd att be­sö­ka, men le­der­na och sti­gar­na ut­an­för är öpp­na för al­la. Frak­to Fo­rest Trail star­tar cir­ka en kilo­me­ter norr om Frak­to Fo­rest Sta­tion. Bil kan par­ke­ras så­väl vid sta­tio­nen som vid le­dens bör­jan. Le­den är i sig 6,5 kilo­me­ter lång, men blir drygt en mil om man av­slu­tar på den lil­la skogs­vä­gen till­ba­ka till bi­len. fdor.gr

Fors­rän­ning och padd­ling

Flo­den Nestos är po­pu­lär att ut­fors­ka med så­väl ka­not som i gum­mi­båt. Även­tyrs­fö­re­ta­get Fo­re­s­tis kan bå­de hy­ra ut ut­rust­ning, så­väl som gui­de. De har även fly­ing fox, mountain­bi­ke och en klät­ter­vägg. fo­re­s­tis.gr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.