MAT & DRYCK

RES Travel Magazine - - NEDERLÄNDERNA -

Der­ti­en

Pe­pijn Sch­me­ink och kom­pa­ni bju­der på en li­ten, men nag­ga­de god me­ny. En eko­lo­gisk så­dan som be­står av en kött-, en fiskoch en ve­ge­ta­risk rätt och som va­rie­ras ef­ter sä­song. Ät och trivs i in­du­strichic mil­jö och pas­sa för guds skull på att be om hjälp med att hit­ta rätt dryck till rätt mat. Der­ti­en har en som­me­li­er på plats för att bi­stå dig med just den sa­ken. Schi­e­dam­se Vest 30 der­ti­en­rot­ter­dam.nl

De Jong

Un­der­bar­net Jim de Jong öpp­na­de sin förs­ta krog i Rotterdam re­dan som 21-åring. I dag är han 27 år gam­mal och ba­sar över en ny re­stau­rang som bär hans ef­ter­namn. Här vet du in­te i för­väg vad du blir ser­ve­rad mer än att det kom­mer va­ra sä­songs­an­pas­sat och att sto­ra de­lar av tall­ri­kens in­ne­håll är häm­tat från kro­gens eget träd­gårds­land. Och att det kom­mer va­ra gott för­stås. Rik­tigt gott. Raam­po­ortstraat 38 re­stau­rant­de­jong.nl

Su­per­mer­ca­do

I lo­ka­len som i dag in­hy­ser Su­per­mer­ca­do låg ti­di­ga­re en av sta­dens mest po­pu­lä­ra klub­bar och även ef­ter re­gi­by­tet fort­sät­ter folk att hit­ta hit. För­mod­li­gen har det med ce­vichen att gö­ra. Här, ba­ra någ­ra steg från bar­ga­tan Wit­te de Wit­h­straat, finns det per­fek­ta mid­dags­al­ter­na­ti­vet för den som vill äta la­ti­na­me­ri­kansk mat i en av­slapp­nad och fest­lig at­mo­sfär. Schi­e­dam­se Vest 91A su­per­mer­ca­do­rot­ter­dam.nl

Op Het Dak

Op Het Dak be­ty­der ”up­pe på ta­ket” och det är pre­cis där den­na lunch­re­stau­rang lig­ger. Bland hög­hu­sen vid cen­tral­sta­tio­nen ser­ve­ras ve­ge­ta­risk mat där rå­va­ror­na häm­tats från stäl­lets egen eko­lo­gis­ka träd­gård. Och ”op de grond”, ne­re på mar­ken, hit­tar du sta­dens mest po­pu­lä­ra bi­ergar­ten. Ett mås­te när so­len är fram­me. Schi­e­ka­de 189 op­het­dak.com

Stirr

Ba­ra ett par må­na­der ha­de Can Ki­zil­ca och hans kom­pan­jo­ner hål­lit öp­pet, se­dan ut­sågs Stirr till Rotterdam bäs­ta cock­tail­bar. Och det var nog ing­et svårt val för ju­ryn. Här be­rät­tar du helt en­kelt vil­ka sma­ker och dryc­ker du gil­lar och ett par mi­nu­ter se­na­re har du din egen spe­ci­al­kom­po­ne­ra­de drink i han­den. En drink som san­no­likt in­te sma­kar som nå­got du ti­di­ga­re druc­kit. Eendrachtsweg 29B thestirr.nl

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.